Slider

Ocena pracy dyrektora szkoły lub placówki oświatowej

Data i miejsce: 4 kwietnia 2019 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków

Termin zgłoszenia do: 28 marca 2019 r.

Adresaci: przedstawiciele  organów prowadzących.

Korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: poznanie przepisów prawa dotyczących ustalania oceny pracy dyrektora i kształcenie umiejętności pisania oceny pracy dyrektora.

Prowadzący: specjalista z zakresu prawa oświatowego z wieloletnim doświadczeniem pracy
w Kuratorium Oświaty w Krakowie, wykładowca i praktyk.

Program:

  1. Podstawy prawne do ustalenia oceny pracy dyrektora
  2. Procedura ustalania oceny pracy dyrektora. Zadania organu sprawującego nadzór pedagogiczny i organu prowadzącego
  3. Kryteria oceny pracy dyrektora szkoły
  4. Poziom spełniania kryterium
  5. Ocena cząstkowa ustalana przez organ prowadzący
  6. Odpowiedzi na pytania

 Cena: 440 zł + VAT (23% lub zw.). Dla osób, które zgłoszą się do 21.03.2019 r. – cena promocyjna 390 zł + VAT (23%
lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

Cena obejmuje:  materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.

Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. Członkowie Forów Samorządowych mogą korzystać z kuponów rabatowych. Promocje nie łączą się. W przypadku niezgłoszenia się uczestnika
w dniu szkolenia lub  niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Szkolenie zlecone: szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

Opiekun szkolenia: Jolanta Przejczowska, e-mail: jolanta.przejczowska@mistia.org.pl

Font Resize
Kontrast Tytułów