+ 48 12 6335154     +48 12 6237244     szkolenia@mistia.org.pl
Slider

Ocena operatu szacunkowego w świetle nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami. Dokumentacja procesu wyceny

data i miejsce: 22 listopada 2018 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków

adresaci: pracownicy wydziałów nieruchomości, planowania przestrzennego, urbanistyki, architektury, budownictwa, a także pośrednicy w obrocie nieruchomościami, rzeczoznawcy majątkowi, biegli sądowi, pracownicy banków, agencji nieruchomości, przedsiębiorstw energetycznych, komornicy.

korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw:
Zdobycie wiedzy na temat:

– zasad sporządzania i treści operatu szacunkowego,

– wyboru podejścia i metody wyceny nieruchomości,

– typowych błędów i usterek występujących w operatach szacunkowych.

Materiały szkoleniowe oprócz podstawowych definicji i opisu uwarunkowań prawnych, zawierają liczne, tezowane przykłady orzecznictwa sądów administracyjnych (około 150 wyroków), obrazujące kształtowanie się linii orzecznictwa w odniesieniu do poszczególnych zagadnień przedstawianych na szkoleniu.

prowadzący: rzeczoznawca majątkowy, pośrednik w obrocie nieruchomościami, członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej dla rzeczoznawców majątkowych, wieloletni przewodniczący Komisji Opiniującej Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych, aktualnie członek Kolegium Arbitrażowego działającego w ramach KO ŚSRM; w latach 2003 – 2005 członek Komisji Arbitrażowej Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu źródeł informacji o nieruchomościach, dokumentacji procesu wyceny, wyceny dla celów specjalnych. Łącznie posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w gospodarce nieruchomościami.

program:
1. Operat jako dowód w postępowaniu administracyjnym

 • status prawny opinii o wartości
 • uwarunkowania prawne wyceny nieruchomości
 • zasady sporządzania, obligatoryjne elementy i treść operatu szacunkowego
 • elementy analizy rynku, problematyka podobieństwa nieruchomości, wybór podejścia i metody wyceny nieruchomości
 • typowe błędy i usterki występujące w operatach szacunkowych
 1. Aktualizacja a potwierdzenie aktualności operatu szacunkowego, z uwzględnieniem zmian w art. 156 ustawy o gospodarce nieruchomościami
 2. Ocena operatu przez organ oraz organizację zawodową, z uwzględnieniem zmian w art. 157 ustawy o gospodarce nieruchomościami
 • ocena operatu jako dowodu w postępowaniu administracyjnym w świetle aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych, z uwzględnieniem zakresu oceny przez organ oraz specyfiki wiadomości specjalnych rzeczoznawcy majątkowego
 • ocena operatu przez organizację zawodową – tryb, zakres i uwarunkowania prawne
 1. Uwarunkowania prawne i metodyczne sporządzania operatów szacunkowych dla potrzeb
 • opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości, w świetle zmian w art. 98a ustawy o gospodarce nieruchomościami
 • opłat adiacenckich z tytułu stworzenia warunków do korzystania z infrastruktury technicznej, z uwzględnieniem zmian w art. 145, 146 i 148 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

cena: 480 zł + VAT (23% lub zw.). Dla osób, które zgłoszą się do 8.11.2018 r. – cena promocyjna 440 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub  niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Termin zgłoszenia do: 15 listopada 2018 r.

szkolenie zlecone: szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

opiekun szkolenia: Edyta Kowalska, e-mail: edyta.kowalska@mistia.org.pl