Slider

Obsługa wspólna w samorządach – czyli CUW od strony praktycznej. Zadania, obowiązki, zakresy upoważnień i odpowiedzialność

14 lutego 2020 r., godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w szkoleniu, którego celem jest zapoznanie uczestników z  możliwościami tworzenia i funkcjonowania  centrów usług wspólnych w samorządach gminnych, powiatowych i wojewódzkich – tzw. CUW oraz  z zasadami funkcjonowania utworzonych  przed zmianą przepisów jednostek obsługi finansowo-księgowej szkół i placówek – tzw. ZEASÓW.

ADRESACI:

urzędnicy samorządowi zatrudnieni w urzędach  gmin oraz starostwach  powiatowych,  zajmujący się wykonywaniem zadań związanych  z prowadzeniem oświaty, pracownicy CUW i wydziałów edukacji, oraz dyrektorzy, zastępcy dyrektorów, przewodniczący i członkowie  komisji  rekrutacyjnych prowadzący postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i szkół.

PROGRAM:

Zakres odpowiedzialności nieadekwatny  do ilości  realizowanych zadań.

 • Modele prowadzenia obsługi finansowej, księgowej i administracyjnej jednostek oświatowych  przez gminy i powiaty.
  • Uwarunkowania formalno-prawne dotyczące wspólnej obsługi
 • Nowelizacja przepisów ustaw samorządowych (dot. gmin, powiatów, samorządów województw) oraz innych ustaw i ich wpływ na realizację zadań.
 • Rola i zadania samorządowych CUW w zakresie obsługi jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego;
  • Idea Centrum  Usług Wspólnych?   Jak zapewnić  wspólną obsługę  w szczególności w zakresie: finansowym, rachunkowym, organizacyjnym, administracyjnym i innym?
  • Tyle odpowiedzialności – ile zadań
 • Zmiany ustawy o finansach publicznych w zakresie odpowiedzialności kierownika jednostki i głównego księgowego – niezatrudnianie głównych księgowych.
 • Zasady powierzania obowiązków w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości do Samorządowego Centrum Usług Wspólnych – zmiany ustawy o rachunkowości.
 • Forma organizacyjno-prawna samorządowego CUW – zasady ich tworzenia, uchwała o wspólnej obsłudze, statut, zakres regulaminu organizacyjnego;
 • Podstawa prowadzenia obsługi finansowo-księgowej jednostek organizacyjnych JST: stosowne uchwały  organu stanowiącego JST;  porozumienie między jednostką obsługiwaną a obsługującą
 • zasady przepływu informacji między jednostką obsługiwaną a obsługującą
 • Jednostki obsługujące:
 • powołana nowa jednostka; urząd gminy
 • istniejąca jednostka organizacyjna.
 • Jednostki obsługiwane:
 • jednostki oświatowe;
 • jednostki pomocy społecznej;
 • zakłady budżetowe;
 • instytucje kultury;
 • inne samorządowe osoby prawne.
 • Zasady powierzania obowiązków w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości do Samorządowego Centrum Usług Wspólnych – zmiany ustawy o rachunkowości.
 • Uprawnienia oraz zakres zadań realizowanych przez CUW.
 • Zmiana odpowiedzialności kierownika jednostki obsługującej i obsługiwanej za gospodarkę finansową na gruncie zmian ustawy o finansach publicznych.
 • Główny księgowy w CUW.
 • Praktyczne aspekty wdrażania zmian  w  zakresie CUW w samorządzie,  w którym dotychczas nie funkcjonowała jednostka obsługi placówek oświatowych ( ZEAS) – trzy modele.
 • Praktyczne aspekty wdrażania zmian w  zakresie cuw w samorządzie, w którym funkcjonuje  jednostka obsługi placówek oświatowych ( ZEAS) –  a samorząd zamierza objąć wspólną obsługą również jednostki pomocy społecznej, instytucje kultury i inne – trzy modele.
 • Praktyczne aspekty wdrażania zmian w  zakresie cuw w samorządzie,  w którym funkcjonuje  jednostka obsługi placówek oświatowych ( ZEAS) –  a samorząd zamierza objąć wspólną obsługą również jednostki pomocy społecznej, instytucje kultury i inne – trzy modele.
 • Praktyczne aspekty wdrażania zmian w  zakresie cuw w samorządzie,  w którym funkcjonuje  jednostka obsługi placówek oświatowych ( ZEAS) –  a samorząd zamierza nadal prowadzić wspólną obsługą placówek oświatowych.
 • Zalety i wady wdrożenia samorządowych centrów usług wspólnych. Niebezpieczeństwa objęcia wspólną obsługą jednostek, którym ustawy szczególne przypisały samodzielność w gospodarowaniu mieniem i posiadanymi środkami.
 • Kompetencje i odpowiedzialność kierownika samorządowego CUW oraz kierowników jednostek obsługiwanych przez centrum. Zakres obowiązków, jaki może przejąć kierownik jednostki obsługującej CUW
 • Główny księgowy w cuw. Kompetencje i odpowiedzialność głównego księgowego jednostki obsługującej (centrum) i jednostek obsługiwanych
 • Zasady gospodarki finansowej jednostek obsługiwanych przez samorządowe centrum usług wspólnych – zakres obowiązków, jaki może przejąć kierownik jednostki obsługującej CUW
 • Obieg i kontrola dokumentów kadrowo-płacowych w przypadku wspólnej obsługi
 • Obieg i kontrola dokumentów finansowo-księgowych w przypadku wspólnej obsługi
 • Polityka rachunkowości płacowych w przypadku wspólnej obsługi– zakres, zadania, odpowiedzialność
 • Polityka inwentaryzacyjna w przypadku wspólnej obsługi – zakres, zadania, odpowiedzialność.
 • Przetwarzanie i ochrona danych osobowych w jednostce obsługującej CUW i jednostkach obsługiwanych;
 • Problemy i zagrożenia w realizacji zadań w oparciu o wspólną obsługę

KORZYŚCI:

 • Podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad organizowania wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej gminnych, powiatowych, wojewódzkich jednostek sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim i prowadzącym jest jst.
 • Zapoznanie się z zasadami prowadzenia rachunkowości, sprawozdawczości oraz zarządzania finansami przez samorządowe centrum usług wspólnych.
 • Dostarczenie uczestnikom przykładów konkretnych rozwiązań na poziomie operacyjno- wykonawczym- np. procedury związane z kontrolą i obiegiem dokumentacji kadrowo-płacowej w przypadku wdrożenia wspólnej obsługi , czy instrukcji kontroli i obiegu dokumentów finansowo-księgowych

PROWADZĄCY: 

Prawnik, ekspert w zakresie  centrów usług wspólnych, prawa oświatowego, zarządzania edukacją,  konsolidacji obsługi zadań publicznych realizowanych w samorządach lokalnych,   w zakresie finansów publicznych, w tym  finansów oświatowych,  autor wielu opracowań i  publikacji, w tym autor książki „ Centra Usług wspólnych w Jednostkach samorządu Terytorialnego”,   trener i edukator. Prowadzi również zajęcia ze studentami na uczelni wyższej. Wykładowca specjalizujący się w zagadnieniach dot. prawa, w tym prawa  oświatowego i finansowego.

CENA:

440 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się do 31 stycznia 2020 r., cena promocyjna 390 zł + VAT (23% bądź zw.).  Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

do wyczerpania miejsc

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej).  Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena) ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Opiekun szkolenia:

Jolanta Przejczowska,  e-mail:  jolanta.przejczowska@mistia.org.pl

Font Resize
Kontrast Tytułów