Slider

Obowiązki JST jako organu tworzącego i dotującego zadania opieki nad dziećmi do lat trzech w świetle obowiązujących przepisów prawa

 22 sierpnia 2019, godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w szkoleniu podczas którego prowadząca omówi obowiązki jednostek samorządu terytorialnego wobec placówek zapewniających opiekę nad dziećmi do lat trzech  oraz przedstawi zakres prowadzenia nadzoru i kontroli nad tymi jednostkami.

ADRESACI:

osoby prowadzące lub zarządzające żłobkami i klubami dziecięcymi (dyrektorzy, właściciele), osoby   odpowiedzialne w gminach za zadania  związane z prowadzeniem nadzoru nad   realizacją  opieki nad dziećmi do lat 3, za wdrażanie „ustawy żłobkowej”, w tym wpisu do rejestru, prowadzenia nadzoru,  udzielania i rozliczania dotacji.

PROGRAM:

 1. Nowe regulacje prawne dotyczące opieki nad dziećmi do lat trzech, w tym m.in.
  1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (j.   Dz. U. z 2019 r. poz. 409 .
  2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60 i 573)
  3. USTAWA z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców  ( U. z 2018 r. poz. 646, 1629, 1479,1633, 2212)
 2. Instytucjonalne i pozainstytucjonalne formy opieki nad dziećmi do lat trzech
 3. Żłobek i klub dziecięcy jako placówki opieki nad dziećmi do lat trzech tworzone przez JST i instytucje publiczne – wymagania prawne, zasady organizacji, funkcjonowania, finansowania – ocena jakości pracy ww. placówek
 4. Żłobek i klub dziecięcy jako instytucje opieki nad dziećmi do lat trzech prowadzone osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w formie działalności gospodarczej regulowanej ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
 5. Wykaz niezbędnych dokumentów wymaganych  do  otrzymania decyzji wójta, burmistrza, prezydenta i wpisu do rejestru o utworzeniu żłobka /klubu dziecięcego
 6. Wymagania legislacyjne dot. spełnienia warunków  wpisu przez organ wykonawczy JST każdej placówki opieki nad dziećmi do lat trzech do centralnego rejestru żłobków i klubów dziecięcych.  (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 i Nr 239, poz. 1593) – dostosowanie do obowiązujących przepisów żłobków funkcjonujących przed 2014 rokiem
 7. Szczegółowe wymagania lokalowe, przeciwpożarowe i sanitarne dotyczące żłobków i klubów dziecięcych- decyzje właściwych organów warunkiem ubiegania się o rejestr ww. placówek opiekuńczych
 8. Wymagania wobec osób zatrudnianych w placówkach opiekuńczych dla dzieci, w tym obowiązek uzyskania informacji z Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego
 9. Szczegółowe wymagania dot. zadań dziennych opiekunów zatrudnianych przez gminę i inne podmioty
 10. Umocowanie w przepisach prawa pracy niani zatrudnianej przez rodziców/prawnych opiekunów dzieci do lat trzech
 11. Określenie w ramach kompetencji stanowiących właściwej Rady JST zasad sprawowania nadzoru, planów nadzoru, kontroli oraz ewentualnych możliwości i kwot dotowania żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów funkcjonujących na terenie gminy/miasta
 12. Nadzór wójta, burmistrza, prezydenta nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami – ustawowa  forma bieżącej oceny funkcjonowania ww. placówek opieki nad dziećmi do lat trzech – czynności nadzorcze osób uprawnionych
 13. Kontrola stała/doraźna/planowa/interwencyjna dot. oceny stanu zastanego ze stanem wymaganym prawem w żłobku i klubie dziecięcym – etapy procesu i postępowania kontrolnego
 14. Prawo kontrolowanego dot. nieuwzględnienia stwierdzonych uchybień i zgłaszania zastrzeżeń do wyników kontroli
 15. Prowadzenie kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy – procedura i tryb dokonywania kontroli działalności gospodarczej wykonywanej przez przedsiębiorców.

KORZYŚCI:

poznanie formalno-prawnych wymogów dotyczących prowadzenia żłobków i innych form opieki nad dziećmi do lat 3, w tym wymogów lokalowych, organizacyjnych, sanitarnych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, kadrowych  i administracyjnych.

PROWADZĄCA: 

trener, edukator – praktyk w realizacji zadań zarządczych w oświacie z pozycji organu nadzoru i samorządu., Posiada doświadczenie zawodowe w nadzorze pedagogicznym oraz  na stanowisku doradcy prezydenta i  naczelnika wydziału edukacji. Współpracuje z uczelniami wyższymi, gminami i innymi podmiotami w zakresie planowania, zarządzania  i optymalizacji lokalnych systemów edukacyjnych.

CENA:

440 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się do 7 sierpnia 2019 r., cena promocyjna 390 zł + VAT (23% bądź zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

do 14 sierpnia 2019 r.

bądź wyczerpania miejsc

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej).  Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena) ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Opiekun szkolenia: Magdalena Stawiarska adres:magdalena.stawiarska@mistia.org.pl

Font Resize
Kontrast Tytułów