+ 48 12 6335154     +48 12 6237244     szkolenia@mistia.org.pl
Slider

Obowiązki formalno-prawne SPZOZ i ich podmiotów tworzących w zakresie regulacji wewnętrznych zasad gospodarki finansowej

data i miejsce: 5 listopada 2018 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, I piętro, 31-019 Kraków.

adresaci: pracownicy wydziałów zdrowia, nadzoru i kontroli jednostek nadzorujących podmioty lecznicze, audytorzy i kontrolerzy wewnętrzni; pracownicy działów organizacyjno-prawnych, finansowych i księgowych podmiotów leczniczych, główni księgowi i dyrektorzy finansowi podmiotów leczniczych

korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: przybliżenie tematyki tworzenia statutu, regulaminu organizacyjnego, zasad polityki rachunkowości, wewnętrznych instrukcji i innych dokumentów regulujących kwestie funkcjonowania gospodarki finansowej SPZOZu, w tym przykładowa ich struktura, niezbędne elementy wymagane przepisami prawa, właściwość organów, modelowe rozwiązania dla jednostek SPZOZ i ich podmiotów tworzących.

prowadzący: doświadczony pracownik administracji samorządowej i państwowej, główny księgowy i menedżer w publicznych podmiotach leczniczych, posiada certyfikat księgowy Ministra Finansów, aktywny członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, doktorantka Szkoły Głównej Handlowej, wykładowca i autor publikacji w zakresie finansów publicznych i zarządzania w ochronie zdrowia.

program:              

 • Właściwość organów podmiotu tworzącego i SPZOZu w zakresie kształtowania elementów gospodarki finansowej SPZOZ, w myśl przepisów ustawy o działalności leczniczej, o rachunkowości, o finansach publicznych
 • Statut SPZOZ:
  – zakres regulacji wymagany przepisami ustawy o działalności leczniczej
  – przychody SPZOZ z działalności innej niż medyczna
  – uregulowania w zakresie planu finansowego, sprawozdawczości i zasad nadzoru nad gospodarką finansową
 • Regulamin organizacyjny:
  – zakres regulacji wymagany przepisami ustawy o działalności leczniczej
  – cenniki usług medycznych dla osób nieuprawnionych do nieodpłatnych świadczeń oraz świadczeń nie objętych umową z NFZ
  – odpłatność za udostępnienie dokumentacji medycznej i przechowywanie zwłok pacjenta powyżej 72 godzin
 • Wewnętrzna polityka rachunkowości:
  – zakres regulacji wymagany przepisami ustawy o rachunkowości
  – specyficzne elementy polityki rachunkowości SPZOZu (rachunek kosztów, ewidencja majątkowa, prezentacja wybranych pozycji aktywów i pasywów)
  – instrukcja wewnętrzne i ich znaczenie dla sprawnej organizacji gospodarki finansowej SPZOZu (inwentaryzacyjna, kasowa, obiegu dokumentów itd.)
 • Regulacje związane z nadzorem podmiotu tworzącego:
  – ograniczenia w zakresie zaciągania zobowiązań lub dokonywania wydatków
  – zbycie wierzytelności SPZOZ
  – zasady zbywania aktywów trwałych SPZOZ, oddawania ich w dzierżawę, najem, użytkowania i użyczania
  – zasady przyznawania dotacji podmiotom leczniczym
 • Dokumentacja systemu kontroli zarządczej w SPZOZ
 • Konsultacje w temacie szkolenia.

cena: 480 zł + VAT (23% lub zw.) Dla osób, które zgłoszą się do 22.10.2018, cena promocyjna 440 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

cena obejmuje:  materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub  niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Termin zgłoszenia: 29 października 2018

szkolenie zlecone:  szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

opiekun szkolenia: Tomasz Żygłowicz, e-mail: tomasz.zyglowicz@mistia.org.pl