Slider

Nowy statut liceum, technikum, szkoły policealnej

31 maja 2019, godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w szkoleniu, którego celem jest przygotowanie do sprawnego opracowania  i wdrożenia nowego statutu szkoły ponadpodstawowej.

 

ADRESACI:

Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół ponadpodstawowych oraz nauczyciele powołani do zespołów opracowujących projekty nowych statutów.

PROGRAM:

I sesja – Podstawy prawne statutu szkoły i zespołów szkół

 1. Statut podstawą budowania ładu organizacyjnego szkoły.
 2. Dlaczego każda szkoła musi mieć odrębny statut?
 3. Co powinien zawierać statut zespołu i kto ma prawo go zmienić?
 4. Dobre praktyki legislacyjne – najczęściej popełniane błędy.
 5. Tryb i termin przyjęcia nowego statutu szkoły.

II sesja – Praktyczne zastosowanie

 1. Schemat budowy statutu szkoły ponadpodstawowej na podstawie delegacji prawnej art. 98 Prawa oświatowego – podział na rozdziały.
 2. Omówienie kolejnych rozdziałów statutu pod katem poprawności merytorycznej.
 3. Zapisy dotyczące organizacji kształcenia w zawodzie w statucie szkoły.
 4. Przykłady dobrych praktyk legislacyjnych.

KORZYŚCI:

 1. Wyposażenie uczestników szkolenia w wiedzę na temat różnic pomiędzy dotychczasowym statutem a nową materią statutu na podstawie Prawa oświatowego.
 2. Nabycie umiejętności pisania statutu z zastosowaniem nowych technik legislacyjnych.
 3. Przygotowanie uczestników szkolenia do sprawnego wprowadzenia w życie nowych statutów wydanych na podstawie Prawa oświatowego.
 4. Możliwość uzyskania odpowiedzi na zadane pytania związane z tematem szkolenia.

PROWADZĄCA:

Trenerka zarządzania oświatą legitymująca się uprawnieniami do prowadzenia szkoleń dla dorosłych (Edukator Nr MEN 1012E/888/2001) z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej). Praktyczne doświadczenie w zarządzaniu oświatą zdobyła pełniąc funkcję dyrektora biura edukacji, sekretarza gminy  i v-ce burmistrza. Autorka wielu publikacji z zakresu szeroko rozumianego zarządzania oświatą a także licznych projektów szkoleniowych adresowanych do dyrektorów jednostek oświatowych i pracowników samorządowych. Specjalizuje się w trzech obszarach tematycznych: implikacja nowego prawa oświatowego, finansowanie zadań oświatowych i budowanie lokalnych systemów wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

CENA:

480 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się do 17.05.2019 r., cena promocyjna 440 zł + VAT (23% bądź zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

do 24.05.2019 r.

bądź wyczerpania miejsc

 

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej).  Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena) ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Opiekun szkolenia: Jolanta Przejczowska, e-mail: jolanta.przejczowska@mistia.org.pl

Font Resize
Kontrast Tytułów