Slider

NOWY SAMORZĄD, NOWY BUDŻET — POLSKO-UKRAIŃSKA SZKOŁA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Cel pro­jek­tu:

  • Wzmoc­nie­nie przemi­an demokraty­cznych i sys­te­mowych na Ukrainie, poprzez real­iza­cję cyk­lu szkoleń doty­czą­cych zasad dzi­ała­nia samorzą­du lokalnego i roli par­ty­cy­pa­cyjnego zarządza­nia, w opar­ciu o doświad­czenia pol­skiej trans­for­ma­cji

  • Budowanie sieci lid­erów miejs­cowego samorzą­du w 3 regionach Ukrainy

Dzi­ała­nia:

  • ses­ja szkole­niowa „Doświad­czenia pol­skiej reformy samorzą­dowej, jej sukcesy i niepowodzenia a założe­nia i tryb wdraża­nia reformy samorzą­dowej na Ukrainie”
  • ses­ja szkole­niowo – warsz­ta­towa „Szkoła budże­towani — zasady zarządza­nia lokalny­mi finansa­mi”;
  • ses­ja szkole­niowa „Par­ty­cy­pac­ja społecz­na, oraz skutecznych metod komu­nikowa­nia się pomiędzy jed­nos­tka­mi, gru­pa­mi i pod­mio­ta­mi społeczny­mi w samorządzie tery­to­ri­al­nym”

Part­ner: Bukovińskie Cen­trum Rekon­strukcji i Roz­wo­ju

Pro­jekt współ­fi­nan­sowany w ramach pro­gra­mu RITA – Przemi­any w Region­ie.

Font Resize
Kontrast Tytułów