Slider

Nowelizacja ustawy VAT od 01.07. 2019 r. – w tym Centralny Rejestr Faktur, podzielona płatność obowiązkowa, Biała Lista Podatników, likwidacja niektórych obowiązków oraz wprowadzenie nowych (Termin potwierdzony)

6 czerwca 2019, godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

Szanowni Państwo,

Po raz kolejny Ministerstwo Finansów planuje wprowadzić od połowy roku tj. od 01.07.2019 roku bardzo ważne zmiany w podatku VAT. Proponowane przez ministerstwo zmiany spowodują nie tylko więcej obowiązków sprawozdawczych dla podatników ale również konsekwencje karno-skarbowe.Celem szkolenia jest przedstawienie kluczowych zmian wprowadzonych w 2019 roku oraz planowanych do wprowadzenia w trakcie roku.

ADRESACI:

główni księgowi, pracownicy księgowości, pracownicy działów finansowych, dyrektorzy finansowi i ekonomiczni odpowiedzialni za prawidłowe rozliczanie zobowiązań podatkowych. Zapraszamy również osoby zajmujące się wystawianiem i rozliczaniem faktur zarówno z działalności jak i przy zamówieniach publicznych.

PROGRAM:

 1. Przedstawienie wprowadzonych i planowanych zmian w zakresie podatku VAT i innych ustaw w 2019 roku.
 2. Planowane zmiany na 2019 dotyczące naliczania i rozliczania podatku VAT.
 3. Podzielona płatność obowiązkowa a odwrotne obciążenie – zgoda Komisji Europejskiej na wprowadzenie obowiązkowej płatności za pomocą split payment.
 4. Biała lista podatników – obowiązki podatnika oraz sankcje za nie przestrzeganie przepisów.
 5. Problemy związane z wprowadzeniem obowiązkowej podzielonej płatności – w tym przepływy finansowe pomiędzy jednostkami organizacyjnymi
  a organem, rachunki bankowe podatników,
 6. „Odwrotne obciążenie”, – do kiedy rozliczać? (dokumentowanie naliczenia
  i ewentualnego odliczenia w tym określenie obowiązku podatkowego)
 7. Faktury – sposób wystawiania oraz wskazanie zmian.
 8. Elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym
 9. JPK i deklaracje podatkowe – prowadzenie ewidencji oraz likwidacja niektórych obowiązków – wskazanie zmian od 01.07.2019 roku.
 10. Centralny Rejestr Faktur a obowiązki sprawozdawcze samorządowych
  i rządowych jednostek od 01.07.2019 roku.
 11. Zmiana stawek podatkowych VAT od 01.04.2019 roku oraz od stycznia 2020 roku – Wiążąca Informacja Stawkowa a interpretacje podatkowe.
 12. Kasy rejestrujące (online, zwolnienia, NIP na paragonach) – w tym sankcje za nieprzestrzegania przepisów od kiedy i dla jakich branż.
 13. Inne zmiany wprowadzone i planowane.
 14. Dotacje UE – kiedy i czy opodatkowanie? Stanowisko Ministerstwa Finansów.
 15. Przydomowe oczyszczalnie ścieków
 16. Odnawialne źródła energii
 17. Woda, ścieki wraz z przyłączami
 18. Termomodernizacja budynków
 19. Nowe podejście do odliczenia podatku VAT – wyrok NSA w sprawie korekty
  i stosowania prewspółczynników innych niż z rozporządzenia.
 20. Zmiana wykorzystywania w okresie objętym korektą z mieszanej do opodatkowanej i z mieszanej do zwolnionej – studium przypadku na przykładzie orzeczenia TSUE
 21. Nowe sankcje w VAT w związane z nieprawidłowymi rozliczeniami ze strony podatnika i służb finansowych – zmiany w Ordynacji podatkowej, kodeks karny skarbowy, kodeks karny i innych.
 22. Katalog przesłanek „dochowania należytej staranności” – instruktaż dla urzędów skarbowych.
 23. Przedstawienie innych zagadnień dotyczących podatku VAT w zależności od procesu legislacji.

 

KORZYŚCI:

poznanie problematyki split payment obowiązkowego wraz z przedstawieniem praktycznych porad związanych z ewidencjonowaniem wpływów i wypływów podatku na wyodrębnionym rachunku VAT, zasad zapłaty zobowiązań na rachunek bankowy wskazany przez Ministerstwo, rozliczania dotacji UE przy OZE oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, zasad wystawiania faktur, dokonywania odliczeń z otrzymanych dokumentów oraz nowych obowiązków sprawozdawczych podatników w 2019 r. Ważnym elementem szkolenia jest wskazanie zasad ponoszenia odpowiedzialności za nieprawidłowe rozliczenia podatkowe. Omówienie sposobów ograniczenia ewentualnych ryzyk, poprzez wskazanie zagadnień dotycząca tzw. należytej staranności w podatku VAT.Wszystkie omawiane zagadnienia znajdą oparcie w najnowszych przepisach, interpretacjach organów podatkowych, orzeczeń sądów administracyjnych oraz wyrokach TSUE.


PROWADZĄCA:

praktyk, ekspert w zakresie podatku VAT, doradca jednostek samorządowych, Wieloletnia główna księgowa specjalizująca się dodatkowo w rozliczaniu projektów UE, doradca w zakresie pozyskiwania środków UE, kwalifikowania podatku VAT w projektach UE, wykładowca prowadzący szkolenia z zakresu prowadzenia ewidencji księgowej projektów UE oraz podatku VAT. Od 2010 właścicielka kancelarii rachunkowo-podatkowej.

CENA:

480 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się do 23 maja.2019 r., cena promocyjna 440 zł + VAT (23% bądź zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

 

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

do 30 maja.2019 r.

bądź wyczerpania miejsc

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

 

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej).  Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena) ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Opiekun szkolenia Jolanta Przejczowska, email: jolanta.przejczowska@mistia.org.pl

Font Resize
Kontrast Tytułów