+ 48 12 6335154    
 szkolenia@mistia.org.pl
  facebook
  twitter
Slider

Nowelizacja ofert, umów i sprawozdań w zlecaniu zadań publicznych organizacjom pozarządowym – nowe przepisy wykonawcze do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

data i miejsce: 13 grudnia 2018 r. w godz. 9.30–14.30 — ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków

adresaci: pracownicy samorządowi zajmujący się współpracą z organizacjami pozarządowymi w zakresie zlecania im zadań publicznych oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych

korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: zdobycie wiedzy nt. przekazywania i rozliczania dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego. Omówienie zmian jakie nastąpiły we wzorach ofert, umów i sprawozdaniach do konkursów i małych grantów.

prowadzący: były pracownik MPiPS, specjalista w zakresie przekazywania i rozliczania dotacji, szkolił m.in. inspektorów kontroli RIO. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” (Wyd. DIFIN).

program:

  • Wejście w życie przepisów i przepisy przejściowe- rozliczenie zadań realizowanych w roku 2018 i latach wcześniejszych.
  • Jakie elementy powinny być wpisane do ogłoszenia konkursowego w związku z nowelizacją: przesuwanie środków między pozycjami kosztorysowymi, wkład własny, oczekiwane rezultaty
  • Nowy druk oferty w otwartym konkursie ofert:

– Nowy wymiar opisu działań i harmonogramu,

– Rezultaty – co jest rezultatem i w jaki sposób go zmierzyć,

– Zasady konstruowania budżetu zadania,

– Partnerstwo – nowy element oferty

  • Umowa realizacji zadania publicznego:

– Co oznacza ramowy charakter umowy,

– Dokonywanie przelewu: transze, jednorazowy przelew, terminy,

– Ponoszenie wydatków w ramach zadania,

– Zasady przesuwania środków w budżecie zadania,

– Obowiązki informacyjne,

– Zasady prowadzenia księgowości w zadaniu- faktury, opis,

– Kontrola zadania- umowa a przepis art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

– Rozliczanie rezultatów zadania i akceptacja sprawozdania,

– Zasady  i tryb zwrotu dotacji,

– Umowa przy trybie uproszczonym (art. 19 a)

– Załączniki do umowy.

  • Sprawozdanie z realizacji zadania:

– Terminy złożenia sprawozdania i zasady odpowiedzialności za nie terminowe złożenie,

– Opis osiągniętych rezultatów,

– Konsekwencje nie osiągnięcia rezultatów,

– Rozliczenie budżetu.

  • Oferta, umowa i sprawozdanie stosowana przy konkursach na wybór operatora (regranting).
  • Oferta i sprawozdania do trybu uproszczonego (art. 19 a – małe granty).

cena: 440 zł + VAT (23% lub zw.). Dla osób, które zgłoszą się do 29.11.2018 r. – cena promocyjna 390 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub  niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Termin zgłoszenia do: 6 grudnia 2018 r.

szkolenie zlecone: szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

opiekun szkolenia: Tomasz Żygłowicz, e-mail: tomasz.zyglowicz@mistia.org.pl

 

Font Resize
Kontrast Tytułów