Slider

Nowelizacja i omówienie nadal obowiązujących przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego – zmiany obowiązują od 21.04.2019 r.

8 lipca 2019, godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w szkoleniu, podczas którego przedstawione zostaną aktualne przepisy dotyczące ochrony praw lokatorów, mieszkaniowego zasobu gminy oraz KC po zmianach.

ADRESACI:

pracownicy wydziałów jednostek samorządu terytorialnego zajmujący się problematyką lokalową, radni, pracownicy zajmujący się zarządzaniem zasobem gminy (m.in. TBS-y).

PROGRAM:

 1. Omówienie zmienionych i wprowadzonych nowych pojęć ustawowych
 2. Nowe zadania gmin
 3. Powstanie stosunku najmu:

–  najem umowny

–  najem ustawowy

Podstawowe zasady przy ubieganiu się o lokal mieszkalny na czas nieoznaczony oraz na lokal socjalny

Dodatkowe wymogi stawiane nowelizacją  dla osób ubiegających się o zawarcie umowy najmu lub podnajmu lokalu i najmu socjalnego lokalu wchodzącego w skład  mieszkaniowego zasobu gminy

Wyjaśnienie pojęcia „zamieszkiwanie” stosowanego np. przy: ubieganiu się o najem lokalu mieszkalnego, wypowiedzeniu umów najmu z tytułu niezamieszkiwania czy też przy wstąpieniu w najem po śmierci najemcy

 1. Pozbawienie lokatora tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego przez właściciela:

–  omówienie zmian w zakresie wypowiedzenia stosunku prawnego ( w tym m.in. sprawa  nadmetrażu i miejscowości pobliskiej)

– negocjacje w zakresie  rozwiązania stosunku prawnego

– powództwo o rozwiązanie stosunku prawnego i nakazanie przez sąd opróżnienia lokalu

 1. Najem socjalny lokalu na podstawie prawomocnego wyroku sądowego:

–  skuteczność oferty zawarcia umowy najmu na  lokal socjalny, w tym pouczenie osoby uprawnionej do lokalu socjalnego o przysługujących jej środkach prawnych

 1. Najem pomieszczenia tymczasowego w związku z prawomocnym wyrokiem sądowym:

wniosek komornika o wskazanie przez gminę tymczasowego pomieszczenia

nowa interpretacja art. 1046 par.4 Kpc

 1. 7. Obowiązek osób zajmujących lokal bez tytułu prawnego do uiszczania odszkodowania:

–  w sytuacji nie posiadania prawomocnego wyroku sądowego orzekającego opróżnienie lokalu

– w sytuacji, jeżeli sąd orzekł o wstrzymaniu wykonania opróżnienia lokalu do czasu dostarczenia lokalu zamiennego lub lokalu na zasadach  najmu socjalnego

–  w sytuacji uprawnień do pomieszczenia tymczasowego

 1. Obowiązek odszkodowawczy gminy względem właściciela z tytułu niedostarczenia lokalu osobom uprawnionym do najmu socjalnego lokalu lub pomieszczenia tymczasowego
 2. Czynsze, m.in.:

– uchwały rady gmin w sprawie obniżek czynszu

– wypowiedzenie wysokości czynszu w związku z jego podwyżką

– wartość odtworzeniowa lokalu (wyliczenie)

– weryfikacja dochodów  a podwyżka czynszu

 1. Uchwały rad gmin – zmiany
 2. Sprawy związane z:

– kaucją

– ulepszeniami

– lokale zamienne: na czas koniecznej naprawy, w związku z koniecznością rozbiórki czy remontu budynku, z tytułu  nadmetrażu czy   planowanej sprzedaży (w tym: interpretacja definicji) – przedawnienie roszczeń

 1. Omówienie spraw dotyczących najmu lokali na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, m.in.

– prawa i obowiązki stron w razie zbycia rzeczy najętej w czasie trwania najmu  – sytuacja prawna m.in. najemców/

–  wejście w najem po śmierci najemcy

–  prawa małżonków i rozwiedzionych małżonków (w tym: nabyte uprawnienia na podstawie przepisów Kodeksu zobowiązań o najmie lokali, wydanych na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 27 X 1933 roku, ustawy Prawo lokalowe z 1959 r i 1974r. oraz ustawy z 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych)

–  odpowiedzialność za zapłatę czynszu i innych opłat,

–  inne sprawy: np. korespondencja

 1. Omówienie spraw uregulowanych przepisami Kodeksu postępowania cywilnego oraz przepisami wykonawczymi, w tym :

– tryb postępowania w sprawach o opróżnienie lokalu lub pomieszczenia, m.in. sprawy związane z wnioskiem komornika o wskazanie tymczasowego pomieszczenia lub noclegowni, sprawa dot. orzeczeń sądowych zapadłych przed 16 listopada 2011 r., w których brak wskazania przyczyn eksmisji, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów oraz po tej dacie,  usunięcie ruchomości itp.

–  problematyka związana z  żądaniem przez powoda ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego

 1. Orzecznictwo sądowe.

KORZYŚCI:

przekazanie uczestnikom wiedzy na temat nowelizacji i nadal obowiązujących przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (zmiany weszły w życie w dniu 21.04. br).

PROWADZĄCA: 

prawnik ze specjalizacją gospodarka mieszkaniowa. Wieloletni pracownik Ministerstwa zajmującego się problematyką mieszkaniową, uczestnik prac legislacyjnych w Sejmie RP, doświadczony szkoleniowiec, praktyk w zakresie zarządzania lokalami mieszkalnymi i pomieszczeniami tymczasowymi.

CENA:

480 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się do 24 czerwca 2019 r., cena promocyjna 440 zł + VAT (23% bądź zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

do 1 lipca 2019 r.

bądź wyczerpania miejsc

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej).  Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena) ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Opiekun szkolenia: Jolanta Przejczowska adres email: jolanta.przejczowska@mistia.org.pl

Font Resize
Kontrast Tytułów