+ 48 12 6335154     +48 12 6237244     szkolenia@mistia.org.pl
Slider

Nowe zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej od 01.01.2019 r.

data i miejsce: 27 listopada 2018 r. w godz. 10.00–15.00 — NOWY SĄCZ

adresaci: osoby, które na co dzień prowadzą dokumentację związaną ze stosunkiem pracy, pracownicy działów kadr, personalnych, pracownicy działów prawno-organizacyjnych, kadra kierownicza.

korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw:

 • zdobycie wiedzy w przedmiocie wchodzących w życie z dniem 01.01.2019 r. zmian dotyczących zasad prowadzenia pracowniczych akt osobowych,
 • poszerzenie wiedzy w zakresie zasad gromadzenia akt osobowych pracowników oraz poprawnego tworzenia pism związanych ze stosunkiem pracy
 • poznanie zasad w zakresie prawidłowego ewidencjonowania zdarzeń ze stosunku pracy
 • zdobycie informacji nt. odpowiedzialności pracodawcy w zakresie naruszeń związanych z prowadzeniem akt osobowych pracownika, zasad wypełniania świadectw pracy w poszczególnych punktach
 • zapoznanie się z zasadami kontroli inspektora pracy przestrzegania obowiązków pracodawcy w zakresie prowadzenia dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy
 • poznanie najczęściej popełnianych uchybień przez pracodawców
 • możliwość konsultacji z wykładowcą praktycznych problemów przy stosowaniu omawianych przepisów.

prowadzący: doświadczony trener, praktyk zajmujący się na co dzień problematyką prawa pracy, radca prawny przy Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, autor publikacji i współorganizator konferencji z prawa pracy, absolwent kierunku prawo i administracja Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 program:

I. Modyfikacja od 01 stycznia 2019 r. zasad wypłaty wynagrodzenia za pracę.

 • treść wniosku pracownika związana ze zmianą formy wypłaty wynagrodzenia
 • określenie zasad wypłacania wynagrodzenia w regulaminie pracy, regulaminie wynagradzania, informacji podstawowej
 • modyfikacja katalogu danych dot. pracownika, których pracodawca może od niego żądać
 • obowiązki informacyjne w stosunku do niektórych pracowników w związku z wejściem
  w życie zmian
 • postępowanie pracodawcy w sytuacji, gdy pracownik nie wskaże numeru rachunku bankowego oraz nie złoży wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk
 • częściowa wypłata wynagrodzenia na rachunek bankowy pracownika oraz do rąk pracownikaII. Zmiana okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej.
 • definicja dokumentacji pracowniczej w Kodeksie pracy po zmianach
 • nowe wymogi przepisów prawa dot. warunków przechowywania dokumentacji pracowniczej
 • przypadki, w których okres przechowywania dokumentacji pracowniczej ulega przedłużeniu ponad 10 lat
 • warunki, jakie należy spełnić aby przechowywać przez okres 10 lat dokumentację pracowniczą wytworzoną przed wejściem w życie zmian
 • obowiązki informacyjne pracodawcy w stosunku do pracownika przy ustaniu stosunku pracy, dotyczące przechowywania dokumentacji pracowniczej
 • ponowne zatrudnienie pracownika po przerwie a okres przechowywania dokumentacji pracowniczej
 • warunki prawidłowej zmiany formy przechowywania dokumentacji pracowniczej –
  z papierowej na elektroniczną
 • sytuacje, w których pracodawca może, a w których ma obowiązek zniszczenia dokumentacji pracowniczej
 • zasady wydawania pracownikowi kopii całej lub części dokumentacji pracowniczej
 • katalog osób uprawnionych do odbioru dokumentacji pracowniczej w przypadku śmierci pracownika
 • błędy popełniane przy prowadzeniu akt osobowych, które mogą naruszać dobra osobiste pracownika
 • nowe wykroczenia w Kodeksie pracy związane z dokumentacją pracowniczą.
 • Nowe obowiązki płatnika składek od 01.01.2019 r.
 • nowe elementy zgłoszenia wyrejestrowania ubezpieczonego z ubezpieczeń społecznych
 • rozszerzenie katalogu informacji przechowywanych na koncie ubezpieczonego
 • dodatkowe elementy raportu imiennego ubezpieczonego
 • warunki, jakie należy spełnić aby przechowywać listy płac i karty wynagrodzeń przez okres 10 lat – przepisy przejściowe
 • treść raportu informacyjnego oraz korzyści z deklaracji zamiaru jego przekazywania
 • obowiązki informacyjne płatnika związane z przekazaniem raportu informacyjnego do ZUSIII. Nowe zasady prowadzenia akt osobowych zgodnie z projektowanym rozporządzeniem
  w sprawie zasad ich prowadzenia
 • modyfikacja katalogu dokumentów, które pracodawca ma obowiązek przechowywać
  w aktach osobowych
 • nowe zasady prowadzenia ewidencji czasu pracy i przechowywania jej w części C akt osobowych
 • obowiązek sporządzania rozkładów czasu pracy i przechowywania ich w aktach osobowych pracownika
 • jednolita forma prowadzenia akt osobowych
 • szczególne wymagania dotyczące prowadzenia i przechowywania akt osobowych pracownika
 • szczegółowe zasady przekazywania pracownikowi dokumentacji pracowniczejIV. Praktyczne zagadnienia związane z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej
 • umowa o pracę – omówienie rodzajów stosowanych w samorządzie umów po zmianach
  w 2016 r., prawidłowa treść aktu kreującego stosunek pracy – najczęściej stwierdzane uchybienia w trakcie kontroli inspektora pracy
 • umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego pracownika – formułowanie okresu jej trwania
 • wyjścia prywatne pracowników w dokumentacji pracowniczej
 • miejsce przechowywania akt osobowych dyrektorów samorządowych jednostek organizacyjnych
 • lista obecności a ewidencja czasu pracy
 • problematyka czasu pracy w umowie o pracę
 • nowa treść pomocniczego wzoru świadectwa pracy – wypełnianie krok po kroku

cena: 480 zł + VAT (23% lub zw.) Dla osób, które zgłoszą się do 13.11.2018, cena promocyjna 440  zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub  niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Termin zgłoszenia: 20 listopada 2018

szkolenie zlecone:  szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

opiekun szkolenia: Tomasz Żygłowicz, e-mail: tomasz.zyglowicz@mistia.org.pl