Slider

Nowe zasady postępowań w sprawie skarg, wniosków, petycji oraz inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców – składanych do organów jst oraz ochrona danych RODO w tym zakresie

data i miejsce: 27 lutego 2019 r. w godz. 10.00-15.00 — ul. Floriańska, I p., 31-019 Kraków

adresaci: Radni, pracownicy jst i jednostek podległych, członkowie komisji skarg, wniosków i petycji, kierownicy jednostek, do których należy wykonywanie obowiązków związanych z przyjmowaniem skarg, rozpatrywaniem skarg, koordynowaniem spraw skargowych w urzędzie, prowadzeniem akt, sporządzaniem okresowych sprawozdań i informacji. Do sekretarzy i specjalistów zajmujących się problematyką skarg oraz inicjatywami lokalnymi oraz uchwałodawczymi mieszkańców. Pracownicy biur rady zajmujący się m. innymi obsługą rady w postępowaniu skargowym oraz członkowie komisji rewizyjnych oraz nowych komisji skargowych organów stanowiących zajmujących się postępowaniem skargowo-wnioskowym rady.

korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: pozyskanie praktycznej wiedzy dotyczącej zagadnień prawnych związanych z postępowaniem skargowym i wnioskowym, rozwiązywaniem problemów prawnych w sytuacjach trudnych takich jak: bezzasadność skargi, obieg dokumentacji wewnątrz struktury jednostki związanej z załatwieniem skargi przez pion merytoryczny wraz z opracowaniem uzasadnienia i zawiadomienia o załatwieniu skargi i wniosku oraz wprowadzenia do rejestru. Prowadząca wskaże jak sporządzać roczne sprawozdanie ze skarg, wniosków i postulatów oraz czy i jak je publikować.  W trakcie szkolenia uczestnicy uzyskają wiedzę z zakresu szczegółowych zmian w trybie przyjmowania i rozpatrywania skarg składanych przez mieszkańców do rady jst., na działania obligatoryjnej komisji rady w sprawie skarg, wniosków i petycji, w jaki sposób przestrzegać przepisów związanych z RODO i jak podejmować uchwały w sprawie skarg.

prowadzący: prawnik, ekonomista, specjalista i praktyk z zakresu prawa samorządowego, bankowego, rachunkowości i  finansów publicznych , w tym audytu i kontroli zarządczej. Doświadczony trener i wykładowca  (ponad 30 lat pracy w sektorze finansów samorządowych i bankowości).

program:           

  1. Podstawa prawna regulująca zagadnienie postępowania skargowego i wnioskowego

 1. Zmiany w postępowaniu dot. skarg, wniosków i postulatów składnych przez obywateli
 2. Kwalifikacja na podstawie treści pisma – różnica pomiędzy skargą a wnioskiem  i postulatem (omówienie przykładów i wykładni)
 3. Przedmiot skargi, w tym:
 • skarga na pracownika
 • skarga na przewlekłość postępowania
 1. Skargi w sprawach indywidualnych załatwianych decyzją administracyjną:
 • skarga wniesiona przed wszczęciem postępowania
 • skarga wniesiona w toku postępowania
 • skarga wniesiona od decyzji administracyjnej
 1. Nowe zasady rozpatrywania skarg, wniosków i postulatów mieszkańców składane do rady:
 • nowa – obligatoryjna komisja rady – komisja ds. skarg, wniosków, postulatów mieszkańców
 • skarga „na wójta, kierowników jednostek organizacyjnych i ich działalność”
 • upublicznienie uchwały skargowej, a RODO
 • problematyka jawności postępowania skargowego (wynikające z obowiązku transmitowania, utrwalania i udostępniania na BIP i stronie internetowej obrad sesji)
 1. Właściwość organów do przyjmowania i rozpatrywania skarg i organizacja w strukturze jednostki regulamin organizacyjny, statut)
 2. Działania organu nie właściwego do rozpatrzenia skargi
 3. Tryb, termin i zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi i wniosku
 4. Postulaty mieszkańców
 5. Anonimy i skarga „na skargę”- uzasadnienie bezzasadności
 6. Skargi i wnioski przekazywane przez media
 7. Tryb przyjmowania skarg i wniosków przez organy samorządu terytorialnego – organ wykonawczy (wójta, burmistrza, prezydenta) i organ stanowiący (radę), kierowników jednostek podległych
 8. Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza – tryb składania uchwał oraz rola organu stanowiącego i wykonawczego w procedowaniu
 9. Nadzór i środki odwoławcze
 10. Gwarancja konstytucyjnej ochrony skarżącego
 11. Orzecznictwo – omówienie wybranych przykładów
 12. Założenia do procedury wewnętrznej w sprawie trybu przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków, postulatów wraz z rejestrem, obiegiem dokumentów i trybem załatwiania skarg, protokołem przyjęcia skargi i sprawozdaniem
 13. Dyskusja, odpowiedzi na pytania uczestników.

cena: 440 zł + VAT (23% lub zw.). Dla osób, które zgłoszą się do 13.02.2019 r. – cena promocyjna  390 zł + VAT (23% lub zw.).

Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.

Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. Członkowie Forów Samorządowych mogą korzystać z kuponów rabatowych. Promocje nie łączą się.

W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub  niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa.

 

Termin zgłoszenia do 20 lutego 2019 r.

szkolenie zlecone: szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

opiekun szkolenia: Jolanta Przejczowska,  e-mail: jolanta.przejczowska@mistia.org.pl

 

 

Font Resize
Kontrast Tytułów