Slider

Nowe zasady postępowań w sprawie skarg, wniosków, petycji oraz inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców – składanych do organów jst oraz ochrona danych RODO w tym zakresie

Data i miejsce: 15 kwietnia 2019 r. w godz. 10.00-15.00 — ul. Floriańska, I p., 31-019 Kraków
Termin zgłoszenia: do 8 kwietnia 2019 r.

Adresaci: Radni, pracownicy jst i jednostek podległych, członkowie komisji skarg, wniosków i petycji, kierownicy jednostek, do których należy wykonywanie obowiązków związanych z przyjmowaniem skarg, rozpatrywaniem skarg, koordynowaniem spraw skargowych w urzędzie, prowadzeniem akt, sporządzaniem okresowych sprawozdań i informacji. Sekretarze i specjaliści zajmujący się problematyką skarg oraz inicjatywami lokalnymi oraz uchwałodawczymi mieszkańców. Pracownicy biur rady zajmujący się m. innymi obsługą rady w postępowaniu skargowym oraz członkowie komisji rewizyjnych oraz nowych komisji skargowych organów stanowiących zajmujących się postępowaniem skargowo-wnioskowym rady.

Korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: pozyskanie praktycznej wiedzy dotyczącej zagadnień prawnych związanych z postępowaniem skargowym i wnioskowym, rozwiązywaniem problemów prawnych w sytuacjach trudnych takich jak: bezzasadność skargi, obieg dokumentacji wewnątrz struktury jednostki związanej z załatwieniem skargi przez pion merytoryczny wraz z opracowaniem uzasadnienia i zawiadomienia o załatwieniu skargi i wniosku oraz wprowadzenia
do rejestru. Prowadząca wskaże jak sporządzać roczne sprawozdanie ze skarg, wniosków i postulatów oraz czy i jak je publikować.  W trakcie szkolenia uczestnicy uzyskają wiedzę z zakresu szczegółowych zmian w trybie przyjmowania
i rozpatrywania skarg składanych przez mieszkańców do rady jst., na działania obligatoryjnej komisji rady w sprawie skarg, wniosków i petycji, w jaki sposób przestrzegać przepisów związanych z RODO i jak podejmować uchwały w sprawie skarg.

Prowadzący: prawnik, ekonomista, specjalista i praktyk z zakresu prawa samorządowego, bankowego, rachunkowości i  finansów publicznych , w tym audytu i kontroli zarządczej. Doświadczony trener
i wykładowca  (ponad 30 lat pracy w sektorze finansów samorządowych i bankowości).

Program:

 1. Podstawa prawna regulująca zagadnienie postępowania skargowego i wnioskowego.
 2. Zmiany w postępowaniu dot. skarg, wniosków i postulatów składnych przez obywateli.
 3. Kwalifikacja  na podstawie treści pisma – różnica pomiędzy skargą a wnioskiem  i postulatem (omówienie przykładów
  i wykładni)
 4. Przedmiot skargi , w tym:
 • skarga na pracownika
 • skarga na przewlekłość postępowania

      5.Skargi w sprawach indywidualnych załatwianych decyzją administracyjną:

 • skarga wniesiona przed wszczęciem postępowania
 • skarga wniesiona w toku postępowania
 • skarga wniesiona od decyzji administracyjnej .
 1. Nowe zasady rozpatrywania skarg, wniosków i postulatów mieszkańców składane do rady i rozpatrywane przez radę
 • nowa – obligatoryjna komisja rady – komisja ds. skarg, wniosków, postulatów mieszkańców
 • skarga „ na wójta, kierowników jednostek organizacyjnych i ich działalność”
 • upublicznienie uchwały skargowej, a RODO
 • problematyka jawności postępowania skargowego ( wynikające z obowiązku transmitowania, utrwalania i udostępniania na BIP i stronie internetowej obrad sesji
 • tryb postępowania skargowego prowadzonego przez radnych w komisji skarg oraz na posiedzeniu rady
 1. Właściwość organów do przyjmowania i rozpatrywania skarg i organizacja w strukturze jednostki (regulamin organizacyjny, statut)
 2. Działania organu nie właściwego do rozpatrzenia skargi
 3. Tryb ,termin i zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi i wniosku
 4. Postulaty mieszkańców
 5. Anonimy – czy rada rozpatruje anonimy?
 6. Skarga „na skargę”- uzasadnienie bezzasadności
 7. Skargi i wnioski przekazywane przez media
 8. Tryb przyjmowania skarg i wniosków przez organy samorządu terytorialnego – organ wykonawczy (wójta, burmistrza, prezydenta) i organ stanowiący (radę), kierowników jednostek podległych
 9. Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza – tryb składania uchwał oraz rola organu stanowiącego i wykonawczego
  w procedowaniu
 10. Nadzór i środki odwoławcze
 11. Gwarancja konstytucyjnej ochrony skarżącego
 12. Orzecznictwo – omówienie wybranych przykładów
 13. Założenia do procedury wewnętrznej w sprawie  trybu przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków, postulatów
  wraz z rejestrem, obiegiem dokumentów i trybem załatwiania skarg, protokołem przyjęcia skargi i sprawozdaniem
 14. Wzory:
 • wzór sprawozdania rocznego z postępowania skargowego (skargi, wnioski, petycje) oraz z obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
 • wzór uchwały rady w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
 1. Dyskusja i pytania uczestników.

Cena: 440 zł + VAT (23% lub zw.). Dla osób, które zgłoszą się do 1.04.2019 r. – cena promocyjna  390 zł + VAT (23% lub zw.).

Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Szkolenie zlecone: szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

Opiekun szkolenia: Jolanta Przejczowska, e-mail: jolanta.przejczowska@mistia.org.pl

Font Resize
Kontrast Tytułów