Slider

Nowe zasady obsługi dokumentacji pracowniczej po 1 stycznia 2019 r. w urzędach i instytucjach samorządowych – elektronizacja, skrócenie okresów przechowywania, obsługa kancelaryjna i archiwizacja

data i miejsce: 14 stycznia 2019 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków

adresaci: pracownicy wydziałów kadrowych i organizacyjnych odpowiedzialni za porządkowanie dokumentacji osobowej oraz przygotowujący dokumentację do przekazania do archiwum, archiwiści.

korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: pozyskanie wiedzy o przepisach prawa regulujących zarządzanie dokumentacją spraw związanych ze stosunkiem pracy, w tym akt osobowych, w szczególności w zakresie procedur elektronizacji. Nabycie umiejętności w zakresie bieżącej obsługi tej dokumentacji w świetle przepisów prawa pracy i instrukcji kancelaryjnej, zasad jej kwalifikowania oraz porządkowania w komórkach organizacyjnych, archiwach oraz w firmach zajmujących się przechowalnictwem tej dokumentacji. Pozyskanie informacji o zasadach archiwalnego ewidencjonowania akt osobowych.

prowadzący: Prezes Stowarzyszenia „Archiwizjoner”, doktor nauk humanistycznych, archiwista-praktyk, ekspert z zakresu zarządzania dokumentacją (w tym elektroniczną), systemów klasy EZD, archiwistyki, prawa archiwalnego, systemów kancelaryjnych; doświadczony trener oraz wykładowca uniwersytecki; długoletni pracownik sieci archiwów państwowych.

program:

I. Pojęcie dokumentacji pracowniczej:

 • zakres pojęciowy przed 1 stycznia 2019 r.
 • rodzaje dokumentacji pracowniczej po 1 stycznia 2019 r.
  II. Regulacje prawne w zakresie postępowania z dokumentacją pracowniczą
 • Kodeks pracy
 • akty wykonawcze do Kodeksu pracy
 • ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wraz z aktami wykonawczymi
 • regulacje szczególne (np. ustawy o służbie cywilnej, o pracownikach samorządowych, RODO)
  III. Bieżąca obsługa dokumentacji pracowniczej
 • prowadzenie na bieżąco akt osobowych i innej dokumentacji pracowniczej
 • elektronizacja dokumentacji pracowniczej
 • zasady zmiany postaci dokumentacji pracowniczej (z papierowej na elektroniczną i odwrotnie)
 • czy możliwe są „hybrydowe” akta osobowe?
 • techniczne aspekty elektronizacji akt osobowych, wymagania wobec systemów teleinformatycznych
 • czy potrzebny jest nowy system teleinformatyczny czy wystarczy moduł w systemach klasy EZD?
 • zasady kontynuowania prowadzenia akt osobowych pracowników ponownie zatrudnianych
 • zasady zabezpieczania i ochrony dokumentacji pracowniczej
 • obowiązki informacyjne pracodawców
 • zasady udostępniania i wydawania dokumentacji pracowniczej pracownikom oraz osobom uprawnionym
  IV. Obsługa dokumentacji pracowniczej w świetle instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt
 • system tradycyjny, EZD, systemy dziedzinowe
 • bezdziennikowy system kancelaryjny
 • wykorzystanie wykazu akt (JRWA) w obsłudze spraw pracowniczych oraz akt osobowych
 • pisma, sprawy, akta, teczki
 • obsługa dokumentów i spraw pracowniczych w systemach klasy EZD
  V. Wartościowanie i skracanie okresów przechowywania dokumentacji pracowniczej
 • wartość archiwalna dokumentacji pracowniczej
 • zasady skracania okresów przechowywania dokumentacji pracowniczej
 • którym dokumentom wydłuża się czas przechowywania a którym skraca i od czego to zależy
 • jaki jest wpływ nowych regulacji na dotychczasowe akta osobowe, w szczególności te przechowywane w archiwach
  VI. Archiwizacja dokumentacji pracowniczej
 • porządkowanie akt osobowych
 • czy, kiedy i co można wyjmować z akt osobowych, w szczególności archiwalnych akt osobowych
 • sposób ewidencjonowania dokumentacji pracowniczej na potrzeby archiwalne
 • sposób przechowywania i zabezpieczania dokumentacji pracowniczej w archiwach

cena: 440 zł + VAT (23% lub zw.). Dla osób, które zgłoszą się do 31.12.2018 r. – cena promocyjna 390 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Termin zgłoszenia do: 7 stycznia 2019 r.

szkolenie zlecone: Szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

opiekun szkolenia: Jolanta Przejczowska, e-mail: jolanta.przejczowska@mistia.org.pl

 

 

Font Resize
Kontrast Tytułów