Slider

Nowe zasady funkcjonowania i uprawnienia związków zawodowych z uwzględnieniem zmian od 2019 r. Praktyczne aspekty prowadzenia negocjacji przez pracodawcę ze związkami zawodowymi

data i miejsce: 8 stycznia 2019 r. w godz. 10.00–14.00 — ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków

adresaci: pracodawcy , pracownicy działów kadr i płac, sekretarze , przedstawiciele służb publicznych, urzędów, placówek oświatowych, instytucji kultury, służby zdrowia oraz sektora przedsiębiorstw

korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw:

 • przygotowanie pracodawcy i służb personalnych do operacyjnego współdziałania ze związkami zawodowymi (ewentualnie ze społeczną inspekcją pracy), poznanie rzeczywistych uprawnień związków zawodowych i sposobów reagowania na nadużycie prawa podmiotowego.
 • uniknięcie błędów i kosztów w związku z niewłaściwym stosowaniem przepisów prawa pracy w praktyce (interpretacje własne , orzecznictwo + studium przypadków  .
 • zapoznanie z interpretacjami organów nadzorujących przestrzeganie prawa pracy – sądy powszechne, PIP .
 • poznanie praktycznych aspektów prowadzenia negocjacji ze związkami zawodowymi.
 • wymiana doświadczeń w zakresie stosowania prawa pracy u różnych pracodawców.
 • możliwość konsultacji problematyki prawa pracy z trenerem w razie zaistnienia takiej potrzeby w przyszłości .

prowadzący: prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i studiów podyplomowych w zakresie prawa pracy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; specjalista systemów zarządzania przedsiębiorstwem wg norm ISO serii 9000 i 14000 – Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej (2000); Ekspert w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, prawa związkowego i prawa o wykroczeniach. W latach 1994-2007 zawodowo związany z Państwową Inspekcją Pracy (nadinspektor pracy w Sekcji Informacji i Promocji Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku). Doświadczony wykładowca i organizator szkoleń dotyczących ochrony pracy, a także prelegent w projektach realizowanych przez inne instytucje m.in. projekt UE „Bezpieczeństwo i higiena pracy w sektorze MSP” (2005) – PIB Centralny Instytut Ochrony Pracy, Seminarium „Polityka Społeczna. Zatrudnienie w UE” – Biuro Wymiany Informacji TAIEX (2004), Seminarium „Młodzi na start: szkoła – studia – praca” Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku (2006),Projekt GENDER INDEX – wskaźnik równouprawnienia kobiet i mężczyzn w miejscu pracy – Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju UNDP (2006). Nauczyciel przedmiotów: prawoznawstwo, prawna ochrona pracy w szkołach ponadgimnazjalnych i policealnych w Gdańsku (Oświata –Lingwista NCE sp. z o.o. w Gdańsku), wykładowca przedmiotów na studiach podyplomowych w Wyższej Inżynierskiej Szkole Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu (2005/2006) oraz Politechnice Gdańskiej – Wydział Zarządzania i Ekonomii(2010-2014).

program:

 1. Zmiany w prawie dotyczące związków zawodowych wprowadzone ustawą z 5 lipca o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw  (Dz.U. z 2018 r poz.1608).
 • Uprawnienia w zakresie zrzeszania członków związku zawodowego (zatrudnionych poza stosunkiem pracy).
 • Pojęcie reprezentatywnego związku zawodowego.
 • Nowe zasady w zakresie prowadzenia sporów zbiorowych.
 • Zmiany w zakresie zwolnień doraźnych dotyczących czynności związkowe.
 • Odpowiedzialność prawna  pracodawcy i związków zawodowych w zakresie ustawy o związkach zawodowych.
 • Nowe zasady dotyczących udostępniania związkom zawodowym informacji niezbędnych do działalności związkowej.
 • Zadania Państwowej Inspekcji Pracy w sprawach związkowych.
 • Zmiana zasad w zakresie informowania o liczebności związkowców w zakładzie oraz kontrola sądowa związku zawodowego w w/w zakresie.
 • Pozostałe zmiany w innych ustawach wprowadzone ustawą z 5 lipca o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r poz.1608).
 1. Powstanie związku zawodowego lub rozszerzenie zasięgu działania organizacji międzyzakładowej
 • Skutki objęcia pracodawcy działaniem zakładowej (międzyzakładowej) organizacji związkowej.
 • Treść pisma informującego pracodawcę o ilości działaczy związkowych w zakładowej i międzyzakładowej organizacji związkowej.
 • Status członków nowo powstałego związku zawodowego.
 • Ilość osób niezbędna do powstania legalnie działającego związku zawodowego.
 • Podstawy kwestionowania uprawnień związku zawodowego u pracodawcy.
 1. Szczególna ochrona działaczy związkowych przed zmianą lub rozwiązaniem stosunku pracy
 • Zasady ustalania liczby osób podlegających ochronie ze względu na funkcję związkową.
 • Podstawy prawne szczególnej ochrony przed zmianą i rozwiązaniem stosunku pracy.
 • Sposób wskazania przez związek zawodowy chronionych działaczy związkowych.
 • Treść pisma – zapytania o zgodę na zwolnienie chronionego działacza związkowego.
 • Czy szczególna ochrona działacza związkowego przed rozwiązaniem stosunku pracy ma bezwzględne zastosowanie ? Przykłady precedensowych rozstrzygnięć sądów powszechnych i SN.
 • Treść akceptacji związku zawodowego na zmianę lub rozwiązanie stosunku pracy
 1. Reprezentowanie pracowników związku zawodowego w indywidualnych sprawach ze stosunku pracy
 • Zapytanie pracodawcy o reprezentowanie konkretnego pracownika przez związek zawodowy.
 • Zasady konsultowania ze związkiem zawodowym zwolnień (wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia) pracowników.
 • Treść pisma zawiadamiającego związek zawodowy o zamiarze zwolnienia pracownika.
 • Pozostałe sprawy z zakresu prawa pracy z obowiązkiem współdziałania z organizacją związkową w zakresie indywidualnych spraw ze stosunku pracy (np. odpowiedzialność porządkowa).
 • Pojęcia: uzgodnienia, konsultacji i porozumienia w relacjach ze związkami zawodowymi.
 1. Reprezentowanie pracowników w interesach zbiorowych w zakresie stosunku pracy
 • Porozumienia o zawieszeniu postanowień płacowych –  warunki zastosowania
 • Uprawnienia związków zawodowych przy zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
 • Rola związków zawodowych przy zmianach: układu zbiorowego pracy, regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania
 • Związki zawodowe a ustalanie systemów i rozkładu czasu pracy.
 • Zasady współpracy  pracodawcy ze związkami zawodowymi w razie zwolnień grupowych.
 • Kontrola BHP w zakładzie pracy przez związki zawodowe.
 • Organizacja i struktura społecznego nadzoru nad warunkami pracy
 • Uprawnienia i zasady postępowania społecznego inspektora pracy
  – wydawanie uwag i zaleceń przez społecznych inspektorów pracy.
  – planowanie pracy i realizacja zadań społecznego inspektora pracy
 • Obowiązki pracodawcy wobec społecznej inspekcji pracy.
 • Ochrona prawna społecznych inspektorów pracy oraz odpowiedzialność za naruszenie przepisów o społecznej inspekcji pracy.
 • Współdziałanie społecznego inspektora pracy z pracodawcą, organami nadzoru nad warunkami pracy i związkami zawodowymi
 1. Obowiązki pracodawcy w zakresie funkcjonowania organizacji związkowej
 • Zakres ponoszenia kosztów korzystania z pomieszczeń i urządzeń technicznych. Wzór umowy.
 • Zasady odprowadzania przez pracodawcę składek członkowskich związkowców.
 • Treść zgody pracownika na potrącanie składki związkowej.
 1. Zasady prowadzenia sporu zbiorowego
 • Początek i przedmiot sporu zbiorowego
 • Nielegalny spór zbiorowy.
 • Porozumienie kończące spór zbiorowy, a protokół rozbieżności.
 • Rokowania, Mediacja, Arbitraż – etapy sporu zbiorowego
 • Strajk i strajk ostrzegawczy – zasady organizacji
 1. Przekształcenia własnościowe – łączenie i podział pracodawcy
 • Obowiązki informacyjne pracodawcy w zakresie planowanego przejęcia pracodawcy.
 • Uprawnienia związków zawodowych w zakresie negocjowania porozumienia o gwarancjach pracowniczych.
 1. Zasady oraz dobre praktyki prowadzenia negocjacji pomiędzy pracodawcą i związkami zawodowym
 • Negocjacje, a wymogi ustawowe.
 • Pojęcie negocjacji.
 • Elementy wpływające na przebieg negocjacji.
 • Style negocjacyjne.
 • Przygotowanie do negocjacji.
 • Role grupowe uczestników negocjacji.
 • Przebieg negocjacji , w tym sytuacje trudne.
 • Impas w negocjacjach .
 • Unikanie konfliktów lub rozwiązywanie ich w trakcie negocjacji.
 • Komunikacja podczas negocjacji.

cena: 440 zł + VAT (23% lub zw.). Dla osób, które zgłoszą się do 27.12.2018 r. – cena promocyjna 390 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub  niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Termin zgłoszenia do: 2 stycznia 2019 r.

szkolenie zlecone: szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

opiekun szkolenia: Tomasz Żygłowicz, e-mail: tomasz.zyglowicz@mistia.org.pl

 

Font Resize
Kontrast Tytułów