+ 48 12 6335154    
 szkolenia@mistia.org.pl
  facebook
  twitter
Slider

Nowe zadania i zasady tworzenia komisji rady organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego

data i miejsce: 4 grudnia  2018 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, I p. 31-019  Kraków

adresaci: radni, przewodniczący rad, członkowie poszczególnych komisji, w tym szczególnie komisji rewizyjnej oraz ustawowo, nowej komisji skarg.

korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: poznanie istotnych przepisów obowiązujących w nowej kadencji 2018-2023 między innymi, zmian w statutach, dotyczących powoływania i działania komisji rady, zwiększonych uprawnień i obowiązków radnych.  Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, w tym m.in. harmonogram prac komisji rewizyjnej, zestawienie zadań dla komisji skarg, wniosków oraz zestawienie nowych zadań radnych – w tabelarycznym ujęciu..

prowadzący: prawnik i ekonomista, doświadczony specjalista i praktyk z zakresu  prawa samorządowego i finansów publicznych, w tym audytu, kontroli zarządczej i wewnętrznej oraz szkoleń adresowanych do radnych w jednostkach sektora finansów publicznych.

program:

 • Podstawowe zadania i funkcja  rady  jako organu stanowiącego i kontrolnego.
 • Rola statutu jednostki samorządu terytorialnego określającego zasady funkcjonowania rady i jej strukturę
 • Zasada jawności i przejrzystości prac komisji (dostęp do dokumentacji, publikowanie, transmisje, posiedzenia i udział obywateli)
 • Zasada współdziałania z biurem rady  w zakresie organizacji i funkcjonowania organu stanowiącego
 • Zasady i rodzaj komisji powoływanych przez radę (tryb powoływania, obowiązki przewodniczących poszczególnych komisji oraz członków tych komisji, posiedzenia komisji, dokumentowanie prac komisji oraz sprawozdawczość)
 • Komisje fakultatywne i obligatoryjne (tryb powoływania, obowiązki  przewodniczącego i członków komisji, posiedzenia komisji, podejmowane uchwały, dokumentacja)
 • Szczególne ustawowe zadania komisji rewizyjnej (zmiana w dotychczasowym zakresie działania komisji, harmonogram obligatoryjnych zadań komisji w IV kwartale 2018 r. oraz  I kwartał 2019 r.)
 • Ustawowe zadania dla nowo powołanej komisja skarg, wniosków (powołanie nowej komisji, procedura rozpatrywania skarg na organ wykonawczy i kierowników jednostek podległych, właściwość komisji, dokumentacja i uchwały komisji, podejmowanie uchwał w wyniku postępowania skargowego)
 • Szczególne zadania komisji statutowej rady, w związku z koniecznością aktualizacji statutu
 • Uchwały rady, rola poszczególnych komisji w procedowaniu przez radę aktów prawa miejscowego
 • Inicjatywa uchwałodawcza radnych (klubu radnych) oraz obywatelska inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców i zadania komisji rady
 • Zestawienie tabelaryczne nowych obowiązków rady wprowadzonych  w 2018 r. w wyniku wprowadzenia ustawy o zwiększeniu udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych  – nowelizacja trzech ustrojowych ustaw; ustawy samorządu terytorialnego (ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym i ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa), ustawę z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy, ustawę z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy oraz ustawę z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach).

cena: 440 zł + VAT (23% lub zw.) Dla osób, które zgłoszą się do 20.11.2018 r. – cena promocyjna 390 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. Przypominamy, że niezgłoszenie rezygnacji ze szkolenia 5 dni przed terminem spowoduje obciążenie Państwa 50% kosztów ogólnych.

Termin zgłoszenia do: 27 listopada 2018 r.

szkolenie zlecone:  Szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

opiekun szkolenia: Jolanta Przejczowska, e-mail: jolanta.przejczowska@mistia.org.pl

 

Font Resize
Kontrast Tytułów