Slider

Nowe Prawo wodne – wybrane zagadnienia dla pracowników zajmujących się planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym oraz pozwoleniami na budowę

data i miejsce: 4 lutego 2019 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków

adresaci: pracownicy urzędów gminy i miasta zajmujący się planami zagospodarowania przestrzennego lub decyzjami o warunkach zabudowy i decyzjami o lokalizacji inwestycji celu publicznego, pracownicy starostw powiatowych, wydziałów architektury i budownictwa, zajmujący się pozwoleniami na budowę i zgłoszeniami

korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: omówienie problematyki Prawa wodnego, m.in. zgód wodnoprawnych i naruszenia stosunków wodnych, w kontekście planowania i zagospodarowania przestrzennego i prawa budowlanego

prowadzący: radca prawny, wieloletni pracownik administracji publicznej (samorządowej i rządowej), mający doświadczenie szkoleniowe oraz  praktykę stosowania prawa w kancelarii prawnej.

program:

 • Organy w sprawach gospodarowania wodą  – omówienie podmiotów zajmujących się sprawami gospodarowania wodą,
 • Prawo własności wód – omówienia prawa własności w stosunku do wód,
 • Procedura planistyczna w kontekście Prawa wodnego – omówienie udziału w tej procedurze Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (PGW WP),
 • Postępowanie w sprawach WZ i ULICP z udziałem PGW WP – przedstawienie zasad współdziałania organów w tym zakresie,
 • Zgoda wodnoprawna – omówienie tego pojęcia i wskazanie czynności wchodzących
 • w jego zakres,
 • Zgłoszenie wodnoprawne – przedstawienie tego zagadnienia i procedury w tym zakresie.
 • Zasady utrzymywania urządzeń wodnych – omówienie tych zasad, z uwzględnieniem zasady partycypacji.
 • Legalizacja nielegalnego urządzenia wodnego – omówienie procedury i zasad legalizacji oraz organu właściwego.
 • Rozbiórka urządzenia wodnego – przedstawienie przesłanek rozbiórki oraz procedury w tym zakresie, z uwzględnieniem dotychczasowego orzecznictwa sądowego, wskazanie na relację z prawem budowlanym.
 • Naruszenie stosunków wodnych – omówienie tego zagadnienia, wraz z orzecznictwem sądowym, w kontekście przepisów prawa budowlanego.

cena: 440 zł + VAT (23% lub zw.). Dla osób, które zgłoszą się do 21.01.2019 r. – cena promocyjna 390 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.

Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%.

W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub  niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Termin zgłoszenia do: 28 stycznia 2019 r.

szkolenie zlecone: szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

opiekun szkolenia: Tomasz Żygłowicz, e-mail: tomasz.zyglowicz@mistia.org.pl

 

Font Resize
Kontrast Tytułów