Slider

Nowe obowiązki dyrektora placówki oświatowej w zakresie BHP, w kontekście znowelizowanego rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach oświatowych

4 lutego 2019, godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

Szanowni Państwo,

29 listopada 2018 r. weszło w życie długo oczekiwane rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach oświatowych. Ustawodawca wprowadził wiele zmian, które należy niezwłocznie wdrożyć w życie, jak choćby kwestie długości przerwy, ewidencję wyjść uczniów, obowiązkowe szkolenia z pierwszej pomocy, czy procedury powypadkowe dot. uczniów. Bezpieczeństwo i higiena pracy w placówce oświatowej to zagadnienie, które niejednokrotnie rodziło wśród dyrektorów szereg wątpliwości. W związku z powyższym, mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w szkoleniu, które jest doskonałą okazją zdobycia praktycznej wiedzy z zakresu odpowiedzialności dyrektora szkoły, jednostki oświatowej w zakresie znowelizowanych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Podczas szkolenia zostanie szczegółowo omówiona treść rozporządzenia w sprawie BHP w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach oświatowych.

ADRESACI:

Dyrektorzy szkół, placówek oświatowych, sekretarze szkół, pracownicy służb BHP placówek oświatowych, dyrektorzy CUW, dyrektorzy i pracownicy centrów administracyjnych placówek oświatowych.

PROGRAM:

 • Obowiązki dyrektora szkoły / placówki oświatowej w zakresie BHP.
 • Obowiązki nauczyciela / wychowawcy / pracownika niepedagogicznego w zakresie BHP.
 • Ocena zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyko związane z tymi zagrożeniami  w szkołach i placówkach oświatowych.
 • Kształtowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy  w szkołach i placówkach oświatowych.
 • Ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą
  w szkołach i placówkach oświatowych.
 • Postępowanie powypadkowe ucznia. Procedura powypadkowa. Dokumentacja.
 • Postępowanie powypadkowe pracownika szkoły / placówki oświatowej.
 • Dokumentacja BHP w szkole / placówce oświatowej.
 • Założenia znowelizowanego rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
  w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, w tym nowe regulacje w zakresie:
  – Obowiązku rejestrowania wyjść grupowych, które nie są wycieczkami;
  – Obowiązku realizacji zajęć wymagających intensywnego wysiłku umysłowego nie później niż na szóstej godzinie zajęć w danym dniu;
  – Wprowadzenia minimalnego czasu trwania przerwy;
  – Konieczności informowania kuratora oświaty o zawieszeniu zajęć;
  – Obowiązkowe szkolenia z pierwszej pomocy, etc.
 • Zakończenie szkolenia.

KORZYŚCI:

 • Zdobycie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole / placówce oświatowej, z naciskiem na odpowiedzialność dyrektora szkoły / placówki oświatowej
  w zakresie BHP.
 • Poznanie i omówienie znowelizowanego rozporządzenia w sprawie BHP w publicznych
  i niepublicznych szkołach i placówkach oświatowych.
 • Zdobycie wiedzy niezbędnej do prawidłowego przeprowadzenia postępowania powypadkowego ucznia / pracownika szkoły / placówki oświatowej.
 • Zwrócenie uwagi na główne problemy BHP wyłaniające się na tle sprawnego zarządzania szkołą / placówką oświatową.
 • Pakiet materiałów – zbiór przepisów prawnych, wzory dokumentacji BHP, etc.
 • Możliwość konsultacji z trenerem problemów/wątpliwości w zakresie BHP w szkole / placówce oświatowej.

PROWADZĄCY:

Specjalista z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, właściciel firmy szkoleniowo – doradczej
w obszarze BHP, trener, wykładowca i pracownik Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu, biegły sądowy z zakresu BHP. Praktyk w prezentowanej dziedzinie.

CENA:

440 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się do 11.01.2019 r., cena promocyjna 390 zł + VAT (23% bądź zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.

Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. Członkowie Forów Samorządowych mogą korzystać z kuponów rabatowych. Promocje nie łączą się.

W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub  niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa.

 

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

do 30.01.2019 r.

bądź wyczerpania miejsc

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej) połączonej z okresowym szkoleniem BHP, obowiązkowym szkoleniem z pierwszej pomocy, czy procedur powypadkowych dot. uczniów.

Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena) ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

 

Karta zgłoszenia

Font Resize
Kontrast Tytułów