Slider

Plan zagospodarowania przestrzennego

Cel pro­jek­tu: Celem pro­jek­tu jest zwięk­sze­nie potenc­jału insty­tucjon­al­nego admin­is­tracji pub­licznej w zakre­sie planowa­nia i zagospo­darowa­nia przestrzen­nego oraz usprawnie­nie pro­cesów inwest­y­cyjno – budowlanych poprzez zas­tosowanie metod i narzędzi prowadzenia kon­sul­tacji społecznych w planowa­niu przestrzen­nym.

Dzi­ała­nia i benefic­jen­ci: Dzi­ała­nia w pro­jek­cie ukierunk­owane są na wspar­cie pro­ce­su kon­sul­tacji społecznych doku­men­tów planisty­cznych w 30 gmi­nach z następu­ją­cych wojew­ództw:

– kujawsko-pomorskiego,
– lubuskiego,
– małopol­skiego,
– mazowieck­iego,
– pomorskiego,
– śląskiego

Gminy real­izu­jące pro­jekt otrzy­mu­ją wspar­cie dorad­cze ekspertów do spraw par­ty­cy­pacji, ekspertów do spraw planowa­nia przestrzen­nego oraz grant finan­sowy na przy­go­towanie i przeprowadze­nie pro­cesów kon­sul­ta­cyjnych wybranego doku­men­tu planisty­cznego. Przed­miotem kon­sul­tacji społecznych może być zarówno studi­um uwarunk­owań i kierunk­ów zagospo­darowa­nia przestrzen­nego jak i miejs­cowy plan zagospo­darowa­nia przestrzen­nego.

Pro­jekt finan­sowany w ramach Pro­gra­mu Oper­a­cyjnego Wiedza Edukac­ja Rozwój w ramach Osi Pri­o­ry­te­towej II Efek­ty­wne poli­ty­ki pub­liczne na rynku pra­cy, gospo­dar­ki i edukacji, dzi­ałanie 2.19 Usprawnie­nie pro­cesów inwest­y­cyjno-budowlanych i planowa­nia przestrzen­nego.

Font Resize
Kontrast Tytułów