Slider

Prognozowanie zapotrzebowania na tereny

Niskoemisyjność i prog­no­zowanie zapotrze­bowa­nia na tere­ny w planowa­niu przestrzen­nym — szkole­nia dla gmin­nych służb planisty­cznych”  real­i­zowany w ramach dzi­ała­nia 2.19 usprawnie­nie pro­cesów inwest­y­cyjno budowlanych i planowa­nia przestrzen­nego Pro­gra­mu Oper­a­cyjnego Wiedza Edukac­ja Rozwój 2014–2020

Cel pro­jek­tu:

Cel główny pro­jek­tu  „Niskoemisyjność i prog­no­zowanie zapotrze­bowa­nia na tere­ny w planowa­niu przestrzen­nym — szkole­nia dla gmin­nych służb planisty­cznych” to pod­wyższe­nie kom­pe­tenc­je 1.500 pra­cown­ików (975 K i 525 M) admin­is­tracji pub­licznej wykonu­ją­cych zada­nia z zakre­su planowa­nia i zagospo­darowa­nia przestrzen­nego z terenu całej Pol­s­ki w zakre­sie tech­nik sporządza­nia studi­um uwarunk­owań i kierunk­ów zagospo­darowa­nia przestrzen­nego gminy oraz miejs­cowego planu zagospo­darowa­nia przestrzen­nego gminy w kon­tekś­cie wspiera­nia niskoemisyjnoś­ci oraz prog­no­zowa­nia real­nego zapotrze­bowa­nia na tere­ny i formy zagospo­darowa­nia do grud­nia 2018 r.

Pod­niesie­nie kom­pe­tencji pra­cown­ików admin­is­tracji pub­licznej wykonu­ją­cych zada­nia z zakre­su planowa­nia i zagospo­darowa­nia przestrzen­nego przy­czyni się do wyższej jakoś­ci doku­men­tów planisty­cznych opra­cowywanych w gmi­nach, a w dłuższej per­spek­ty­wie cza­su, dzię­ki zwięk­sze­niu potenc­jału insty­tucji samorzą­dowych, do bardziej odpowiedzial­nego zarządza­nia przestrzenią.

W pro­jek­cie wezmą udzi­ał pra­cown­i­cy 400 jed­nos­tek samorzą­dowej admin­is­tracji pub­licznej z terenu całego kra­ju.

Pra­cown­i­cy JST wezmą udzi­ał w 3-dniowym bloku szkole­niowym w trak­cie którego zapoz­na­ją się z zagad­nieni­a­mi doty­czą­cy­mi wpły­wu współczes­nych pro­cesów społecznych i demograficznych na planowanie przestrzenne i zarządzanie przestrzenią, wspiera­nia niskoemisyjnoś­ci w planowa­niu przestrzen­nym, dostęp­noś­ci przestrzeni dla osób z niepełnosprawnoś­ci­a­mi i pro­jek­towa­nia uni­w­er­sal­nego oraz par­ty­cy­pacji społecznej w planowa­niu przestrzen­nym. Pon­ad­to będą mieli okazję prak­ty­cznie przećwiczyć pro­ces prog­no­zowa­nia real­nego zapotrze­bowa­nia na tere­ny i formy jego zagospo­darowa­nia.

Zakres szkoleń:

Szkole­nia zostaną poświę­cone tech­nikom sporządza­nia studi­um uwarunk­owań i kierunk­ów zagospo­darowa­nia przestrzen­nego oraz miejs­cowego planu zagospo­darowa­nia przestrzen­nego w kon­tekś­cie:
a) wspiera­nia niskoemisyjnoś­ci w planowa­niu przestrzen­nych oraz
b) prog­no­zowa­nia real­nego zapotrze­bowa­nia na tere­ny i formy jego zagospo­darowa­nia.

Uczest­ni­cy szkoleń będą anal­i­zować:
a) przesłan­ki pod­ję­cia decyzji o zmi­an­ie (w przy­pad­ku studi­um uwarunk­owań i kierunk­ów zagospo­darowa­nia przestrzen­nego) oraz opracowaniu/zmianie miejs­cowego planu zagospo­darowa­nia przestrzen­nego;
b) dzi­ała­nia anal­i­ty­czne służące zebra­niu niezbęd­nych danych do prowadzenia dia­logu o możli­wych zmi­anach zagospo­darowa­nia danego terenu do uwzględ­nienia w doku­men­tach planisty­cznych;
c) dzi­ała­nia infor­ma­cyjno-ani­ma­cyjne mające na celu włączenia możli­wie najsz­er­szego grona użytkown­ików przestrzeni w planowanie zmi­an oraz tech­ni­ki umożli­wia­jące udzi­ał intere­sar­iuszy w pro­jek­towa­niu zmi­an w przestrzeni, zgod­nie z ich pref­er­enc­ja­mi i potrze­ba­mi wynika­ją­cy­mi z wieku, płci, poziomu sprawnoś­ci;
d) tech­ni­ki zapisu planisty­cznego i skut­ki stosowa­nia konkret­nych zapisów dla ksz­tał­towa­nia pożą­danych i niepożą­danych zmi­an w przestrzeni.

1) Wspieranie niskoemisyjnoś­ci w planowa­niu przestrzen­nym

Budowa miast zwartych i prze­ci­wdzi­ałanie rozle­wa­niu się zabu­dowy;
Prze­ci­wdzi­ałanie wys­tępowa­niu jed­norod­noś­ci funkcji w zabu­dowie, korzyś­ci różni­cow­a­nia zabu­dowy pod wzglę­dem funkcji;
Tworze­nie sys­te­mu terenów zie­leni, w tym klinów napowi­etrza­ją­cych;
Woda w przestrzeni miast, w tym kwest­ie prze­ci­w­powodziowe i niebies­ka infra­struk­tu­ra;
Budowa zrównoważonego i kom­plek­sowego sys­te­mu trans­portowego, w tym trans­portu pub­licznego;
Stosowanie reg­u­lacji w zakre­sie nowych tech­nologii zaopa­trzenia budynków w energię i ciepło;
Stosowanie reg­u­lacji w zakre­sie adap­tacji do zmi­an kli­matu;
Dzi­ała­nia ‘miękkie” prowad­zone przez samorządy o charak­terze eduka­cyjno-infor­ma­cyjnym kierowane do społecznoś­ci lokalnych.

2) Prog­no­zowanie real­nego zapotrze­bowa­nia na tere­ny i formy jego zagospo­darowa­nia
Bilan­sowanie terenów przez­nac­zonych pod zabu­dowę według obow­iązu­ją­cych przepisów; przed­staw­ie­nie wybranych przykładów,
Określe­nie potrzeb­nej, całkowitej chłon­noś­ci obszarów inwest­owa­nia gminy,
Określe­nie chłon­noś­ci obszarów ist­niejącej zabu­dowy i obszarów przez­nac­zonych do zabu­dowy w planach miejs­cowych,
Określe­nie potrzeb w zakre­sie wyz­naczenia nowych obszarów roz­wo­jowych,
Propozy­c­je doty­czące ogól­nych zasad bilan­sowa­nia terenów przez­nac­zonych do zabu­dowy,
Negaty­wne skut­ki chao­ty­cznego rozprasza­nia się zabu­dowy dla gmin i mieszkańców, ze szczegól­nym uwzględ­nie­niem przestrzen­nych i społecznych aspek­tów kon­flik­tów przestrzen­nych pojaw­ia­ją­cych się na ter­e­nach wiejs­kich, w tym kwestii alien­acji, a także koniecznoś­ci upowszech­ni­a­nia wiedzy o skutkach masowego pojaw­ia­nia się zabu­dowy mieszkan­iowej na ter­e­nach wiejs­kich dla dawnych mieszkańców.

Dzi­ała­nia i benefic­jen­ci:

W ramach pro­jek­tu przeprowad­zonych zostanie 70 trzyd­niowych szkoleń na tere­nie wszys­t­kich wojew­ództw.

 

Pra­cown­i­cy insty­tucji obję­tych wspar­ciem: 

– Gminy miejskie

– Gminy miejsko-wiejskie

– Gminy wiejskie

Udzi­ał w pro­jek­cie jest BEZPŁATNY.

Wartość pro­jek­tu – 1 995 066, 00 zł

w tym dofi­nan­sowanie Unii Europe­jskiej: 1 681 441,62 zł 84,28 % wartoś­ci pro­jek­tu

Nr umowy: POWER.02.19.00–00-KP02/17–01

Insty­tuc­ja Zarządza­ją­ca: Min­is­terst­wo Inwest­y­cji i Roz­wo­ju

Szkole­nia będą odby­wały się Hotelu Inter­house, ul. Bratysławska 2, 31–201 Kraków

Ter­miny szkoleń:

6–8.06.2018 (ter­min zgłoszeń do 21 maja 2018)

20–22.06.2018 (ter­min zgłoszeń do 5 czer­w­ca 2018)

11–13.07.2018 (zgłoszenia do 27 czer­w­ca 2018)

27–29.08.2018 — szkole­nie wyłącznie dla gmin miejs­kich (ter­min zgłoszeń do 13 sierp­nia 2018)

17–19.10.2018 (ter­min zgłoszeń do 2 październi­ka 2018)

Zapew­ni­amy również pełne wyży­wie­nie, a dla osób spoza w/w miast — 2 nocle­gi pomiędzy dni­a­mi szkole­niowy­mi.
Pier­wszego dnia szkole­nie będzie wspólne dla wszys­t­kich uczest­ników, drugiego i trze­ciego dnia uczest­ni­cy zostaną podzie­leni na dwie grupy warsz­ta­towe.

Opiekun pro­jek­tu w Krakowie: Tomasz Żygłow­icz, tel. 12 623 72 44, adres e-mail: tomasz.zyglowicz@mistia.org.pl

For­mu­la­rz zgłoszeń on-line na szkole­nie w Krakowie

Strona inter­ne­towa pro­jek­tu

Reg­u­lamin pro­jek­tu

Załączni­ki do pobra­nia zna­j­du­ją się na stron­ie inter­ne­towej pro­jek­tu.

Font Resize
Kontrast Tytułów