Slider

Nielegalne usuwanie drzew – prowadzenie postępowania w sprawie nielegalnego usuwania drzew, ich zniszczenia lub uszkodzenia

9 sierpnia 2019, godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

Szanowni Państwo,

Często wprowadzane do ustawy o ochronie przyrody zmiany w zakresie procedowania spraw związanych z administracyjnym karaniem za usuwanie drzew i krzewów bez wymaganego zgłoszenia lub zezwolenia, ich uszkodzenia lub zniszczenia, mogą być przyczyną wielu wątpliwości, co do sposobu procedowania takich spraw. Urzędnicy i właściciele drzew muszą ciągle i w krótkim czasie uaktualniać wiedzę dotyczącą swoich powinności i praw. Dodatkowo zmiany w procedurach mogą powodować niezrozumienia na linii urząd – klient. Na szkoleniu omówione będą także powody wprowadzanych zmian.  W czasie szkolenia na praktycznych przykładach omawiane będą aspekty tych szczególnie trudnych postępowań administracyjnych.

ADRESACI:

Pracownicy gmin, starostw i urzędów marszałkowskich, zaangażowani w wydawanie decyzji zezwalających na usunięcie drzew/krzewów oraz decyzji w związku z nałożeniem kary administracyjnej za nielegalne usunięcie drzew, ich uszkodzenie bądź zniszczenie. Wskazany jest również udział zarządców dróg, kolei i terenów zieleni oraz przedsiębiorców realizujących inwestycje – w szczególności dokonujących zabiegów usuwania dendroflory i pielęgnowania zieleni.

PROGRAM:

 1. Organy wydające decyzje nakładające sankcje administracyjne za nielegalne usunięcie drzew, ich uszkodzenie lub zniszczenie.
 2. Zakres przedmiotowy postępowania administracyjnego dotyczącego nielegalnego usunięcia drzew, ich niszczenia lub uszkadzania.
  • drzewa i krzewy nie kwalifikujące się do prowadzenia postępowania dotyczącego nielegalnego usuwania, niszczenia lub uszkadzania;
  • brak koniecznej decyzji zezwalającej na usuwanie drzew lub wykonanie usunięcia drzew niezgodnie z warunkami określonymi w decyzji;
  • okoliczności i motywy działania podmiotów powodujące brak przesłanek do wszczęcia postępowania dotyczącego nielegalnego usuwania, niszczenia lub uszkadzania;
  • niezależność postępowania administracyjnego od postępowań cywilno-prawnych i postępowań karnych.
 3. Przebieg postępowania dot. zezwolenia na usunięcie drzew.
  • powzięcie przez organ informacji o możliwości nielegalnego usuwania drzew;
  • wstępna weryfikacja ww. informacji oraz zbadanie właściwości organu;
  • ustalenie stron postępowania;
  • wszczęcie postępowania z urzędu;
  • współpraca organu prowadzącego postępowanie administracyjne z instytucjami strzegącymi przestrzegania prawa (straż gminna, policja …);
  • czynności organu w tym, oględziny terenowe;
  • ustalenie podmiotu ponoszącego odpowiedzialność za wykonywanie czynności bez stosownego zezwolenia;
  • odpowiedzialność właściciela lub współwłaściciela;
  • odpowiedzialność właściciela urządzeń przesyłowych;
  • odpowiedzialność właściciela urządzeń przesyłowych;
  • odpowiedzialność innych niż ww. podmiotów;
  • przesłanki uzasadniające zawieszenie postępowania dotyczącego nielegalnego usuwania drzew i ich uszkadzania i niszczenia;
  • naliczanie i pobieranie opłat za nielegalne usunięcie drzew ich uszkodzenie lub zniszczenie;
  • zawiadomienie stron postępowania o zgromadzeniu i zebraniu materiału dowodowego.
 4. Przesłanki uzasadniające umorzenie postępowania.
 5. Odstąpienie od karania, ulgi i obniżenia kar za nielegalne usuwanie drzew.
 6. Definiowanie pojęć uszkodzenie drzewa, zniszczenie drzewa.
 7. Upublicznienie informacji o postępowaniu dot. nielegalnego usuwania drzew.
 8. Przepisy prawne, wytyczne i literatura.
 9. Dyskusja.

KORZYŚCI:

 • Zapoznane się z przebiegiem procedowania sprawy administracyjnej dotyczącej wymierzenia kary za dokonanie czynności uszkadzających lub niszczących drzewa oraz ich usuwanie bez zezwolenia.
 • Omówienie możliwych trybów powzięcia przez organy informacji i wszczęcia postępowania.
 • Zaprezentowania na przykładach możliwych do zastosowania źródła powzięcia przez organy informacji związanych z prowadzonym postępowaniem. Uczestnicy poznają zasady współpracy z innymi instytucjami i jej możliwy zakres.
 • Omówienie typowych przypadków, w których organ prowadzący postępowanie będzie je umarzał.
 • Zdobycie i ugruntowanie wiedzy o procedowaniu tego specyficznego postępowania administracyjnego.

PROWADZĄCY: 

Biolog, ekspert z dziedzin: botanika, leśnictwo, ochrona przyrody; członek korpusu SC; wykładowca dysponujący wieloletnim doświadczeniem zawodowym nabytym w instytucjach
i urzędach państwowych.

CENA:

440  zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się do  26 lipca 2019  r.  cena promocyjna 390 zł + VAT (23% bądź zw.)

Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch. 

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

Do 2 sierpnia 2019 r.

bądź wyczerpania miejsc

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej). Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena)ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Opiekun szkolenia: Magdalena Stawiarska adres :magdalena.stawiarska@mistia.org.pl

Font Resize
Kontrast Tytułów