Slider

NGO a ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i terroryzmowi – obowiązki fundacji i stowarzyszeń (w tym klubów sportowych) oraz nadzór nad nimi – weryfikowanie poprawności procedur po 13 lipca 2018 r.

18 września 2019, godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

WSTĘP:

Szanowni Państwo,

Fundacje i stowarzyszenia są wskazane jako instytucje obowiązane w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Uważa się, że podmioty te mogą być narażone na wykorzystanie ich w celach przestępczych. Dlatego ustawa nakłada na nie szereg obowiązków m.in. obowiązek oceny ryzyka oraz przyjęcia i skrupulatnego przestrzegana wewnętrznej procedury dot. przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy terroryzmowi jak również wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za jej stosowanie. Nadzór nad prawidłowym wypełnianiem tych obowiązków wykonuje starosta, a za ich naruszenie ustawa przewiduje surowe kary.

ADRESACI:

Członkowie organów stowarzyszeń i fundacji, wolontariusze, pracownicy i osoby współpracujące ze stowarzyszeniami oraz fundacjami, pracownicy starostw odpowiedzialni za nadzór nad NGO, pracownicy NGO zajmujący się omawianym zakresem i inne osoby pragnące poszerzyć swoją wiedzę w kwestii wymogów związanych z zapobieganiem praniu pieniędzy i terroryzmowi.

PROGRAM:

Informacje wprowadzające

 1. Najważniejsze zmiany w nowej ustawie w kontekście działalności NGO
 2. Przyczyny i cel regulacji – zobowiązania międzynarodowe
 3. Podstawy prawne obowiązku przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
 4. Podstawowe zagadnienia dotyczące prania pieniędzy – definicja prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
 5. Różnice pomiędzy praniem pieniędzy a finansowaniem terroryzmu
 6. Szczególne ryzyka związane z działalnością NGO w kontekście potencjalnego wykorzystania ich do działalności przestępczej 

Podejście oparte na ocenie ryzyka – risk based approach – jak je rozumieć

 1. Podejście oparte na ocenie ryzyka jako klucz do interpretacji nowych przepisów
 2. Ocena ryzyka w instytucji obowiązanej
 3. Wymóg prawny sporządzenia oceny ryzyka
 4. Elementy oceny ryzyka

Zawartość procedury AML i podstawowe definicje

 1. Procedura AML – części składowe
 2. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w instytucjach obowiązanych
 3. Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu
 4. Osoby odpowiedzialne w organizacji
 5. Omówienie środków bezpieczeństwa finansowego i ich zakres (standardowe, uproszczone, wzmożone)
 6. Osoba na eksponowanym stanowisku politycznym
 7. Beneficjent rzeczywisty – ustalanie beneficjenta rzeczywistego
 8. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
 9. Zasady gromadzenia i przekazywania informacji do GIIF
 10. Katalog informacji podlegających obowiązkowi przekazania do GIIF
 11. Archiwizacja dokumentacji

Procedura zgłaszania nadużyć (whistleblowing)

 1. Organizacja procedury zgłaszania nieprawidłowości
 2. Sposób przyjmowania i weryfikowania zgłoszeń
 3. Ochrona sygnalistów
 4. Postępowanie ze zgłoszeniem
 5. Kanały informowania o naruszeniach
 6. Praktyczne wdrożenie systemu w naszej organizacji

Nadzór i kary

 1. Kompetencje i zadania organu nadzoru
 2. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy
 3. Tryb i zakres ustawowy podmiotów przeprowadzających kontrolę,
 4. Przygotowanie do kontroli
 5. Sankcje i odpowiedzialność za naruszenie ustawy

Powtórka i studium przypadku z praktycznymi przykładami

KORZYŚCI:

Uzyskanie wiedzy w zakresie zasad prawidłowego zabezpieczenia organizacji przed wykorzystaniem jej do procederu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz zapoznanie się z najczęstszymi uchybieniami i ich potencjalnymi skutkami. Przyswojenie wiedzy w zakresie tworzenia oceny ryzyka, stosowania środków bezpieczeństwa finansowego i wdrożenia procedury wykrywania i zgłaszania nieprawidłowości. Nauka umiejętności w zakresie trafnego interpretowania wymogów prawnych, formalnych i rozwiązywania praktycznych problemów związanych z tworzeniem i egzekwowaniem przepisów procedury AML.

PROWADZĄCY:  

radca prawny, praktyk od 10 lat zajmujący się kompleksową obsługą prawną podmiotów gospodarczych, wdrażaniem procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz procedur antykorupcyjnych, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktorantka nauk prawnych, autorka wielu publikacji z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego oraz compliance zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Dysponuje ogromnym doświadczeniem praktycznym popartym rzetelną wiedzą naukową oraz umiejętnościami dydaktycznymi. Od początku kariery zawodowej współpracuje z największymi małopolskimi kancelariami prawnymi.

CENA:

440 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się do  5 września 2019  r.  cena promocyjna 390 zł + VAT (23% bądź zw.) 

Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

Do 14 września  2019 r.

bądź wyczerpania miejsc

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej). Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena)ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Opiekun szkolenia: Magdalena Stawiarska adres:  magdalena.stawiarska@mistia.org.pl

Font Resize
Kontrast Tytułów