Slider

Naruszenie stosunków wodnych na gruncie

17 czerwca 2019, godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

 

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na szkolenie, które poruszy najważniejsze kwestie dotyczące postępowania administracyjnego w przypadku naruszenia stosunków wodnych na gruncie oraz przedstawi najnowsze orzecznictwo z tej dziedziny.

 ADRESACI:

Kierownicy i pracownicy wydziałów i referatów ochrony środowiska jst oraz biura projektów, wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

 PROGRAM:

 1. Zmiana stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntu sąsiedniego. Pojęcia: stanu wody, gruntu sąsiedniego, szkody.
 2. Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji nakazującej właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego
  lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom.
 3. Właściwość organów administracji publicznej – spory o właściwość i spory kompetencyjne
  (w szczególności z Nadzorem Budowlanym, Wodami Polskimi).
 4. Wszczęcie postępowania – z urzędu/na wniosek. Konsekwencje cofnięcia wniosku
  o wszczęcie postępowania. Braki formalne podania i tryb ich uzupełnienia. Przedawnienie wszczęcia postępowania.
 5. Strony postępowania. Reprezentacja stron, następstwo prawne.
 6. Postępowanie wyjaśniające.
 7. Obowiązki organu administracji publicznej w zakresie ustalenia stanu faktycznego sprawy – realizacja zasady prawdy obiektywnej
  (art. 7, 77, 80 i nowy – 81 a Kpa.).
 8. Opinia biegłego. Zasadność powołania biegłego w świetle art. 84 Kpa. Ocena opinii biegłego przez organ administracji publicznej.
 9. Obowiązki i uprawnienia dowodowe stron w świetle nowych przepisów kodeksu postępowania administracyjnego ( art. 79 a Kpa i inne).

10.Mediacja (art.96a i nast. Kpa.). Czy możliwa w sprawie o naruszenie stosunków wodnych?

 1. Termin załatwienia sprawy. Przedłużenie terminu. Ponaglenie.
 2. Dodatkowe postępowanie wyjaśniające na zlecenie organu odwoławczego – art. 136 §1
  i nowy art.136 §2 Kpa. Ograniczenie decyzji kasatoryjnych organu odwoławczego po nowelizacji Kpa.
 3. Decyzja w sprawie naruszenia stosunków wodnych:
 • elementy składowe decyzji,
 • kiedy nakaz przywrócenia stanu poprzedniego a kiedy wykonania urządzeń zapobiegających szkodom,
 • Obowiązek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego/zgłoszenia dla realizacji obowiązków z decyzji.
 1. Przegląd orzecznictwa dotyczącego przedmiotu szkolenia.

 KORZYŚCI:

 • Pozyskanie wiedzy na temat postępowania administracyjnego w przypadku naruszenia stosunków wodnych na gruncie.
 • Możliwość przedyskutowania kwestii spornych i trudnych z prowadzącym i innymi uczestnikami.

 PROWADZĄCY: 

Etatowy członek SKO w Krakowie, doświadczony trener.

CENA:

440 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się do  3 czerwca 2019  r.  cena promocyjna 390  zł + VAT (23% bądź zw.)

Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu,
bufet kawowy, lunch.

 TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

Do 10 czerwca 2019 r.

bądź wyczerpania miejsc

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego
50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej). Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena)ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

 

Osoba do kontaktu: Agnieszka Majewska  agnieszka.majewska@mistia.org.pl

 

Font Resize
Kontrast Tytułów