Slider

Naruszenie stosunków wodnych na gruncie ze szkodą dla gruntu sąsiedniego w świetle nowej ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. Porównanie z regulacją dotychczasową

data i miejsce: 22 lutego 2019 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków

adresaci: pracownicy instytucji zajmujących się gospodarką wodną, pracowników urzędów związanych
z utrzymaniem infrastruktury hydrotechnicznej, właścicieli użytków wodnych.

korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw:

 • Zapoznanie uczestników szkolenia z zagadnieniami związanymi z Ustawą Prawo wodne z uwzględnieniem zmian wprowadzonych nową ustawą.
 • Przedstawienie najważniejszych problemów dotyczących pozwoleń wodnoprawnych, a także zakresów obowiązków właścicieli wód, w tym zakazów zmiany stanu wód oraz ich odprowadzania.
 • Omówienie problemów dotyczących zmiany stanu wody na gruncie oraz konsekwencji naruszenia wód, z uwzględnieniem nakazów przywrócenia poprzedniego stanu wód.
 • Przedstawienie kwestii dotyczących egzekucji obowiązków nakazującej właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego, a także omówienie najważniejszych aspektów związanych z orzecznictwem w zakresie problemów uwzględnionych w Prawie Wodnym.

prowadzący: Etatowy członek SKO w Krakowie, asystent Sędziego Sądu Najwyższego, doświadczony trener i wykładowca, obecnie w trakcie studiów doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim – Wydział Prawa i Administracji.

program:

 1. Zakres zmian wprowadzonych nową ustawą – ogólne omówienie.
 2. Obowiązki właściciela nieruchomości gruntowej w zakresie stosunków wodnych – art. 234 ust 1 i 2 ustawy:
  Zakaz zmiany kierunku i natężenia odpływu wód opadowych/roztopowych oraz kierunku odpływu wód ze źródeł – jako zakaz o charakterze względnym.
  – Zakaz odprowadzania wód i ścieków na grunty sąsiednie – jako zakaz bezwzględny.
  – Obowiązek usunięcia przeszkód oraz zmian w odpływie wody, powstałych na jego gruncie wskutek przypadku lub działania osób trzecich, ze szkodą dla gruntów sąsiednich:
 • Konsekwencje prawne naruszenia w/w zakazów (administracyjne, cywilne, karne).

100 minut.

 1. Zmiana stanu wody na gruncie:
  Ustawowe warunki dopuszczalności zmiany stanu wody na gruncie.
  – Ugoda dotycząca zmiany stanu wody na gruntach (art. 235 ustawy):
 • Warunki zawarcia, przedmiot ugody.
 • Decyzja wójta/burmistrza/prezydenta miasta o zatwierdzeniu ugody. Elementy składowe decyzji, zaskarżalność.
 • Wykonalność ugody.
 1. Naruszenie stosunków wodnych w świetle art. 234 ustawy:
  Zmiana stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntu sąsiedniego. Pojęcia: stanu wody, gruntu sąsiedniego, szkody.
  Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji nakazującej właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom:
 • Właściwość organów administracji publicznej – spory o właściwość i spory kompetencyjne.
 • Wszczęcie postępowania – z urzędu/na wniosek. Konsekwencje cofnięcia wniosku o wszczęcie postępowania. Braki formalne podania i tryb ich uzupełnienia. Przedawnienie wszczęcia postępowania.
 • Strony postępowania. Reprezentacja stron, następstwo prawne.
 • Postępowanie wyjaśniające:
 • Obowiązki organu administracji publicznej w zakresie ustalenia stanu faktycznego sprawy – realizacja zasady prawdy obiektywnej (art. 7, 77, 80 i nowy – 81 art k.p.a.).
 • Opinia biegłego. Zasadność powołania biegłego w świetle art. 84 k.p.a. Ocena opinii biegłego przez organ administracji publicznej.
 • Obowiązki i uprawnienia dowodowe stron w świetle nowych przepisów kodeksu postępowania administracyjnego (art. 79 a K.p.a. i inne).
 • Mediacja (art.96a i nast. K.p.a.). Czy możliwa w sprawie o naruszenie stosunków wodnych?
 • Termin załatwienia sprawy. Przedłużenie terminu. Ponaglenie
 • Dodatkowe postępowanie wyjaśniające na zlecenie organu odwoławczego – art. 136 §1 i nowy art.1362 k.p.a. Ograniczenie decyzji kasatoryjnych organu odwoławczego po nowelizacji k.p.a.

100 minut.
5. Decyzja w sprawie naruszenia stosunków wodnych:

 • Elementy składowe decyzji.
 • Kiedy nakaz przywrócenia stanu poprzedniego a kiedy wykonania urządzeń zapobiegających szkodom? Obowiązek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego/zgłoszenia dla realizacji obowiązków z decyzji.
 • Egzekucja obowiązków wynikających z decyzji.
 • Przegląd orzecznictwa dotyczącego przedmiotu szkolenia.

100 minut.

cena:  440 zł + VAT (23% lub zw.). Dla osób, które zgłoszą się do 8.02.2019 r. – cena promocyjna 390 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.

Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. Członkowie Forów Samorządowych mogą korzystać z kuponów rabatowych. Promocje nie łączą się.

W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub  niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa.

 

Termin zgłoszenia do: 15 lutego 2019 r.

szkolenie zlecone: szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

opiekun szkolenia: Tomasz Żygłowicz, e-mail: tomasz.zyglowicz@mistia.org.pl

 

Font Resize
Kontrast Tytułów