Slider

Naliczanie i egzekucja renty planistycznej. Praktyka, orzecznictwo, przykłady, wzory

2 lipca 2019, godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

Szanowni Państwo,

Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom całokształtu problematyki związanej z aktualnymi zasadami naliczania i egzekwowania renty planistycznej. Szkolenie – poza przedstawieniem zarysu zagadnień teoretycznych – będzie się koncentrowało przede wszystkim na omawianiu i rozwiązywaniu wyodrębnionych problemów praktycznych oraz na zapoznaniu uczestników z aktualną praktyką stosowania właściwych przepisów w zestawieniu z aktualnym orzecznictwem organów i sądów administracyjnych.

ADRESACI:

Pracownicy samorządu terytorialnego zajmujący się naliczaniem i egzekucją opłat planistycznych.

PROGRAM:

 1. Wprowadzenie:
 • podstawowe informacje o rencie planistycznej;
 • problematyka zysku ze zbycia nieruchomości jako przesłanki przy ustalaniu opłaty planistycznej;
 • omówienie planowanych kierunków zmian w zakresie opłat adiacenckich i planistycznych w projekcie ustawy Kodeks urbanistyczno – budowlany.
 1. Opłata planistyczna w praktyce
 • Przesłanki naliczenia renty planistycznej – omówienie najnowszego orzecznictwa w przedmiocie interpretacji pojęcia „zbycie nieruchomości” oraz „wzrost wartości nieruchomości”.
 • Tryb i zasady ustalania wysokości renty planistycznej po ostatnich nowelizacjach ustawy.
 • Omówienie aktualnych problemów praktycznych związanych z ustalaniem w decyzji terminu płatności opłaty oraz odsetek za zwłokę w jej płatności.
 • Zasady egzekucji renty planistycznej, problematyka umarzania, odraczania płatności i rozkładania na raty.
 • Dopuszczalność naliczania renty planistycznej przy nieodpłatnej czynności prawnej (w tym w przypadku darowizny).
 • Czy obdarowanego można obciążyć opłatą planistyczną jeśli sprzeda darowaną nieruchomość w warunkach określonych przepisami?
 • Wygaśnięcie prawa do naliczenia opłaty a przedawnienie wymagalnej należności publicznoprawnej stanowiącej naliczoną opłatę – porównanie i omówienie przepisów.
 • Dopuszczalność obciążenia rentą planistyczną spadkobierców właściciela (wieczystego użytkownika), który zbył nieruchomość.
 • Czy istnieją negatywne przesłanki wszczęcia postępowania o ustalenie opłaty? Czy organ może nie wszczynać postępowania jeżeli stwierdzi, że wartość nieruchomości nie wzrosła /nie mogła wzrosnąć albo wysokość opłaty nie pokryje kosztów postępowania?
 • Zasady obciążania rentą planistyczną współwłaścicieli nieruchomości.
 1. Dowody w postępowaniu administracyjnym w przedmiocie ustalenia opłaty planistycznej.
 • Granice oceny operatu szacunkowego. Jakie aspekty operatu może oceniać organ prowadzący postępowanie, a które elementy pozostają poza kontrolą organu.
 • Czy można przed wszczęciem postępowania oraz w toku postępowania opierać się na dowodach innych niż operat szacunkowy i na jakich zasadach?
 • Nowelizacja przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami dotycząca zasad wyceny nieruchomości na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckich oraz oceny prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego – omówienie zmian, oraz praktyki ich stosowania.
 1. Opłata planistyczna jako niepodatkowa należność budżetowa – konsekwencje praktyczne naliczania i egzekucji, w szczególności zasady umarzania, odraczania płatności i rozkładania na raty.
 1. Przedstawienie i omówienie najczęstszych błędów w zakresie naliczania i egzekucji renty planistycznej, stwierdzanych przez organy odwoławcze, sądy i organy kontroli.

KORZYŚCI:

 • Omówienie problematyki związanej z praktyką naliczania opłaty planistycznej.
 • Uzyskanie wiedzy nt. najczęstszych błędów w zakresie naliczania i egzekucji renty planistycznej, stwierdzanych przez organy odwoławcze, sądy i organy kontroli.
 • Zdobycie informacji nt.. zasad umarzania, odraczania płatności i rozkładania na raty.

PROWADZĄCY: 

Doświadczony trener, od 2008 r. prowadzi szkolenia z zakresu gospodarki nieruchomościami publicznymi i obrotu nieruchomościami. Absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Absolwent aplikacji sądowej (egzamin sędziowski złożony w 2008 r.). Autor wielu publikacji z zakresu gospodarowania nieruchomościami publicznymi, i cywilno-prawnych aspektów obrotu nieruchomościami.

CENA:

 480 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się do  18 czerwca 2019  r.  cena promocyjna 440 zł + VAT (23% bądź zw.)

Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

Do 25 czerwca  2019 r.

bądź wyczerpania miejsc

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej). Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena)ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Opiekun szkolenia: Magdalena Stawiarska adres mailto:magdalena.stawiarska@mistia.org.pl

Font Resize
Kontrast Tytułów