Slider

Należności w jednostkach budżetowych – praktyczne aspekty realizacji i ewidencji – warsztaty

1 lipca 2019 r., godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

Szanowni Państwo,

zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu, które ma na celu podniesienie i uporządkowanie wiedzy uczestników w obszarze ewidencji i naliczania należności w jednostkach budżetowych, w tym m.in. aktualizacji, windykacji, inwentaryzacji i udzielania ulg w spłacie należności budżetowych.

ADRESACI:

pracownicy działów księgowości w jednostkach budżetowych. 

PROGRAM:

 1. Ewidencja należności budżetowych – zasady i terminy, w tym m.in.:
  1. należności krótkoterminowe i długoterminowe
  2. na podstawie różnych dokumentów
  3. nadpłaty
  4. zaległości
  5. przedawnienia
  6. należności sporne
 2. Naliczanie, ewidencja i dochodzenie odsetek od należności i kosztów upomnień – terminy, zasady; odsetki a kary
 3. Aktualizacja należności budżetowych – zasady dokonywania odpisów aktualizujących należności, ewidencja
 4. Windykacja należności – krok po kroku – ewidencja:
  1. upomnienie, tytuł wykonawczy – należności publicznoprawne
  2. wezwanie do zapłaty, sądowy nakaz zapłaty, tytuł wykonawczy – należności cywilnoprawne
  3. kontrahent w likwidacji, upadłości
  4. postanowienia komornicze
  5. zakończenie postępowania egzekucyjnego
  6. koszty egzekucji
 5. Udzielenie ulg w spłacie należności budżetowych – zasady i ewidencja:
  1. umorzenie należności
  2. odroczenie terminu płatności
  3. rozłożenie zaległości na raty
 6. Najczęstsze problemy klasyfikacji budżetowej dochodów
 7. Należności i dochody budżetowe – problemy sprawozdawczości budżetowej
 8. Inwentaryzacja należności – terminy, zasady:
  1. potwierdzanie sald
  2. weryfikacja
 9. Pytania

KORZYŚCI:

Uczestnicy  uzupełnią i uporządkują wiedzę uczestników w obszarze należności w jednostkach budżetowych, ze szczególnym podkreśleniem aspektów praktycznych, po zmianach przepisów prawa w tym zakresie. W każdym bloku tematycznym przewidziane są ćwiczenia praktyczne/warsztatowe.

PROWADZĄCA:

Specjalista z zakresu rachunkowości, wieloletni skarbnik gminy, szkoleniowiec i doradca z zakresu finansów publicznych, budżetu zadaniowego, kontroli zarządczej, rachunkowości budżetowej.

CENA:

480 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się do 17 czerwca 2019 r., cena promocyjna 440 zł + VAT (23% bądź zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

do 24 czerwca 2019 r.

bądź wyczerpania miejsc

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej).  Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena) ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Opiekun szkolenia: Jolanta Przejczowska adres email: jolanta.przejczowska@mistia.org.pl

 

 

 

Font Resize
Kontrast Tytułów