+ 48 12 6335154     +48 12 6237244     szkolenia@mistia.org.pl
Slider

Najnowsze zmiany w ustawie o dowodach osobistych. Problematyka wydawania dowodów osobistych na tle praktyki i orzecznictwa Stosowanie KPA do spraw z zakresu wydawania dowodów osobistych

data i miejsce: 16 listopada 2018 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, I p. 31-019 Kraków

adresaci: pracownicy gmin realizujący zadania z zakresu procedur wydawania dowodów osobistych.

korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: pozyskanie kompendium wiedzy dotyczącej wydawania dowodów osobistych wg najnowszych przepisów ustawy, które wejdą w życie od 1 stycznia 2019 roku. Uczestnicy otrzymają wzory pism i obowiązujących dokumentów.

prowadzący: inspektor wojewódzki ds. kontroli w Wydziale Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

 program:

I. Omówienie projektowanych zmian w ustawie o dowodach osobistych

 • Wprowadzenie dowodu osobistego z warstwą elektroniczną
 • Dane zawarte w dowodzie osobistym i funkcjonalność warstwy elektronicznej
 • Certyfikaty zamieszczone w dowodzie osobistym – zawieszenie i cofanie
 • Wydawanie dowodu osobistego, jego wymiana i unieważnianie oraz udostępnianie danych z RDO

  II. Zasady wydawania dowodów osobistych
 • Uprawnienie do złożenia wniosku i miejsce złożenia wniosku
 • Obecność wnioskodawcy przy składaniu wniosku
 • Elementy obligatoryjne wniosku
 • Odbiór dowodu osobistego oraz odbiór dokumentu przez pełnomocnika

  III. Odmowa wydania dowodu osobistego
 • Postępowanie wyjaśniające
 • Przesłanki odmowy wydania dowodu osobistego
 • Podstawa prawna, uzasadnienie decyzji
 • Odpowiednie stosowanie przepisów KPA

  IV. Wymiana i unieważnienie dowodu osobistego – tryby postępowania

 • Wydanie nowego dowodu osobistego
 • Utrata dowodu osobistego
 • Uszkodzenie dowodu osobistego
 • Ustawowe terminy unieważnienia dowodu osobistego; właściwość organu unieważniającego dowód osobisty

  V. Stwierdzenie nieważności dowodu osobistego

 • Przesłanki stwierdzenia nieważności dowodu osobistego
 • Podstawa prawna, uzasadnienie decyzji
 • Odpowiednie stosowanie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego

  VI. Omówienie najczęściej powtarzających się nieprawidłowości na tle orzecznictwa WSA, NSA, doktryny oraz praktyki kontrolerskiej.
  VII. Dyskusja
  VIII. Wzory pism i dokumentów

cena: 480 zł + VAT (23% lub zw.) Dla osób, które zgłoszą się do 2.11.2018 r. – cena promocyjna 440 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Termin zgłoszenia do: 9 listopada 2018 r.

szkolenie zlecone: szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

opiekun szkolenia: Jolanta Przejczowska, e-mail: jolanta.przejczowska@mistia.org.pl