Slider

Najnowsze problemy planowania przestrzennego – przegląd na podstawie orzeczeń sądowych i rozstrzygnięć organów nadzoru

data i miejsce: 14 lutego 2019 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków

adresaci: pracownicy administracji publicznej, urbaniści, architekci, osoby zajmujące się ochroną planowaniem przestrzennym w pracy zawodowej

korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: omówienie najistotniejszych problemów w zakresie planowania przestrzennego na podstawie aktualnych orzeczeń sądowych oraz rozstrzygnięć organów nadzoru.

prowadzący: prawnik, administratywista, urbanista, trener, doktorant, autor publikacji naukowych z zakresu prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony zabytków oraz postępowania administracyjnego. Prelegent międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych, autor zajęć z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony przyrody, ochrony zabytków, postępowania administracyjnego

program:

  • Przesłanki stwierdzenia nieważności aktów planistycznych – ogólne założenia.
  • Procedura stwierdzenia nieważności.
  • Skutki stwierdzenia nieważności.
  • Naruszenie zasad i trybu sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – najczęściej występujące błędy, przegląd orzeczeń sądowych i rozstrzygnięć organów nadzoru (bilans terenów, obszary o zwartej strukturze funkcjonalno przestrzennej, chłonność terenów).
  • Naruszenie zasad i trybu sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – najczęściej występujące błędy, przegląd orzeczeń sądowych i rozstrzygnięć organów nadzoru (drogi wewnętrzne, scalanie i podział, cmentarze, infrastruktura techniczna, linie zabudowy, parametry i wskaźniki).
  • Procedura wydawania wypisów i wyrysów.
  • Ocena aktualności suikzp i mpzp.

cena: 440 zł + VAT (23% lub zw.). Dla osób, które zgłoszą się do 31.01.2019 r. – cena promocyjna 390 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.

Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. Członkowie Forów Samorządowych mogą korzystać z kuponów rabatowych. Promocje nie łączą się.

W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub  niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa.

 

Termin zgłoszenia do: 7 lutego 2019 r.

szkolenie zlecone: szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

opiekun szkolenia: Tomasz Żygłowicz, e-mail: tomasz.zyglowicz@mistia.org.pl

 

Font Resize
Kontrast Tytułów