Slider

Najem mieszkań komunalnych

Data i miejsce: 29 maja 2019 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków

Termin zgłoszenia do: 22 maja 2019 r.

Adresaci: zarządcy, administratorzy nieruchomości stanowiących własność gminy oraz pracownicy urzędów gmin zarządzający komunalnymi budynkami mieszkalnymi.

Korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: przedstawienie zasad ochrony praw lokatorów, a także praw i obowiązków stron umowy najmu mieszkania komunalnego. Szkolenie obejmuje także wybrane przepisy prawa dotyczące korzystania z mieszkań komunalnych z uwzględnieniem nowelizacji Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu Cywilnego.

Prowadzący: długoletni pracownik samorządowy odpowiedzialny m.in. za zarządzanie mieniem komunalnym oraz komunalnymi budynkami mieszkalnymi.

Program:

 • UWARUNKOWANIA PRAWNE
  Ustrój i zadania gminy
  – Podstawy prawne i formy ochrony praw lokatorów
  – Definicja najmu z Ustawy – Kodeks Cywilny
 • GMINA JAKO STRONA UMOWY NAJMU
  Obowiązki właściciela/zarządcy komunalnego budynku mieszkalnego wynikające z przepisów prawa
  – Obowiązki stron umowy najmu zawartej na czas nieoznaczony i na czas oznaczony
  – Protokólarne przekazanie lokalu najemcy
  – Pobór i zwrot kaucji mieszkaniowej
 • OBOWIĄZKI NAJEMCY MIESZKANIA KOMUNALNEGO
  Ustawowe obowiązki najemcy
  – Zapłata czynszu i opłat niezależnych od wynajmującego, po nowelizacji Ustawy o ochronie praw lokatorów
  – Zasady polityki czynszowej i podwyższania wysokości czynszu
  – Formy przeciwdziałania zaległościom czynszowym
  – Udostępnianie lokalu dla potrzeb zarządcy komunalnego budynku mieszkalnego
 • SKUTKI NIEWYWIĄZYWANIA SIĘ NAJEMCY Z UMOWY
  Podstawy prawne wypowiedzenia umowy najmu komunalnego lokalu mieszkalnego oraz umowy zawartej na czas oznaczony
  – Podnajem lokalu bez zgody wynajmującego
  – Naruszanie Regulaminu Porządku Domowego
  – Skutki prawne wygaśnięcia lub rozwiązania umowy najmu
  – Odszkodowania za bezumowne zajmowanie lokalu
  – Postępowanie o sądowe nakazanie opuszczenia, opróżnienia i wydania lokalu
 • ZAPEWNIENIE LOKALI SOCJALNYCH, NAJMU SOCJALNEGO I POMIESZCZEŃ TYMCZASOWYCH
  Osoby uprawnione do otrzymania lokalu socjalnego, najmu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego
  – Tryb zapewnienia lokali socjalnych i najmu socjalnego
  – Tryb zapewnienia tymczasowych pomieszczeń
  – Protokolarne przejęcie lokalu od użytkownika
 • DYSKUSJA

Cena: 440 zł + VAT (23% lub zw.). Dla osób, które zgłoszą się do 15.05.2019 r. – cena promocyjna 390 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

Cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. Członkowie Forów Samorządowych mogą korzystać z kuponów rabatowych. Promocje nie łączą się.

W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub  niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi
z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Szkolenie zlecone: szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym
przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

Opiekun szkolenia: Anna Milewicz, anna.milewicz@mistia.org.pl

 

Font Resize
Kontrast Tytułów