Slider

Nadawanie, znoszenie, zmiana nazw miejscowości, ulic i adresów oraz ich ewidencjonowanie – EMUiA

11 czerwca 2019, godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

 

Szanowni Państwo,

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z procedurami dot. nadawania, likwidacji lub zmiany nazwy miejscowości, ulic, placów i innych obiektów użyteczności publicznej oraz zasadami nadawania numeracji porządkowej miejscowościom, ulicom i adresom. Ponadto uczestnicy zostaną zapoznani z procesem ewidencjonowania danych z omawianego zakresu zgodnie z ustawą Prawo geodezyjnego i kartograficznego oraz rozporządzeniem wykonawczym.

 

ADRESACI:

Pracownicy jst zajmujący się nadawaniem, znoszeniem oraz zmianą nazw, numeracją
i ewidencjonowaniem miejscowości, ulic i adresów.

 

PROGRAM:

 1. Omówienie procedury nadawania, znoszenia lub zmiany nazwy miejscowości.
 2. Omówienie procedury nadawania lub zmiany nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych
  w rozumieniu ustawy o drogach publicznych.
 3. Omówienie obowiązków nałożonych na gminy w zakresie zmian nazw budowli, obiektów, dróg, ulic, mostów i placów, pomników, instytucji i jednostek wynikających z ustawy
  o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki, a w szczególności:
 • obowiązek zmiany obecnych nazw, które upamiętniają osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm,
 • obowiązek wojewody w zakresie wydawania zarządzeń zastępczych, w razie nie niewykonania obowiązku przez gminy.
 1. Omówienie zmian przepisów zawartych w ustawie o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego, która weszła w życie 21 października 2017r. m.in.:
 • rozszerzenie przepisów ustawy na jednostki organizacyjne i jednostki pomocnicze,
 • zakaz wznoszenia pomników propagujących ustrój totalitarny – omówienie procedury likwidacji dotychczasowych pomników,
 • omówienie innych zmian wprowadzonych nowelizacją.
 1. Kompetencje gminy w zakresie ustalanie numerów porządkowych oraz zakładanie
  i prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów.
 2. Zasady nadawania numerów porządkowych.
 3. Lokalizacja przestrzenna adresu.
 4. Udostępnianie danych EMUiA.
 5. Omówienie szczegółowe zakresu informacji gromadzonych w EMUiA.
 6. Omówienie organizacji, trybu tworzenia, aktualizacji i udostępniania danych z EMUiA.
 7. Wzór wniosku o ustalenie numeru porządkowego.
 8. Omówienie przykładów uchwał rad gmin w sprawie przebiegu oraz nadania nazw ulicom i placom.
 9. Pytania, dyskusja.

 

KORZYŚCI:

 • Zdobycie wiedzy teoretycznej opartej na przykładach, poprzez szczegółowe omówienie przepisów regulujących omawiane kwestie,
  w szczególności: ustawy o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych, Prawo Geodezyjne i Kartograficzne,
  ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej, rozporządzenia w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów
 • Pozyskanie informacji dotyczących udostępniania danych EMUiA.
 • Omówienie organizacji, trybu tworzenia, aktualizacji i udostępniania danych z EMUiA.

 

PROWADZĄCY: 

Inżynier geodeta, wieloletni pracownik administracji samorządowej z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem. Na co dzień kierująca wydziałem gospodarki nieruchomościami. Od kilku lat trenerka prowadząca szkolenia z zakresu geodezji, gospodarki nieruchomościami
i postępowań administracyjnych,  praktyk w omawianym zakresie.

.

CENA:

480  zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się do  28 maja 2019  r. cena promocyjna 440 zł + VAT (23% bądź zw.)

Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

 

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

Do 4 czerwca 2019 r.

bądź wyczerpania miejsc

 

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

 Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej). Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena)ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

 

Osoba do kontaktu: Agnieszka Majewska  agnieszka.majewska@mistia.org.pl

 

 

Font Resize
Kontrast Tytułów