Slider

Nabór na wolne stanowiska urzędnicze pracowników samorządowych z uwzględnieniem wymagań RODO i nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie dokumentacji pracowniczej (od 04 maja 2019 r.)

18 listopada 2019 r., godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

Szanowni Państwo,
zapraszamy do udziału w szkoleniu podczas którego omówione zostaną istotne kwestie dotyczące naboru
na wolne stanowiska urzędnicze pracowników samorządowych. Podczas szkolenia zostanie dokonana analiza problemów związanych z naborem kandydatów na stanowiska urzędnicze w jednostkach samorządowych, rekrutacją pozostałych pracowników, nawiązywaniem ,zmianą  treści umów o pracę  i rozwiązywaniem umów
o pracę.

ADRESACI:
Sekretarze i osoby zajmujące się sprawami kadrowymi u pracodawców samorządowych.

 PROGRAM:

I.Nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

 1. Pracodawcy samorządowi zobowiązani do przeprowadzenia naboru na stanowiska urzędnicze
  w tym stanowiska urzędnicze kierownicze.
 2. Znaczenie cech naboru: otwartość i konkurencyjność.
 3. Przesłanki zatrudnienia na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym.
 4. Definicja wolnego stanowiska urzędniczego- zagadnienia interpretacyjne.
 5. Przeniesienie zgodnie z przepisami art. 12 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych.
 6. Zatrudnianie pracownika na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością innego pracownika samorządowego ( aspekty praktyczne).
 7. Rozpoczęcie naboru na stanowisko, na którym zatrudniony pracownik został zwolniony z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
 8. Czy powierzenia pełnienia obowiązków za zgodą pracownika stanowi ominięcie procedury naboru? Skutki powierzenia pełnienia obowiązków na stanowisku sekretarza.

II. Procedura naboru na stanowiska urzędnicze i rekrutacji na pozostałe stanowiska:

 1. Etapy naboru.
 2. Miejsce i termin publikacji ogłoszenia o naborze.
 3. Wymagania formalno-prawne ogłoszenia o naborze i dokumentów aplikacyjnych, z uwzględnieniem RODO (po 04.05.2019 r.).
 4. Opis stanowiska pracy oraz wymagania niezbędne i wymagania dodatkowe wobec kandydatów (przykład).
 5. Informacja publiczna w procedurze naboru na wolne stanowisko urzędnicze.
 6. Preferencje w zakresie kandydatów niepełnosprawnych.
 7. Termin składania dokumentów w procedurze naboru.
 8. Treść regulaminu naboru – znaczenie (przykład).
 9. Status i skład komisji ( stała lub epizodyczna) przeprowadzającej nabór.
 10. Metody i techniki naboru (przykłady).
 11. Wymogi formalne protokołu naboru – omówienie pomocniczych wzorów.
 12. Informacja o wyniku naboru – wymogi formalne, termin publikacji (przykład).
 13. Nierozstrzygnięcie naboru. Unieważnienie naboru (kazus).
 14. Rekrutacja na stanowiska pomocnicze i obsługi. Dokumenty aplikacyjne składane w procesie rekrutacji.

III. Zatrudnienie pracownika po naborze:

 1. Zatrudnianie osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym.
 2. Umowy na czas określony i nieokreślony w administracji samorządowej. Przygotowanie pracowników
  do pracy ( badania lekarskie, szkolenia bhp – zmiany w 2019 r.).
 3. Termin przedkładania pracownikowi rodzaju i warunków umowy pracę w formie pisemnej – aspekt praktyczny.
 4. Najczęstsze nieprawidłowości w zakresie naboru, podstaw nawiązania stosunku pracy w jednostkach samorządowych.
 5. Wypowiedzenie zmieniające warunków pracy lub płacy, porozumienie zmieniające.
 6. Czasowe powierzenie innych obowiązków pracownikowi.
 7. Awans zawodowy – przeniesienie na inne stanowisko.
 8. Przeniesienie na inne stanowisko urzędnicze w innym urzędzie.
 9. Reorganizacja urzędu.
 10. Dokumentacja pracownicza, w tym stanowiska PIP i MRPiPS w zakresie zmian w zasadach prowadzenia dokumentacji pracowniczej.
 11. Zmiany w Kodeksie pracy po 7.09.2019 r.
 12. Świadectwa pracy i ich aktualna treść po zmianach.

KORZYŚCI:
– uzyskanie praktycznych umiejętności w zakresie tworzenia optymalnych procedur naboru i rekrutacji
oraz wykorzystania mechanizmów „wewnętrznej” rekrutacji,
– zapoznanie z rozwiązaniami prawnymi w zakresie zatrudniania w jednostkach samorządowych pod kątem najczęstszych nieprawidłowości w stosowaniu przepisów prawa pracy,
– zapoznanie z ostatnimi zmianami przepisów prawa pracy w 2019 r., w tym obowiązującymi od 7.09.2019 r.
– możliwość konsultacji z trenerem po szkoleniu.


PROWADZĄCY:
prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i studiów podyplomowych
w zakresie prawa pracy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ekspert w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy (w tym prawa pracy w służbach publicznych), prawa związkowego
i prawa o wykroczeniach. W latach 1994-2007 zawodowo związany z Państwową Inspekcją Pracy, doświadczony wykładowca.

CENA:
480zł netto + VAT (23% bądź zw.)
Dla osób, które zgłoszą się do 4.11.2019 r., cena promocyjna 440zł + VAT (23% bądź zw.).
Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.
Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

do wyczerpania miejsc

REZYGNACJA Z KURSU:
Rezygnacji z udziału w kursie można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych
przed terminem rozpoczęcia kursu.
W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem kursu, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów kursu.
W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na kurs, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na kurs.

Opis i program kursu chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Szkolenie zlecone:
Prezentowany kurs możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej). Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem kursu zamkniętego (czas, miejsce, cena, itp.) ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Opiekun szkolenia:
Jolanta Przejczowska,  e-mail:  jolanta.przejczowska@mistia.org.pl

Font Resize
Kontrast Tytułów