Slider

MOWES2: Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej — krakowski obszar metropolitarny

Strona www projektu: es.malopolska.pl/
Obszar tematyczny projektu: Region spójny społecznie
Instytucja kontraktująca/sponsor: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
Lider projektu: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej (FGAP)
Partnerzy projektu: Fun­dac­ja Gospo­dar­ki i Admin­is­tracji Pub­licznej (FGAP), Agenc­ja Roz­wo­ju Małopol­s­ki Zachod­niej S.A., Fun­dac­ja Biuro Inic­jatyw Społecznych, Spółdziel­nia Soc­jal­na OPOKA, Związek Lus­tra­cyjny Spółdziel­ni Pra­cy

Czas trwania:  01.02.2020  – 31.01.2023

 

Cel pro­jek­tu: zwięk­sze­nie potenc­jału, w szczegól­noś­ci zatrud­nieniowego, sek­to­ra ekonomii społecznej na tere­nie Krakowskiego Obszaru Met­ro­pol­i­tal­nego poprzez:

 • zwięk­sze­nie akty­wnoś­ci mieszkańców i grup inic­jaty­wnych na rzecz roz­wo­ju ekonomii społecznej,
 • zwięk­sze­nie licz­by pod­miotów ekonomii społecznej poprzez utworze­nie nowych pod­miotów,
 • zwięk­szenia zaan­gażowa­nia part­nerów pub­licznych (insty­tucji rynku pra­cy i pomo­cy społecznej) oraz przed­siębior­ców w rozwój sek­to­ra ekonomii społecznej,
 • zwięk­sze­nie poziomu zatrud­nienia w sek­torze poprzez utworze­nie nowych miejsc pra­cy,
 • zwięk­sze­nie licz­by przed­siębiorstw społecznych poprzez utworze­nie nowych pod­miotów,
 • zwięk­sze­nie potenc­jału kadrowego, orga­ni­za­cyjnego i finan­sowego pod­miotów ekonomii społecznej i przed­siębiorstw społecznych oraz osób z nimi współpracu­ją­cych.

Dzi­ała­nia:

W ramach pro­jek­tów wspar­ciem obe­j­mu­je­my:

 • w zakre­sie usług ani­macji lokalnej:
  • społecznoś­ci lokalne,
  • jed­nos­t­ki samorzą­du tery­to­ri­al­nego,
  • insty­tuc­je rynku pra­cy oraz pomo­cy i inte­gracji społecznej,
  • przed­siębior­ców,
  • pod­mio­ty ekonomii społecznej;
 • w zakre­sie usług roz­wo­ju ekonomii społecznej:
  • oso­by fizy­czne zain­tere­sowane założe­niem i/lub prowadze­niem dzi­ałal­noś­ci i/lub pracą w przed­siębiorstwie społecznym,
  • pod­mio­ty zain­tere­sowane założe­niem i/lub prowadze­niem dzi­ałal­noś­ci w formie przed­siębiorstwa społecznego,
  • przed­siębiorstwa społeczne;
 • w zakre­sie usług wspar­cia ist­nieją­cych pod­miotów ekonomii społecznej:
  • pod­mio­ty ekonomii społecznej.

W ramach pro­jek­tu przy FRDL MIS­T­iA  dzi­ała Punkt Coworkingu Społecznego  przy­jaz­na przestrzeń i wspólne miejsce do pra­cy dla osób:

 • z Krakowskiego Obszaru Met­ro­pol­i­tal­nego,
 • zain­tere­sowanych dzi­ałal­noś­cią w sferze ekonomii społecznej (planu­ją­cych m.in.: powołanie przed­siębiorstwa społecznego, w tym spółdziel­ni soc­jal­nej).

Part­nerzy:

 • Fun­dac­ja Gospo­dar­ki i Admin­is­tracji Pub­licznej
 • Agenc­ja Roz­wo­ju Małopol­s­ki Zachod­niej S.A.,
 • Fun­dac­ja Biuro Inic­jatyw Społecznych
 • Spółdziel­nia Soc­jal­na OPOKA
 • Związek Lus­tra­cyjny Spółdziel­ni Pra­cy

Dorad­cy dostęp­ni w ramach MOWES:

 1. Dorad­ca w Punkcie Coworkingu Społecznego – dostęp­ny w godz­i­nach 8:00–16:00
 2. Dorad­cy Kluc­zowi — dostęp­ni w godz­i­nach 08.00–16.00
 3. Dorad­cy Biz­ne­sowi — dostęp­ni w godz­i­nach 08.00–16.00
 4. Animator – dostępny w godzinach 8:00–16:00 

Pro­jekt współ­fi­nan­sowany w ramach Region­al­nego Pro­gra­mu Oper­a­cyjnego Wojew­ództ­wa Małopol­skiego na lata 2014–2020.

Font Resize
Kontrast Tytułów