Slider

MIĘDZYNARODOWI PARTNERZY NA RZECZ INNOWACYJNEJ WSI

18 i 19 lip­ca w Pradze odbyło się kole­jne spotkanie part­nerów pro­jek­tu RATIO, poświę­conego poszuki­wa­niu rozwiązań na rzecz roz­wo­ju innowacji na ter­e­nach wiejs­kich. Tym razem w spotka­niu wzięli udzi­ał przed­staw­iciele Region­al­nych Rad Intere­sar­iuszy pro­jek­tu z ośmiu europe­js­kich kra­jów (Pol­s­ka, Czechy, Hisz­pa­nia, Niem­cy, Por­tu­galia, Łot­wa, Włochy oraz Irlan­dia).

Rady Intere­sar­iuszy odgry­wa­ją kluc­zową rolę w pra­cach nad pro­jek­tem: stanow­ią przestrzeń wymi­any doświad­czeń i wiedzy oraz dyskusji na tem­at kierunk­ów i sposobów roz­wo­ju innowacji na ter­e­nach wiejs­kich w poszczegól­nych kra­jach. Z ramienia Małopol­skiej Rady Intere­sar­iuszy Pro­jek­tu, w spotka­niu uczest­niczyli:  pan Tomasz Sokół – Zastęp­ca Dyrek­to­ra Małopol­skiego Cen­trum Przed­siębior­c­zoś­ci, pani Kinga Kołodziejs­ka – przed­staw­iciel­ka Depar­ta­men­tu Poli­ty­ki Region­al­nej Urzę­du Marsza­łkowskiego Wojew­ództ­wa Małopol­skiego, pani Rena­ta Bukows­ka – Prezes­ka LGD „Gościniec 4 żywiołów”, pan Krzysztof Kwa­t­era – Prezes LGD „Dolina Raby” oraz pani Lidia Kli­mas –koor­dy­na­tor­ka pro­jek­tu RATIO ze strony FRDL MIS­T­iA.

 

 

 

Spotkanie skon­cen­trowane było wokół pod­sumowa­nia kluc­zowych wyzwań poszczegól­nych regionów w odniesie­niu do prowad­zonych anal­iz, dyskusji i badań — z uwzględ­nie­niem per­spek­ty­wy i efek­tów wdraża­nia Region­al­nego Pro­gra­mu Oper­a­cyjnego na lata 2014–2020 oraz opinii przed­siębior­ców i region­al­nych Rad Intere­sar­iuszy.

Doty­chcza­sowe prace Małopol­skiej Rady Intere­sar­iuszy wskazu­ją, że uru­chomie­nie potenc­jału innowa­cyjnego na obszarach wiejs­kich wyma­ga zmi­any pode­jś­cia na poziomie real­i­zowanej poli­ty­ki region­al­nej; niezbęd­ny jest również wzrost akty­wnoś­ci i  zaan­gażowa­nia samorządów lokalnych. Efek­tem prac Małopol­skiej Rady są również założe­nia planowanego Rankingu Innowa­cyjnoś­ci Gmin wiejs­kich i miejsko-wiejs­kich, który stanow­ić będzie impuls dla pode­j­mowa­nia przez samorządy dzi­ałań na rzecz roz­wo­ju innowa­cyjnoś­ci na obszarach wiejs­kich.

Kole­jne spotkanie part­nerów pro­jek­tu odbędzie się w październiku 2017 r. w Irlandii.

 

 

Pro­jekt RATIO — Dzi­ała­nia region­alne na rzecz wprowadza­nia innowacji do pro­gramów oper­a­cyjnych jest dofi­nan­sowany w ramach Pro­gra­mu INTERREG EUROPA. Więcej infor­ma­cji o pro­jek­cie moż­na znaleźć TUTAJ.

Font Resize
Kontrast Tytułów