Slider

Marketing terytorialny – budowanie relacji z inwestorami i turystami

12 września 2019 r, godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

Szanowni Państwo,

Ruch turystyczny i zainteresowanie inwestorów danym miejscem (gminą) to gwarancja rozwoju gminy i podniesienie jakości życia jej mieszkańców.

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na praktyczne szkolenie, w trakcie którego zaprezentowane zostaną najciekawsze rozwiązania z zakresu marketingu terytorialnego i zarządzania marką miejsca. Szkolenie jest doskonałą okazją  do zdobycia bądź zaktualizowania praktycznej wiedzy o nowe rozwiązania, które można z powodzeniem stosować bez dużego obciążenia finansowego.

Uczestnicy poznają m.in.:

 • Planowanie marketingowe w procesie zarządzania JST.
 • Promocję jako narzędzie kreowania wizerunku JST.
 • Systemy kształtowania wizerunku atrakcji turystycznych.
 • Branding miejsca turystycznego na wybranych przykładach.
 • Mechanizmy budowania przewagi konkurencyjnej miejsca przez tworzenie markowych produktów turystycznych.
 • Marketing produktów dziedzictwa kulinarnego.
 • Parki rozrywki jako element kreujący ruch turystyczny – szanse i zagrożenia.
 • Rolę administracji publicznej w kreowaniu produktu terytorialnego i oferty inwestycyjnej.
 • Narzędzia wzmacniające komunikację pomiędzy podmiotami publicznymi i prywatnymi.
 • Podróże poznawcze jako instrument marketingu miejsc w kontekście turystyki biznesowej.
 • Determinanty skutecznego wykorzystania serwisów społecznościowych w działaniach promocyjnych.
 • Opracowanie oferty turystycznej i inwestycyjnej JST.
 • Budowanie komunikacji z inwestorami krajowymi i zagranicznymi.

Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną również najlepsze praktyki budowania skutecznej komunikacji z inwestorami i turystami. Uczestnicy dowiedzą się również, jak usprawnić zarządzanie obecnymi relacjami, aby zwiększyć zainteresowanie ofertą i przychody JST. Podejmiemy też dyskusję nt. inspirujących przykładów gmin, regionów realizujących innowacyjne strategie promocji. Będą to gotowe inspiracje do wykorzystania w codziennej pracy samorządu.

ADRESACI:

 • Władze samorządowe,
 • Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych odpowiedzialni za promocję, turystykę, obsługę inwestorów, etc.
 • Inne osoby zainteresowane zakresem merytorycznym szkolenia.

PROGRAM:

 1. Planowanie marketingowe w procesie zarządzania JST:
 • Jak dostosować się do zmian, które dzieją się wokół nas?
 • Jak wykorzystać atuty JST – w tym zasoby ludzkie i naturalne, atrakcje turystyczne, położenie, atuty gospodarcze w kreowaniu komunikacji z inwestorami i turystami.
 • KSRR – mechanizmy współpracy pomiędzy: rządem, samorządem regionalnym, lokalnym, które umożliwiają nowe podejście do marketingu terytorialnego.
 1. Mechanizmy budowania przewagi konkurencyjnej miejsca przez tworzenie markowych produktów turystycznych:
 • Marketing produktów dziedzictwa kulinarnego.
 • Parki rozrywki jako element kreujący ruch turystyczny – szanse i zagrożenia.
 1. Rola administracji publicznej w kreowaniu produktu terytorialnego i oferty inwestycyjnej:
 • Narzędzia wzmacniające komunikację pomiędzy podmiotami publicznymi i prywatnymi oraz uczelniami, organizacjami, szkołami.
 • Podróże poznawcze jako instrument marketingu miejsc w kontekście turystyki biznesowej.
 1. Determinanty skutecznego wykorzystania serwisów społecznościowych w działaniach promocyjnych.
 2. Opracowanie oferty turystycznej i inwestycyjnej JST – gra symulacyjna
 3. Budowanie komunikacji z inwestorami krajowymi i zagranicznymi:
 • Rola zarządu i top managementu jednostek zarządzanych przez JST.
 • Dobre praktyki doradztwa strategicznego.
 • Diagnoza strategiczna, czyli jakie możliwości posiada JST na rynku?
 • Zmieniające się otoczenie jako układ szans i zagrożeń. Jak analizować trendy i zjawiska oraz wyciągnąć z nich właściwe wnioski?
 • Strategiczne zasoby i kompetencje jako czynniki warunkujące powodzenie komunikacji
  z inwestorami krajowymi i zagranicznymi.
 • Jak ocenić pozycję konkurencji? Studium przypadku.
 1. Jak współpracować, aby zwiększyć szansę JST i jej oferty na sukces?
 2. Pytania i odpowiedzi.
 3. Zakończenie szkolenia.

KORZYŚCI:

 • Poznanie metod efektywnego podejścia do marketingu terytorialnego.
 • Nabycie umiejętności korzystania z gotowych rozwiązań promocji, które można użyć
  w komunikacji z inwestorem, turystami.
 • Aktualizacja wiedzy i doświadczenia w zakresie planowania oraz zarządzania działaniami promocyjnymi i SoMe.
 • Zapoznanie się z instrumentami budowania produktów turystycznych i ofert dla inwestorów krajowych i zagranicznych.
 • Możliwość konsultacji z trenerem kwestii z zakresu PR i współpracy z mediami.

PROWADZĄCY:

Ekspert ds. planowania strategicznego, rozwoju i ZZL z 15-letnim doświadczeniem zawodowym w biznesie i współpracy z JST (w tym: opracowywanie modeli biznesowych, strategii rozwoju, strategii marki, analiz popytu i konkurencyjności, planów rozwoju, etc.) Koordynator regionalnych kampanii promocyjnych, wydarzeń biznesowych i samorządowych. Wykładowca, trener, konsultant. Praktyk w prezentowanej dziedzinie.

CENA:

440 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się do 31.08.2019 r., cena promocyjna 390 zł + VAT (23% bądź zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

do 6.09.2019 r.

bądź wyczerpania miejsc

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej).  Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena) ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Osoba kontaktowa w sprawie szkolenia: Dorota Oleksiuk, adres email: dorota.oleksiuk@mistia.org.pl

 

Font Resize
Kontrast Tytułów