Slider

MAŁOPOLSKIE WEKTORY WSPÓŁPRACY — 11. EDYCJA


 

Laureaci konkursu „Małopolskie Wektory Współpracy”

26 września br. podczas spotkania Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie ogłoszone zostały wyniki Konkursu „Małopolskie Wektory Współpracy”.

I miejsce: Urząd Gminy Skrzyszów                      

II miejsce: Urząd Gminy Koszyce

III miejsce: Urząd Gminy Klucze

wyróżnienie: Urząd Gminy Gnojnik

Już po raz 11. Konkurs wyłonił najlepsze przykłady partnerskiej współpracy małopolskich jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi.

I miejsce – GMINA SKRZYSZÓW – za wsparcie informacyjno – doradcze organizacji pozarządowych i obywatelskich grup nieformalnych w pozyskiwaniu środków z małych grantów, inwestycje w odnawialne źródła energii we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz edukację ekologiczną i akcje ekologiczne. Za wsparcie takich społecznych przedsięwzięć jak: Klub Kobiet Kreatywnych GRACJA, Studentki Akademii Zdrowego Odżywiania, Koło Pszczelarzy Skrzyszów.

II miejsce – GMINA KOSZYCE – za współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie organizacji czasu opieki, aktywności i rozwoju dla dzieci i młodzieży, za dofinansowanie projektów ukierunkowanych na kompleksowe podejście w organizacji czasu wolnego najmłodszych mieszkańców Gminy w zakresie edukacji kulturalnej, geograficznej, ekologicznej, ale także za projekty w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży: edukacja anty-uzależnieniowa, czy bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni. Za współpracę z takimi organizacjami jak np.: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jaksice, czy lokalne Koło Gospodyń Wiejskich.

III miejsce – GMINA KLUCZE – za wsparcie finansowe i merytoryczne projektów z zakresu ekonomii społecznej, pomocy społecznej, wieloletnie rozwijanie i wspieranie modelowych projektów, które realnie przyczyniają się do realizacji strategii włączenia społecznego, jak spółdzielnia socjalna, placówka wsparcia dziennego dzieci i młodzieży z dysfunkcjami społecznymi, dzienny dom pobytu dla seniorów. Za współpracę m.in. z takimi organizacjami z terenu Gminy jak: Spółdzielnia Socjalna OPOKA, Stowarzyszenie Forum Oświatowe Klucze, czy nowa Spółdzielnia Socjalna ,,MAŁOPOLANIN”.

Wyróżnienie – GMINA GNOJNIK – za szczególną uwagę zwróconą na potrzeby seniorów, najstarszych mieszkańców Gminy Gnojnik, za współpracę z Uniwersytetem Trzeciego Wieku, edukację seniorów, realizację warsztatów prozdrowotnych i kulturalnych dla seniorów, za dbanie o godność seniora.

Ideą konkursu organizowanego przez FRDL MISTiA jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez doskonalenie zasad i form współpracy pomiędzy jst a ngo
w województwie małopolskim. Przy ocenie nadesłanych przez gminy i powiaty aplikacji pod uwagę brana była m.in. różnorodność form współpracy oraz innowacyjność zgłaszanych rozwiązań. Intencją organizatora jest, by konkurs stwarzał cykliczną okazję do oceny poziomu zaangażowania organizacji społecznych w realizację zadań publicznych – sfery niezwykle ważnej dla każdej lokalnej społeczności.

 

Patronem hon­orowym konkur­su jest Pan Jacek Kru­pa – Marsza­łek Wojew­ództ­wa Małopol­skiego.

Patronat medi­al­ny:

 

 

 

_______________________
Konkurs Małopol­skie Wek­to­ry Współpra­cy

11 edy­c­ja

FRDL Małopol­s­ki Insty­tut Samorzą­du Tery­to­ri­al­nego i Admin­is­tracji już po raz jede­nasty zaprasza wszys­tkie Urzędy Miast, Gmin oraz Starost­wa Powia­towe z Wojew­ództ­wa Małopol­skiego do udzi­ału w konkur­sie Małopol­skie Wek­to­ry Współpra­cy.

Konkurs wyłoni najlep­sze przykłady part­ner­skiej współpra­cy małopol­s­kich jed­nos­tek samorzą­du tery­to­ri­al­nego z orga­ni­za­c­ja­mi pozarzą­dowy­mi.

Ideą konkur­su jest wspieranie roz­wo­ju społeczeńst­wa oby­wa­tel­skiego poprzez doskonale­nie zasad i form współpra­cy pomiędzy jst a ngo w wojew­ództwie małopol­skim. Przy oce­nie nadesłanych aplikacji pod uwagę brana będzie m.in. różnorod­ność form współpra­cy oraz innowa­cyjność zgłaszanych rozwiązań.

Intencją orga­ni­za­to­ra jest, by konkurs stwarzał cyk­liczną okazję do oce­ny poziomu zaan­gażowa­nia orga­ni­za­cji społecznych w real­iza­cję zadań pub­licznych — sfery niezwyk­le ważnej dla każdej lokalnej społecznoś­ci. Do przed­staw­ienia dobrych prak­tyk doty­czą­cych współpra­cy z orga­ni­za­c­ja­mi pozarzą­dowy­mi zaprasza­my również jed­nos­t­ki orga­ni­za­cyjne JST, czyli np. domy kul­tu­ry, bib­liote­ki, ośrod­ki pomo­cy społecznej.

Nabór aplikacji potr­wa do 27 kwiet­nia 2018 roku.

Szczegółowych infor­ma­cji udziela: Agniesz­ka Majew­s­ka-Siwek — koor­dy­na­tor konkur­su (tel. 12 633 51 54 w. 140, mail: agnieszka.majewska@mistia.org.pl)

Patronem hon­orowym konkur­su jest Pan Jacek Kru­pa – Marsza­łek Wojew­ództ­wa Małopol­skiego.

Patronat medi­al­ny sprawu­ją: Radio Kraków, TVP 3, Dzi­en­nik Pol­s­ki, Samorząd.pap.pl, ngo.pl.

Reg­u­lamin Konkur­su

Aplikac­ja Konkur­sowa

Patronem hon­orowym konkur­su jest Pan Jacek Kru­pa – Marsza­łek Wojew­ództ­wa Małopol­skiego.

Patronat medi­al­ny:

Font Resize
Kontrast Tytułów