Slider

MAŁOPOLSKA: INNOWACJE NA WSI – CZY? JAK? JAKIE?

Serdecznie zachę­camy do udzi­ału w region­al­nej kon­fer­encji pn. „Małopol­s­ka: Innowac­je na wsi – Czy? Jak? Jakie?”, orga­ni­zowanej w ramach pro­jek­tu RATIO – Dzi­ała­nia region­alne na rzecz wprowadza­nia innowacji do pro­gramów oper­a­cyjnychWydarze­nie odbędzie się 27 wrześ­nia 2017 r. w Ludźmierzu. Dołącz do nas i pomóż nam zmieni­ać pol­ską wieś!

FRDL MIS­T­iA od zeszłego roku real­izu­je pro­jekt RATIO , prowad­zony w między­nar­o­dowym part­nerst­wie insty­tucji i ekspertów z ośmiu europe­js­kich kra­jów (Pol­s­ka, Czechy, Hisz­pa­nia, Niem­cy, Por­tu­galia, Łot­wa, Włochy oraz Irlan­dia). Pro­jekt poświę­cony jest roz­wo­jowi i pro­mocji innowacji na ter­e­nach wiejs­kich i ukierunk­owany na wypra­cow­anie propozy­cji rozwiązań, które mogą wzbo­gacić sys­tem zarządza­nia wdrażaniem innowacji i wzmac­ni­a­nia kul­tu­ry innowacji na ter­e­nach wiejs­kich.

W ramach  pro­jek­tu orga­nizu­je­my region­al­ną kon­fer­encję pn. „Małopol­s­ka: Innowac­je na wsi – Czy? Jak? Jakie?”, w której wezmą udzi­ał uczest­ni­cy pro­jek­tu, Małopol­s­ka Gru­pa Intere­sar­iuszy pro­jek­tu, jak również liczni akty­wiś­ci z obszarów wiejs­kich Małopol­s­ki oraz badacze zaj­mu­ją­cy się prob­lematyką roz­wo­ju wsi. Pro­gram wydarzenia moż­na pobraćTUTAJ.

Liczymy, że kon­fer­enc­ja przy­czyni się istot­nie do pow­sta­nia nowych wniosków i rekomen­dacji dla prac nad planem dzi­ała­nia dla roz­wo­ju innowacji w Małopolsce. Plan ten stanie się przy­czynkiem do zmi­an w Region­al­nej Strate­gii Innowacji, będzie stanow­ić również zestaw rekomen­dacji dla samorządów prag­ną­cych polep­szyć warun­ki dla roz­wo­ju innowacji.

Lokaliza­c­ja kon­fer­encji jest sym­bol­icz­na – na wsi, z dala od metropolii, w sali wid­owiskowej w obiek­cie Związku Pod­ha­lan w Ludźmierzu chce­my wspól­nie poroz­maw­iać nie tylko o tym w jaki sposób lep­iej uruchami­ać i lep­iej wyko­rzysty­wać w proce­sach mod­ern­iza­cyjnych ist­niejące na wsi zaso­by i potenc­jały, ale też w jaki sposób zapełnić luki i zmniejszać bari­ery dla roz­wo­ju kul­tu­ry innowacji wciąż na naszej wsi obec­ne.

Kon­fer­enc­ja będzie jed­nocześnie otwar­ciem cyk­lu około 20 warsz­tatów powia­towych na tem­at  innowacji i pożą­danych ścieżek mod­ern­iza­cji małopol­skiej wsi w poszuki­wa­niu nowych rozwiązań oraz narzędzi i instru­men­tów poli­ty­ki, które mogą przy­czynić się do roz­wo­ju innowacji na ter­e­nach wiejs­kich.

Kon­fer­enc­ja „Małopol­s­ka: Innowac­je na wsi – Czy? Jak? Jakie?”

27.09.2017, Dom Pod­ha­lańs­ki im. K. Prz­er­wy-Tet­ma­jera i Wł. Orkana, Ludźmierz, ul. Jana Pawła II 116

Więcej infor­ma­cji na tem­at RATIO oraz kon­fer­encji moż­na uzyskać u Lidii Kli­mas, koor­dy­na­tor­ki pro­jek­tu.

Pro­jekt RATIO jest dofi­nan­sowany z pro­gra­mu Inter­reg Europa.

 

 

Font Resize
Kontrast Tytułów