Slider

LIPCOWE SPOTKANIE RADY INTERESARIUSZY PROJEKTU RATIO

Rady Intere­sar­iuszy odgry­wa­ją kluc­zową rolę w pra­cach nad pro­jek­tem RATIO: stanow­ią unikalną przestrzeń wymi­any doświad­czeń i wiedzy oraz dyskusji na tem­at kierunk­ów i sposobów roz­wo­ju innowacji na ter­e­nach wiejs­kich w kra­jach, na tere­nie których real­i­zowany jest pro­jekt. 3 lip­ca po raz kole­jny spotkała się „nasza”, Małopol­s­ka Rada Intere­sar­iuszy Pro­jek­tu.

 

W skład Rady wchodzą: przed­staw­iciele małopol­s­kich gmin, samorzą­du region­al­nego  (w tym Urząd Marsza­łkows­ki Wojew­ództ­wa Małopol­skiego i Małopol­skie Cen­trum Przed­siębior­c­zoś­ci), Krakowskiego Parku Tech­no­log­icznego, Insty­tu­tu spraw pub­licznych UJCTTPK przy którym dzi­ała Ośrodek Enter­prise Europe Net­work, Insty­tu­tu Filo­zofii i Socjologii UP, Lokalnych Grup Dzi­ała­nia z regionu, Urzę­du Statysty­cznego w Krakowie,  eksper­ci  zaan­gażowani w prace roz­wo­jowe związane z ter­e­na­mi wiejski­mi oraz – co bard­zo istotne – przed­siębior­cy dzi­ała­ją­cy na tych ter­e­nach.

 

 

Pod­czas spotka­nia członkowie Rady dysku­towali przede wszys­tkim na tem­at warunk­ów, jakie powin­ny być zapewnione w gmi­nach wiejs­kich i miejsko-wiejs­kich w celu roz­wo­ju i inkubacji innowacji. Opra­cow­any zestaw rekomen­dacji dla samorządów odnosi się zarówno do strate­gicznych obszarów funkcjonowa­nia i roz­wo­ju gminy (m.in. dzi­ałań sprzy­ja­ją­cych roz­wo­jowi przed­siębior­c­zoś­ci i innowacji), jak również do możli­woś­ci, jakie gminy powin­ny dawać swoim mieszkań­com, szczegól­nie w kon­tekś­cie stwarza­nia warunk­ów sprzy­ja­ją­cych pozostawa­niu młodych — potenc­jal­nych przed­siębior­ców i innowa­torów — na wsi.

Efek­tem prac Rady są m.in. założe­nia planowanego Rankingu Innowa­cyjnoś­ci Gmin wiejs­kich i miejsko-wiejs­kich, który stanow­ić będzie impuls dla pode­j­mowa­nia przez samorządy dzi­ałań na rzecz roz­wo­ju innowa­cyjnoś­ci na obszarach wiejs­kich.

 

 

Pro­jekt RATIO — Dzi­ała­nia region­alne na rzecz wprowadza­nia innowacji do pro­gramów oper­a­cyjnych jest dofi­nan­sowany w ramach Pro­gra­mu INTERREG EUROPA. Pro­jekt prowad­zony jest w part­nerst­wie insty­tucji i ekspertów z ośmiu europe­js­kich kra­jów (Pol­s­ka, Czechy, Hisz­pa­nia, Niem­cy, Por­tu­galia, Łot­wa, Włochy oraz Irlan­dia). Więcej infor­ma­cji na tem­at RATIO moż­na znaleźć TUTAJ.

Font Resize
Kontrast Tytułów