+ 48 12 6335154    
 szkolenia@mistia.org.pl
  facebook
  twitter
Slider

KURS: Zamówienia publiczne w świetle aktualnego orzecznictwa, najlepszych praktyk oraz wyników kontroli z uwzględnieniem elektronizacji zamówień publicznych oraz planowanych zmian

data i miejsce: 5-6 grudnia 2018 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, I piętro, 31-019 Kraków.

adresaci: przedstawiciele jednostek administracji publicznej oraz państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych, pracownicy odpowiedzialni za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wszyscy zainteresowania tematyką zamówień publicznych.

korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: omówienie kluczowych punktów ścieżki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokonanie analizy zasad udzielenia zamówień przez pryzmat orzecznictwa TSUE, KIO i sądów, jak również wyników kontroli prowadzonych w obszarze zamówień publicznych przez różne służby kontrolne. Dyskusyjny i praktyczny charakter szkolenia to także doskonała okazja do wymiany doświadczeń oraz pogłębienia i usystematyzowanie wiedzy uczestników w zakresie udzielania zamówień publicznych.

prowadzący:  specjalista z zakresu zamówień publicznych, kontroli projektów oraz funduszy unijnych, jak również kontroli zarządczej i funkcjonowania administracji publicznej. Aktywny doradca zamawiających i wykonawców w procesie udzielania zamówień publicznych oraz beneficjentów funduszy unijnych w zakresie realizacji projektów. Od 2008 r. trener prowadzący szkolenia z zakresu zamówień publicznych, kontroli zarządczej i zarządzania w administracji publicznej oraz finansów publicznych i funduszy unijnych. Przez 17 lat związany z administracją publiczną – doświadczenie na stanowisku audytora wewnętrznego, wieloletni kierownik komórek weryfikacji wniosków o dofinansowanie projektów oraz kontroli projektów w ramach funduszy unijnych (ZPORR, INTERREG III, POKL).

program:
I. Podstawowe zasady udzielania zamówień publicznych:

– równe traktowanie wykonawców i uczciwa konkurencja w zamówieniach publicznych

– jawność i przejrzystość zamówień publicznych

– zasada proporcjonalności w ujęciu podmiotowym i przedmiotowym

– zasada pisemności w kontekście elektronizacji zamówień publicznych

– bezstronność i obiektywizm

– ustawa o finansach publicznych na straży racjonalności, gospodarności, efektywności i oszczędności

II. Przygotowanie postępowania jako fundament poprawności i skuteczności zamówień publicznych:

1) Planowanie zamówień publicznych to nie tylko „tabelka”:

– planowanie zamówień publicznych w ujęciu organizacyjnym

– po co nam kolejny dokument – rola planu zamówień publicznych

– techniczna strona planowania zamówień publicznych

– zarządzanie planem zamówień publicznych

2) Jak poprawnie określić przedmiotowy zakres zamówienia publicznego:

– agregowanie potrzeb zakupowych zamawiającego

– definiowanie tzw. „zamówień podobnych” na podstawie tożsamości przedmiotowej, czasowej oraz podmiotowej

– tożsamość przedmiotowa w przypadku zakupu dostaw i usług

– tożsamość przedmiotowa w zakresie robót budowlanych oraz definicja obiektu budowlanego w świetle orzecznictwa TSUE, sądów administracyjnych oraz wyników kontroli

– tożsamość czasowa jako perspektywa czasowa planowanych zamówień w kontekście roczności budżetu, wieloletnich planów finansowych oraz projektów unijnych

– tożsamość podmiotowa – jak badać rynek wykonawców/dostawców

3) Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

– zamówienia „mieszane” – wybór przepisów Pzp w przypadku postępowań na których przedmiot zamówienia składają się zamówienia, do których miałyby zastosowanie różne przepisy ustawy Pzp

– zamówienia uwzględniające udział wykonawców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw – podział zamówienia uwzględniający zmniejszony zakres przedmiotowy, warunki udziału proporcjonalne do możliwości ich spełnienia przez MSP, uzasadnienie braku podziału zamówienia,

– uprawniony oraz niedopuszczalny podział zamówienia na części w orzecznictwie i wynikach kontroli

– postępowanie z możliwością składania ofert częściowych

– agregowanie (łączenie) przedmiotu zamówienia w kontekście ryzyka ograniczenia konkurencji

– prawo opcji

– zamówienia uwzględniające możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych

4) Szacowanie wartości zamówienia:

– metody obliczania wartości zamówienia

– źródła pozyskiwania danych w procesie szacowania wartości zamówienia

– szacowanie wartości a źródła finansowania wydatków

– szacowanie wartości zamówień nieprzewidzianych.

5) Wybór trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

– zasada prymatu trybów przetargowych

– przesłanki umożliwiające stosowanie trybów innych niż podstawowe

– pojęcie pilnej potrzeby oraz okoliczności nieprzewidywalnej i niezależnej od zamawiającego jako przesłanki stosowania trybów innych niż przetargowe

6) Przygotowanie ogłoszenia oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

– miejsce i czas publikacji ogłoszeń o zamówieniu publicznym

– udostępnianie SIWZ

– zasady wyznaczania terminu składania ofert

– obowiązki w zakresie wyjaśniania przez zamawiającego treści SIWZ

– zmiana treści ogłoszenia oraz SIWZ – konsekwencje zmian

– wadium – formy oraz terminy wniesienia

7) Opis przedmiotu zamówienia:

– jak zapewnić jednoznaczny i wyczerpujący opis przedmiotu zamówienia – skutki zaniechań

– opis przedmiotu zamówienia a proporcjonalność stawianych wymagań

– jak uniknąć dyskryminującego opis przedmiotu zamówienia – kiedy użycie znaku towarowego będzie dopuszczalne

– zasady dotyczące „równoważności” przy opisie przedmiotu zamówienia

– opis przedmiotu zamówienia uwzględniający obowiązek zatrudniania na umowę o pracę pracowników do realizacji zamówienia publicznego w orzecznictwie KIO

8) Warunki udziału w postępowaniu w orzecznictwie:

– proporcjonalność postawionych warunków w odniesieniu do faktycznych potrzeb związanych z możliwością należytego wykonania zamówienia

– adekwatność warunków udziału w postępowaniu – zapewnienie ścisłego związku z przedmiotem zamówienia

– katalog dokumentów jakich zamawiający może zażądać od wykonawcy

– kiedy i jakie dokumenty wykonawca winien złożyć na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu

9) Kryteria oceny ofert:

– związek kryteriów z przedmiotem zamówienia

– kryteria pozacenowe a opis przedmiotu zamówienia

– kryteria pozacenowe a zachowanie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców

– mierzymy i ważymy kryteria pozacenowe

– wyjątek od reguły – kiedy możliwe jest stosowanie ceny jako jedynego kryterium

– przegląd i charakterystyka kryteriów pozacenowych a faktyczne zastosowanie w praktyce zamawiającego w kontekście wpływu kryteriów na uzyskanie „wartości dodanej” w zamówieniu

III. Ocena ofert w zamówieniach publicznych:

1) Oferta w zamówieniach publicznych:

– pojęcie oferty w kontekście zasady pisemności

– pisemność oferty a elektronizacja zamówień publicznych

– czy formularz ofertowy to oferta? – forma oferty oraz dokumenty jakie powinny być złożone

– zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa w treści oferty

2) Procedura otwarcia ofert:

– publiczny charakter procesu otwarcia ofert

– dokumentowanie otwarcia ofert

– konsekwencje pominięcia ofert w procesie otwarcia

– terminy związania ofertą

3) Badanie wiarygodności wykonawcy oraz ocena ofert:

– oświadczenie wykonawcy jako podstawa oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia

– procedura odwrócona w przetargu nieograniczonym

– wezwanie wykonawcy do wyjaśnienia treści oferty

– poprawianie omyłek w ofertach

– badanie rażąco niskiej ceny

– obligatoryjne oraz fakultatywne przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania

– instytucja self cleaning w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania

– przesłanki odrzucenia oferty

– wezwanie wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału oraz braku podstaw do wykluczenia

– unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

– obowiązki informacyjne zamawiającego w związku z oceną i wyborem oferty najkorzystniejszej

IV. Środki odwoławcze w zamówieniach publicznych:

– odwołanie w zamówieniach w zależności od wartości zamówienia – przedmiot zaskarżania oraz terminy wniesienia odwołania

– obowiązki zamawiającego w związku z wniesieniem oraz możliwością wniesienia odwołania

– środki odwoławcze w przypadku zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania Pzp dla których zamawiający zastosował procedury ustawowe

V. Zawarcie umowy o zamówienie publiczne:

– treść umowy i termin zawarcia

– kary umowne oraz zabezpieczenie należytego wykonania umowy

– wypowiedzenie oraz unieważnienie umowy

– kiedy dopuszczalna będzie zmiana umowy i w jakim zakresie

– zdefiniowanie istotnej i nieistotnej zmiany umowy według znowelizowanych przepisów Pzp

– konsekwencje uchylania się stron od zawarcia umowy

VI. Czas zmian – kilka słów o zmieniających się zamówieniach publicznych:

1) Elektronizacja zamówień publicznych:

– kalendarium elektronizacji

– co z zasadą pisemności? – forma dokumentów, elektroniczny podpis oraz komunikacja z wykonawcami

– założenie platformy e-Zamówienia

– zamówienia wyłączone z obowiązku stosowania ustawy a elektronizacja zamówień

2) Zamówienia publiczne w świetle reformy zasad ochrony danych osobowych

3) Projekt ustawy o jawności życia publicznego – wpływ ustawy na czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

cena: 950 zł + VAT (23% lub zw.) Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub  niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Termin zgłoszenia: 28 listopada 2018 r.

szkolenie zlecone: szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

opiekun szkolenia: Tomasz Żygłowicz, e-mail: tomasz.zyglowicz@mistia.org.pl

 

Font Resize
Kontrast Tytułów