Slider

Kurs: Specjalista ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

31 marca – 01 kwietnia 2020, godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

ADRESACI:

Kurs skierowany jest do osób zajmujących się współpracą z organizacjami pozarządowymi, w szczególności do pracowników administracji samorządowej odpowiedzialnych za współpracę z NGO oraz zlecanie zadań publicznych w trybach przewidzianych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Z uwagi na liczne zmiany prawne w zakresie zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym kurs stanowi zarówno propozycję dla pracowników, rozpoczynających pracę, jak i aktualnie pracujących, jako poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy.

CELE:

z uwagi na nowelizację i wprowadzenie w 2018r. nowych druków ofert, umów i sprawozdań stosowanych przy zlecaniu zadań publicznych organizacjom pozarządowym kurs stanowi propozycję zarówno dla pracowników, którzy rozpoczynają pracę z organizacjami pozarządowymi jaki i osób, które zdobyły doświadczenie, współpracując z ngo, jako poszerzenie i usystematyzowanie  zdobytej dotychczas wiedzy.

Kurs krok po kroku wyjaśnia prawne, organizacyjne, finansowe aspekty współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi po zmianach w 2018r. oraz po wejściu w życie przepisów o ochronie danych osobowych uwzględniających unijne rozporządzenie o RODO.

Uczestnictwo w kursie jest doskonałą okazją do omówienia form i zasad współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi, analizy dobrych praktyk, wyeliminowania błędów i nieprawidłowości. Kurs kończy się egzaminem i wydaniem certyfikatów na drukach MEN dla uczestników, potwierdzających pozytywne zaliczenie egzaminu.

PROGRAM:

Dzień 1

 1. Pojęcie organizacji pozarządowych – jakie podmioty uznawane są za organizacje pozarządowe. Katalog podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. KGW a pożytek publiczny.
 2. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego – definicja i znaczenie przy realizacji zadań publicznych. Wymagania w stosunku do organizacji.
 3. Formy i zasady współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi – dobre praktyki.
 4. Zlecanie i powierzanie realizacji zadań publicznych na podstawie otwartego konkursu ofert.
 5. Obowiązkowe uchwały wynikające z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: uchwała konsultacyjna, roczny program współpracy, inicjatywa lokalna, gminna/powiatowa rada działalności pożytku publicznego.
 6. Zasady przygotowania programu współpracy: niezbędne elementy, powiązanie z budżetem JST, czy i jakie kwoty na realizację programu umieszczać w programie, przygotowanie procedury powoływania komisji konkursowych – niezbędny element programu współpracy, program roczny a programy wieloletnie. Sprawozdanie z realizacji programu.
 7. Procedura zlecania zadań organizacjom pozarządowym:
 • Kiedy ogłaszać konkurs.
 • Ogłoszenie – elementy obowiązkowe i fakultatywne.
 • Podmioty uczestniczące w konkursie.

Komisja konkursowa i rozstrzygnięcie konkursu.

Dzień 2

 1. Nowe druki ofert, umów i sprawozdań stosowane przy zlecaniu zadań.
 2. Jakie elementy powinny być wpisane do ogłoszenia konkursowego w związku z nowelizacją: przesuwanie środków między pozycjami kosztorysowymi, wkład własny, oczekiwane rezultaty.
 3. Nowy druk oferty w otwartym konkursie ofert:
 • Nowy wymiar opisu działań i harmonogramu.
 • Rezultaty – co jest rezultatem i w jaki sposób go zmierzyć?
 • Zasady konstruowania budżetu zadania.
 1. Umowa realizacji zadania publicznego:
 • Co oznacza ramowy charakter umowy?
 • Dokonywanie przelewu: transze, jednorazowy przelew, terminy.
 • Ponoszenie wydatków w ramach zadania.
 • Zasady przesuwania środków w budżecie zadania.
 • Obowiązki informacyjne.
 • Zasady prowadzenia księgowości w zadaniu- faktury, opis.
 • Kontrola zadania – umowa a przepis art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 • Rozliczanie rezultatów zadania i akceptacja sprawozdania.
 • Zasady i tryb zwrotu dotacji.
 • Umowa przy trybie uproszczonym (art. 19 a).
 • Załączniki do umowy.
 1. Sprawozdanie z realizacji zadania:
 • Terminy złożenia sprawozdania i zasady odpowiedzialności za nie terminowe złożenie,
 • Opis osiągniętych rezultatów,
 • Konsekwencje nie osiągnięcia rezultatów,
 • Rozliczenie budżetu.
 • Rozliczenie wkładu osobowego i rzeczowego.
 1. Oferta, umowa i sprawozdanie stosowana przy konkursach na wybór operatora (regranting).
 2. Oferta i sprawozdania do trybu uproszczonego (art. 19 a – małe granty).
 3. Czynności związane z rozliczeniem dotacji wewnętrzne działania w urzędzie, terminy.
 4. Odrębne tryby zlecania zadań:
 • Zdrowie publiczne.
 • PZP a pożytek publiczny.
 • Uchwała w sprawie wspierania sportu.

KORZYŚCI:

 • Kurs krok po kroku wyjaśnia prawne, organizacyjne, finansowe aspekty współpracy administracji publicznej
  z organizacjami pozarządowymi.
 • Na kursie omówimy zasady przygotowania programu współpracy, jego niezbędne elementy, powiązanie z budżetem JST, program roczny a programy wieloletnie, sprawozdanie z realizacji programu.
 • Przedstawimy jakie elementy powinny być wpisane do ogłoszenia konkursowego w związku z nowelizacją.
 • Uczestnicy dowiedzą się jak stosować nowe druki ofert, umów i sprawozdań stosowane przy zlecaniu zadań w zakresie zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym.
 • Omówimy obowiązkowe uchwały wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: uchwała konsultacyjna, roczny program współpracy, inicjatywa lokalna, gminna/powiatowa rada działalności pożytku publicznego.
 • Przedstawimy również odrębne tryby zlecania zadań:
 • Zdrowie publiczne.
 • PZP a pożytek publiczny.
 • Uchwała w sprawie wspierania sportu.

PROWADZĄCY: 

Doświadczony trener z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Pracował w MPiPS. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Powołany przez MRR na eksperta do oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych na lata 2007-2013 w dziedzinie „Umacnianie społeczeństwa obywatelskiego, w tym wsparcie organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych i gospodarczych”. Asesor akredytowany przy MSWiA do oceny projektów „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”. Szkolił inspektorów kontroli RIO. W latach 2011-2015 prowadził kilkadziesiąt szkoleń z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

CENA:

750 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się do 17.03.2020 r., cena promocyjna 675 zł + VAT (23% bądź zw.).

Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

Do 24 marca 2020  r.

bądź wyczerpania miejsc

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej). Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena)ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Opiekun kursu: magdalena.stawiarska@mistia.org.pl

 

 

 

 

Font Resize
Kontrast Tytułów