Slider

KURS: Specjalista ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w gminie

28-29 stycznia 2019 r., godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

 

ADRESACI:

Pracownicy jst odpowiedzialni za współpracę z organizacjami pozarządowymi.

KORZYŚCI:

Z uwagi na liczne zmiany prawne w zakresie zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym kurs stanowi zarówno propozycję dla pracowników, rozpoczynających pracę, jak i aktualnie pracujących, jako poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy.

Kurs krok po kroku wyjaśni zasady współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi. Omówione zostaną dwie ważne zmiany, które mają istotny wpływ na dotychczasową pracę osób zajmujących się współpracą z NGO tj.: zmiany w zakresie ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych, czyli nowe obowiązki dla organizacji w zakresie organizacji wyjazdów oraz nowe druki ofert umów i sprawozdań w zlecaniu zadań publicznych.

PROWADZĄCY:

były pracownik MPiPS, specjalista w zakresie przekazywania i rozliczania dotacji, szkolił m.in. inspektorów kontroli RIO. Doświadczony i ceniony wykładowca. Autor książki dotyczącej ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

PROGRAM:

Dzień I

28.01.2019 r.

 • Zagadnienia definicyjne
  Organizacja pozarządowa – cechy charakterystyczne, formy
  – Podmioty zrównane statusem z organizacjami pozarządowymi
  – Działalność pożytku publicznego (nieodpłatna i odpłatna)
  – Wolontariat i zasady angażowania wolontariuszy
  – Wolontariat w zadaniach publicznych, społeczna praca członków
  – Formy współpracy JST – NGO
 • Niezbędne uchwały wynikające z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
  Uchwała konsultacyjna – jakie dokumenty należy poddać konsultacjom
  – Uchwała w sprawie rocznego programu współpracy: elementy, zasady tworzenia, wpływ na zlecanie zadań
  – Sprawozdanie z programu, program wieloletni, przykłady
  – Uchwała w sprawie rady działalności pożytku publicznego – niezbędne elementy, przykłady
  – Uchwała w sprawie inicjatywy lokalnej – niezbędne elementy, ocena wniosków, przykłady
  100 minut
 • Terminy ogłoszenia konkursów, powiązanie z innymi dokumentami
 • Ogłoszenie konkursowe – wyróżniki samorządu
  100 minut
 • Jakie wydatki mogą być finansowane z dotacji
 • Elementy umowy realizacji zadania – umowa do procedury konkursowej, regrantingu i małego grantu – różne warianty
  100 minut

 

Dzień II

29.01.2019 r.

 • Zasady przekazywania dotacji: jednorazowy przelew i transze w ramach zadania – terminy
 • Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem
 • Przesunięcia między pozycjami kosztorysu, zwiększenie wkładu własnego i aneksy do umowy
 • Obowiązki informacyjne organizacji korzystającej z dotacji
 • Ponoszenie wydatków zgodnie z okresem realizacji zadania
  100 minut
 • Rozliczenie środków: dokumentowanie wkładu własnego osobowego i rzeczowego – przykłady dokumentów
 • Niewykorzystanie dotacji i wkładu własnego – zapisy umowy a rozliczenie środków
 • Prowadzenie dokumentacji księgowo – finansowej – dokumentowanie poniesionych wydatków, rozliczenie odsetek, zasady opisu faktur
 • W jakich przypadkach należy rozwiązać umowę – konsekwencje dla organizacji realizującej zadanie, przykłady decyzji o zwrot dotacji, postępowanie, wyliczenie zwrotu
 • Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego – rozliczenie środków
  100 minut
 • Kontrola realizacji zadania publicznego – terminy, kto przeprowadza kontrole, zakres kontroli, dokumenty
 • Rozliczenie dotacji w JST, naruszenie dyscypliny finansów publicznych a dotacje
 • Procedura zwrotu dotacji – postępowanie, decyzja, umorzenie
 • Małe granty
 • Rozwiązywanie kwestii problemowych, casusy
 • Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych – nowe obowiązki dla organizacji w zakresie organizacji wyjazdów
 • Nowe druki ofert umów i sprawozdań w zlecaniu zadań publicznych
  100 minut

 

CENA:

900 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób finansowanych ze środków publicznych: 900 zł brutto.

Cena zawiera: Udział w 2-dniowych warsztatach, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w kursie, bufet kawowy, lunch.

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

Do 21.01.2019 r.

bądź wyczerpania miejsc

REZYGNACJA Z KURSU:

Rezygnacji z udziału w kursie można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia kursu.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem kursu, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów kursu.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na kurs, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na kurs.

 

Font Resize
Kontrast Tytułów