+ 48 12 6335154     +48 12 6237244     szkolenia@mistia.org.pl
Slider

KURS: SPECJALISTA DS. WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W GMINIE

KURS

SPECJALISTA DS. WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W GMINIE

 

29-30 listopada 2018, godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

 

ADRESACI:

Pracownicy jst odpowiedzialni za współpracę z organizacjami pozarządowymi.

 KORZYŚCI:

Z uwagi na liczne zmiany prawne w zakresie zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym kurs stanowi zarówno propozycję dla pracowników, rozpoczynających pracę, jak i aktualnie pracujących, jako poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy.

Kurs krok po kroku wyjaśni zasady współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi. Omówione zostaną dwie ważne zmiany, które mają istotny wpływ na dotychczasową pracę osób zajmujących się współpracą z NGO tj.: zmiany w zakresie ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych, czyli nowe obowiązki dla organizacji w zakresie organizacji wyjazdów oraz nowe druki ofert umów i sprawozdań w zlecaniu zadań publicznych.

PROWADZĄCY:

były pracownik MPiPS, specjalista w zakresie przekazywania i rozliczania dotacji, szkolił m.in. inspektorów kontroli RIO. Doświadczony i ceniony wykładowca. Autor książki dotyczącej ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

PROGRAM:

Dzień I

29.11.2018 r.

 1. Zagadnienia definicyjne
 2. Organizacja pozarządowa – cechy charakterystyczne, formy
 3. Podmioty zrównane statusem z organizacjami pozarządowymi
 4. Działalność pożytku publicznego (nieodpłatna i odpłatna)
 5. Wolontariat i zasady angażowania wolontariuszy
 6. Wolontariat w zadaniach publicznych, społeczna praca członków
 7. Formy współpracy JST – NGO
 8. Niezbędne uchwały wynikające z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
 9. Uchwała konsultacyjna – jakie dokumenty należy poddać konsultacjom
 10. Uchwała w sprawie rocznego programu współpracy: elementy, zasady tworzenia,

wpływ na zlecanie zadań

 1. Sprawozdanie z programu, program wieloletni, przykłady
 2. Uchwała w sprawie rady działalności pożytku publicznego – niezbędne elementy,

przykłady

 1. Uchwała w sprawie inicjatywy lokalnej – niezbędne elementy, ocena wniosków

przykłady

100 minut

 1. Terminy ogłoszenia konkursów, powiązanie z innymi dokumentami
 2. Ogłoszenie konkursowe – wyróżniki samorządu

100 minut

 1. Jakie wydatki mogą być finansowane z dotacji
 2. Elementy umowy realizacji zadania – umowa do procedury konkursowej, regrantingu i małego grantu – różne warianty

100 minut

Dzień II

30.11.2018 r.

 1. Zasady przekazywania dotacji: jednorazowy przelew i transze w ramach zadania – terminy
 2. Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem
 3. Przesunięcia między pozycjami kosztorysu, zwiększenie wkładu własnego i aneksy do umowy
 4. Obowiązki informacyjne organizacji korzystającej z dotacji
 5. Ponoszenie wydatków zgodnie z okresem realizacji zadania

100 minut

 1. Rozliczenie środków: dokumentowanie wkładu własnego osobowego i rzeczowego – przykłady dokumentów
 2. Niewykorzystanie dotacji i wkładu własnego – zapisy umowy a rozliczenie środków
 3. Prowadzenie dokumentacji księgowo – finansowej – dokumentowanie poniesionych wydatków, rozliczenie odsetek, zasady opisu faktur
 4. W jakich przypadkach należy rozwiązać umowę – konsekwencje dla organizacji realizującej zadanie, przykłady decyzji o zwrot dotacji, postępowanie, wyliczenie zwrotu
 5. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego – rozliczenie środków

100 minut

 1. Kontrola realizacji zadania publicznego – terminy, kto przeprowadza kontrole, zakres kontroli, dokumenty
 2. Rozliczenie dotacji w JST, naruszenie dyscypliny finansów publicznych a dotacje
 3. Procedura zwrotu dotacji – postępowanie, decyzja, umorzenie
 4. Małe granty
 5. Rozwiązywanie kwestii problemowych, casusy
 6. Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych – nowe obowiązki dla organizacji w zakresie organizacji wyjazdów
 7. Nowe druki ofert umów i sprawozdań w zlecaniu zadań publicznych

100 minut

 

CENA:

900 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób finansowanych ze środków publicznych: 900 zł brutto.

Cena zawiera: Udział w 2-dniowych warsztatach, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w kursie, bufet kawowy, lunch.

 

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

Do 22.11.2018 r.

bądź wyczerpania miejsc

REZYGNACJA Z KURSU:

Rezygnacji z udziału w kursie można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia kursu.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem kursu, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów kursu.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na kurs, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na kurs.