Slider

Kurs specjalista do spraw kadrowych w jednostkach samorządu terytorialnego

20 i 22 maja  2019 r., godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w kursie „Specjalista ds. kadrowych w jednostkach samorządu terytorialnego”. W trakcie dwudniowego spotkania zostaną szczegółowo omówione przepisy prawa pracy istotne z punktu widzenia osób zajmujących się sprawami kadrowymi. Jednym z najważniejszych elementów kursu będzie praktyczna analiza znowelizowanych przepisów dotyczących prowadzenia dokumentacji pracowniczej oraz szczegółowe omówienie aspektów stosunku pracy aż do jego ustania. Udział w kursie stanowić będzie okazję do uporządkowania wiedzy i pozwoli na swobodne poruszanie się w przepisach prawa pracy.

ADRESACI:

Osoby, które na co dzień stosują przepisy prawa pracy w szczególności pracownicy działów kadr, personalnych, pracownicy działów prawno-organizacyjnych oraz wszyscy zainteresowani zakresem merytorycznym kursu.

CEL KURSU:

 • Przygotowanie uczestników do stosowania przepisów prawa pracy w praktyce,
 • Zapoznanie uczestników z zasadami prowadzenia dokumentacji pracowniczej,
 • Zaprezentowanie właściwego sposobu ewidencjonowania czasu pracy i innych usprawiedliwionych nieobecności w pracy,
 • Zarekomendowanie prawidłowych rozwiązań przy wątpliwościach związanych
  ze stosowaniem przepisów prawa pracy,
 • Wskazanie na zagadnienia będące w kręgu zainteresowania w trakcie kontroli.

PROGRAM:

I. Stosunek pracy w samorządzie

 • Samorządowa pragmatyka pracownicza – istotne odrębności przyjęte przez ustawodawcę w zakresie stosunku pracy samorządowców w porównaniu z „kodeksowym” pracownikiem oraz ich praktyczne znaczenie.
 • Podstawy nawiązania stosunku pracy w samorządzie: umowa o pracę, wybór, powołanie. Okres trwania stosunku pracy, kategorie pracowników, wymagania formalne.

II. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze

 • Zasady prowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze,
 • Wymagania niezbędne i dodatkowe na poszczególnych stanowiskach pracy,
 • Awans wewnętrzny jako szczególna forma obsadzania stanowisk,
 • Definicja wolnego stanowiska urzędniczego w świetle zapisów ustawy o pracownikach samorządowych,
 • Nawiązanie stosunku pracy z sekretarzem po zmianach.

III.     Obowiązki w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej pracownika samorządowego
przy nawiązaniu stosunku pracy,

 • Dokumenty, których może żądać pracodawca w związku z nawiązaniem stosunku pracy,
 • Umowa o pracę – omówienie jej rodzajów, prawidłowa treść aktu kreującego stosunek pracy – najczęściej stwierdzane uchybienia w trakcie kontroli,
 • Specyfika zatrudniania pracowników na podstawie umowy na czas określony – dopuszczalne limity ich zawierania oraz wyjątki mające zastosowanie w samorządzie,
 • Kontynuowanie dokumentacji pracowniczej przy ponownym zatrudnieniu tego samego pracownika,
 • Informacja o warunkach zatrudnienia – termin przekazania i prawidłowa treść.

IV. Dokumentacja pracownicza w trakcie trwania stosunku pracy

 • Zasady numerowania i porządkowania akt osobowych – jak unikać najczęstszych uchybień pracodawcy w zakresie prowadzenia akt osobowych,
 • Wyjścia prywatne pracowników w dokumentacji pracowniczej,
 • Zasady zmiany warunków umowy o pracę – porozumienie, wypowiedzenie zmieniające,
 • Odpowiedzialność pracodawcy w zakresie naruszeń związanych z prowadzeniem
  i przechowywaniem dokumentacji pracowniczej,
 • Problematyka czasu pracy w umowie o pracę.

V. Ustanie stosunku pracy a dokumentacja pracownicza

 • Prawidłowe formułowanie pism rozwiązujących stosunek pracy – porozumienie, wypowiedzenie definitywne, rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia,
 • Zasady wydawania świadectwa pracy,
 • Zasady poprawnego wypełniania świadectw pracy w poszczególnych punktach krok
  po kroku – najczęstsze błędy,
 • Okresy przechowywania dokumentów związanych ze stosunkiem pracy.

VI. Czas pracy w samorządzie

 • Podstawowe pojęcia w zakresie stosowania przepisów o czasie pracy – dobra pracownicza, tydzień, okres rozliczeniowy, kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych, rozkład czasu pracy, wymiar czasu pracy, systemy czasu pracy
  i odpoczynki: dobowy i tygodniowy,
 • Czas pracy pracowników niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego
  i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – informacja o warunkach zatrudnienia, wynagrodzenie w umowie o pracę, ustalanie wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej,
 • Czas pracy pracownika odbywającego podróż służbową – okresy podlegające wliczeniu do czasu pracy pracownika,
 • Zaliczanie czasu szkoleń pracowników do czasu pracy,
 • Prawidłowe ewidencjonowanie wyjść prywatnych pracowników, odpracowywanie wyjść prywatnych a praca w godzinach nadliczbowych, opuszczanie przez pracowników zakładu pracy w trakcie przerw pracowniczych,
 • Stosowanie rozkładów czasu pracy, w których praca w tej samej dobie pracowniczej nie stanowi naruszenia przepisów
  o czasie pracy,
 • Najczęstsze uchybienia pracodawców w zakresie czasu pracy,
 • Właściwe ewidencjonowanie zdarzeń związanych ze stosunkiem pracy – czas pracy, nadgodziny, urlopy pracownicze,
 • Zasady tworzenia i przekazywania pracownikom rozkładów czasu pracy,
 • Lista obecności a ewidencja czasu pracy,
 • Rekompensowanie pracownikowi samorządowemu pracy w godzinach nadliczbowych, w niedziele i święta oraz w dniu wolnym wynikającym z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy.

KORZYŚCI:

Zdobycie i poszerzenie wiedzy w zakresie zasad gromadzenia akt osobowych pracowników
(ze szczególnym uwzględnieniem przepisów nowego rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej) oraz poprawnego tworzenia pism związanych ze stosunkiem pracy, poznanie zasad prowadzenia ewidencji czasu pracy oraz dokumentacji dotyczącej ewidencjonowania czasu pracy, zdobycie informacji nt. sposobu wypełniania świadectw pracy w poszczególnych punktach, poznanie zasad rozliczania czasu pracy w samorządzie, poznanie najczęściej popełnianych przez pracodawców uchybień w zakresie omawianej tematyki, możliwość konsultacji z wykładowcą praktycznych problemów przy stosowaniu omawianych przepisów.

TRENER:

 • Doświadczony trener, praktyk zajmujący się na co dzień problematyką prawa pracy, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, pracownik administracji publicznej, autor publikacji z prawa pracy, absolwent kierunków prawo i administracja Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

CENA:

890 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób finansowanych ze środków publicznych: 890 zł brutto.

Cena zawiera:

Udział w kursie prowadzonym przez trenera-praktyka, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu, bufet kawowy, lunch.

 

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

Rekrutacja trwa.


REZYGNACJA Z KURSU:

Rezygnacji z udziału w kursie można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia kursu.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem kursu, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów kursu.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na kurs, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na kurs.

Opis i program kursu chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Szkolenie zlecone:

Prezentowany kurs możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej). Wszystkie kwestie związane
z przeprowadzeniem kursu zamkniętego (czas, miejsce, cena, itp.) ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

 

Font Resize
Kontrast Tytułów