Slider

KURS POLSKIEGO JĘZYKA MIGOWEGO – poziom A1

Zapisz się 

17.09.; 20.09.; 24.09.; 27.09. 4.10.; 11.10.; 18.10.; 25.10.2019 r.,
w godz. 9.00-15.00

FRDL MISTiA

Szanowni Państwo,

Na instytucje publiczne, służby ratowniczo-interwencyjne, zakłady opieki zdrowotnej nałożony został ustawowy obowiązek zapewnienia wsparcia niesłyszącym w pokonaniu istniejących barier komunikacyjnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243). Ustawa o języku migowym stała się ważnym krokiem w kierunku zagwarantowania osobom głuchym uprawnień niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. Wszystkie instytucje publiczne, w tym urzędy miast, gmin, starostwa powiatowe oraz jednostki im podległe, zostały zobowiązane do zapewnienia osobom niepełnosprawnym pracownika posługującego się PJM (Polski Język Migowy). Proponujemy Państwu udział w 60-godzinnym kursie języka migowego A1, organizowanym pod patronatem Polskiego Związku Głuchych. Kurs ten jest prowadzony zgodnie z normami Europejskiego Systemu Kształcenia i Oceniania Językowego (ESKOJ).

Celem kursu jest opanowanie umiejętności porozumiewania się, w zakres którego wchodzi znajomość alfabetu palcowego, liczebników inkorporowanych, oraz około 400 znaków ideograficznych. Program skonstruowany jest w taki sposób, aby osoba nieznająca języka migowego mogła w łatwy i przystępny sposób opanować wiedzę  z zakresu niepełnosprawności słuchu i poznać sposoby komunikacji z osobami niesłyszącymi.

Metody pracy:

 • nauka oparta na naturalnej metodzie nauczania typowej dla codziennych sytuacji komunikacyjnych,
 • treści teoretyczne poparte są praktycznym zastosowaniem podczas kursu oraz wspierane multimediami,
 • nadawanie oraz odbieranie w PJM z udziałem native-signerów dostosowane są do poziomu kursu
  oraz możliwości grupy,
 • odczytywania wypowiedzi w PJM z filmów dostosowanych do poziomu kursu.


ADRESACI:

Osoby zatrudnione w jednostkach administracji publicznej (państwowej i samorządowej), pracownicy ratownictwa medycznego, policji, straży pożarnej oraz straży gminnych i osoby, które chcą poznać podstawy języka migowego.

 PROGRAM/HARMONOGRAM ZAJĘĆ:

17.09 wtorek

* Charakterystyka środowiska niesłyszących,

* Sposoby komunikacji, różnice SJM a PJM, problemy w komunikacji,

* alfabet palcowy, znaki grzecznościowe, przedstawianie się.

20.09 piątek

* liczebniki, rodzina, najbliższe środowisko.

24.09.wtorek

* miejsce pracy, zawody.

27.09. piątek

* szkoła, studia.

04.10. piątek 

* opis wyglądu, charakter, kolory.

11.10.piątek

* hobby, czas wolny, sport, wakacje.

18.10. piątek

* żywność, zakupy, w restauracji.

25.10 piątek

* wizyta w instytucjach pożytku publicznego (u lekarza, na policji, w urzędzie), powtórzenie materiału, ćwiczenie w miganiu.

* egzamin

KORZYŚCI:

 • poznanie specyfiki porozumiewania się osób głuchych, problemów związanych z komunikacją,
 • poznanie niektórych aspektów kultury głuchych,
 • nabycie umiejętności rozumienia i stosowania potocznego wyrażenia i formułowania prostych wypowiedzi dotyczących potrzeb życia codziennego,
 • umiejętność przedstawienia siebie lub innych osób oraz zadania pytań dotyczących np. miejsca zamieszkania, znajomych, posiadanych rzeczy, etc.,
 • umiejętność przedstawienia oraz krótkiego opisania przebiegu wydarzeń (w sposób podstawowy),
 • umiejętność porozumiewania się z innymi w prosty sposób, jeśli rozmówcy migają wolno i wyraźnie oraz wykazują chęć współpracy,
 • uzyskanie certyfikatu wydanego przez Polski Związek Głuchych.

Metody pracy:

 • nauka oparta na naturalnej metodzie nauczania typowej dla codziennych sytuacji komunikacyjnych,
 • treści teoretyczne poparte są praktycznym zastosowaniem podczas kursu oraz wspierane multimediami,
 • nadawanie oraz odbieranie w PJM z udziałem native-signerów dostosowane są do poziomu kursu
  oraz możliwości grupy,
 • odczytywania wypowiedzi w PJM z filmów dostosowanych do poziomu kursu.

 

PROWADZĄCY:

Wieloletni nauczyciel głuchych, biegły sądowy tłumacz Polskiego Języka Migowego (PJM), lektor PJM

Głuchy student UJ, wielokrotny laureat olimpiad Polskiego Języka Migowego (PJM), lektor PJM

 

CENA:

1500 zł netto + VAT (23% bądź zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w kursie, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w kursie, bufet kawowy, lunch.

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

do 10 września 2019 r.

bądź wyczerpania miejsc

 

REZYGNACJA Z KURSU:

Rezygnacji z udziału w kursie można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia kursu.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem kursu, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów kursu.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na kurs, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na kurs.

Opis i program kursu chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Opiekun kursu:

Jolanta Przejczowska,  e-mail:  jolanta.przejczowska@mistia.org.pl

FRDL MISTiA

Font Resize
Kontrast Tytułów