+ 48 12 6335154     +48 12 6237244     szkolenia@mistia.org.pl
Slider

Kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia (Rekrutacja zakończona)

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji KURSU KANCELARYJNO – ARCHIWALNEGO pierwszego stopnia, przygotowanego wspólnie z Archiwum Narodowym w Krakowie.

Kurs kancelaryjno-archiwalny prowadzony jest przez najlepszych  specjalistów w zakresie przepisów archiwalno-kancelaryjnych, doświadczonych ekspertów-praktyków w Archiwum Narodowym w Krakowie. Szkolenie to zakończy się egzaminem w formie testu sprawdzającego wiedzę uczestników, który przeprowadzony będzie przez Archiwum Narodowe w Krakowie. Pozytywne złożenie egzaminu potwierdzone zostanie certyfikatem ukończenia Kursu kancelaryjno- archiwalnego pierwszego stopnia.

Program kursu został opracowany przez zespół ekspertów Archiwum Narodowego w Krakowie i odpowiada na wytyczne zawarte w obowiązujących przepisach archiwalno-kancelaryjnych. Jesteśmy przekonani, że proponowana forma szkolenia będzie pomocna w realizowaniu zadań dotyczących czynności kancelaryjnych oraz prowadzenia archiwów zakładowych w Państwa Urzędach.

 

Termin kursu: 24, 25 września, 2, 4, 5, 10 października 2018 r.

 

Miejsce: Kraków, ul. Floriańska 31

 

Cena: 1500 zł + VAT (23% lub zw.) od osoby.

Cena obejmuje:

 • 42 godziny zajęć dydaktycznych
 • materiały szkoleniowe
 • catering serwowany w czasie przerw kawowych oraz przerw na lunch
 • przeprowadzenie egzaminu w formie testu sprawdzającego wiedzę oraz wydanie certyfikatu ukończenia kursu

 

Brak wolnych miejsc.

 

Dzień I – 24 września 2018 r., godz. 10.00 – 16.00

Analiza prawa archiwalnego

 • Podstawowe pojęcia z zakresu archiwistyki. Rodzaje dokumentacji.
 • Analiza najważniejszych zagadnień prawa archiwalnego (ustawy archiwalnej i rozporządzeń wykonawczych do ustawy archiwalnej).
 • Obowiązki podmiotów wynikające z ustawy archiwalnej i rozporządzeń wykonawczych do ustawy archiwalnej.
 • Postępowanie z dokumentacją likwidowanych jednostek organizacyjnych.
 • Zasady i tryb udostępniania dokumentacji.

 

Wykładowca: archiwista w Oddziale VI Archiwum Narodowego w Krakowie. Zajmuje się głównie kontrolami archiwów zakładowych w państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych i kwalifikacją dokumentacji.

 

 

Dzień II – 25 września 2018 r., godz. 9.00 – 16.00

Obieg dokumentacji w postaci tradycyjnej oraz dokument elektroniczny w instytucji

 • Przykładowa kwalifikacja archiwalna dokumentacji.
 • Charakterystyka systemu kancelaryjnego dziennikowego i systemu kancelaryjnego bezdziennikowego.
 • Obieg dokumentacji w instytucji w świetle instrukcji kancelaryjnej.
 • Dokument elektroniczny w Urzędzie – podstawowe zagadnienia. Pojęcie dokumentu elektronicznego, naturalnego dokumentu elektronicznego oraz odwzorowania cyfrowego dokumentu. Elektroniczne zarządzanie dokumentacją.
 • Wzorcowy lokal archiwum zakładowego. Obowiązki archiwisty zakładowego.
 • Kontakty z archiwami państwowymi (uzgadnianie przepisów kancelaryjno-archiwalnych, przeprowadzanie kontroli archiwalnych, brakowanie dokumentacji).

 

Wykładowca: archiwista w Oddziale VI Archiwum Narodowego w Krakowie. Zajmuje się głównie kontrolami archiwów zakładowych w państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz opiniowaniem wniosków dotyczących brakowania dokumentacji niearchiwalnej.

 

 

Dzień III – 2 października 2018 r., godz. 9.00 – 16.00

Zarządzanie dokumentacją w instytucji. Budowa jednolitego rzeczowego wykazu akt

 • Systemy zarządzania dokumentacją.
 • Jednolity rzeczowy wykaz akt – pojęcie i budowa.
 • Zasady stosowania jednolitego rzeczowego wykazu akt.
 • Prawidłowe zakładanie i prowadzenie teczek rzeczowych.
 • Rejestracja spraw i wypełnianie spisów spraw.
 • Zasady prawidłowego opisu teczki aktowej.
 • Obowiązki referentów w zakresie przechowywania dokumentacji na stanowiskach pracy.

 

Wykładowca: kustosz w Oddziale VI Archiwum Narodowego w Krakowie. Zajmowała się przeprowadzaniem kontroli archiwalnych, opracowywaniem i uzgadnianiem przepisów kancelaryjnych i archiwalnych, prowadziła też zajęcia dla studentów archiwistyki. Obecnie rozpatruje wnioski na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, zajmuje się kwalifikacją dokumentacji. Doświadczony wykładowca w prowadzeniu szkoleń kancelaryjno-archiwalnych.

 

 

Dzień IV – 4 października 2018 r., godz. 9.30 – 17.30

Funkcjonowanie archiwum zakładowego

9.30 – 16.00

 • Przekazywanie dokumentacji z komórek organizacyjnych do archiwum zakładowego.
 • Sporządzanie spisów zdawczo-odbiorczych przekazywanej dokumentacji.
 • Przejmowanie dokumentacji do archiwum zakładowego oraz jej prawidłowe rozmieszczanie.
 • Środki ewidencyjno-informacyjne w archiwum zakładowym.
 • Wprowadzanie korekt do ewidencji archiwum zakładowego.

 

Wykładowca: kustosz w Oddziale VI Archiwum Narodowego w Krakowie. Zajmowała się przeprowadzaniem kontroli archiwalnych, opracowywaniem i uzgadnianiem przepisów kancelaryjnych i archiwalnych, prowadziła też zajęcia dla studentów archiwistyki. Obecnie rozpatruje wnioski na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, zajmuje się kwalifikacją dokumentacji. Doświadczony wykładowca w prowadzeniu szkoleń kancelaryjno-archiwalnych.

 

16.00 – 17.30

 • Zabezpieczanie i przechowywanie materiałów archiwalnych (konserwacja dokumentacji, sposób postępowania w sytuacjach zagrożenia).

 

Wykładowca: kierownik Oddziału VIII ds. konserwacji i zabezpieczania zasobu. Realizuje projekty konserwatorskie, sporządza raporty stanu zachowania obiektów, nadzoruje proces digitalizacji materiałów archiwalnych, zajmuje się analizą oraz opracowaniem warunków przechowywania obiektów zabytkowych.

 

 

Dzień V – 5 października 2018 r., godz. 9.00 – 17.00

Współpraca archiwum zakładowe – archiwum państwowe

 • Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego.
 • Dokumentacja fotograficzna.
 • Dokumentacja techniczna i kartograficzna.
 • Porządkowanie dokumentacji aktowej oraz audiowizualnej.

 

Wykładowca: Kierownik Oddziału IV w Archiwum Narodowym w Krakowie, doświadczony wykładowca w prowadzeniu kursów archiwalnych I i II stopnia. Przewodnicząca Centralnej Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji przy Naczelnym Dyrektorze Archiwów Państwowych w kadencji 2012-2016.

 

 

Dzień VI – 10 października 2018 r., godz. 9.00 – 16.00

Procedura brakowania dokumentacji niearchiwalnej

9.00 – 15.30

 • Przepisy dotyczące brakowania dokumentacji niearchiwalnej.
 • Przygotowanie wniosku o wyrażenie zgody na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej – wymogi formalne.
 • Sporządzanie prawidłowych spisów dokumentacji niearchiwalnej podlegającej brakowaniu.
 • Zasady wyrażania zgód na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej.

 

Wykładowca: starszy archiwista w Oddziale VI Archiwum Narodowego w Krakowie. Zajmuje się głównie kontrolami archiwów zakładowych w państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz opiniowaniem wniosków dotyczących brakowania dokumentacji niearchiwalnej.

 

15.30 – 16.00

TEST SPRAWDZAJĄCY WIEDZĘ