Slider

Kurs: Intensywny kurs dla osób odbywających służbę przygotowawczą (XLVII edycja)

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w XLVII edycji intensywnego kursu dla osób odbywających służbę przygotowawczą.

 Kurs obejmujący łącznie 24 godziny dydaktyczne, odbędzie się w dniach 11, 12 i 13 lutego 2019 roku

            Dotychczasowe edycje przygotowanego przez FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji cyklu szkoleń nie tylko zostały wysoko ocenione przez uczestników, ale przede wszystkim spotkały się z pozytywnymi reakcjami ze strony samorządów. To dla nas świadectwo, że dobrze odpowiedzieliśmy na ich oczekiwania i potrzeby.

            Podobnie jak w poprzednich edycjach, proponujemy intensywne szkolenie, prowadzone przez naszych najlepszych i najbardziej doświadczonych ekspertów-praktyków, zakończone testem sprawdzającym wiedzę uczestników, którego wyniki zostaną przekazane do Państwa Urzędu.

            Program kursu odpowiada na wytyczne sformułowane przez specjalny zespół powołany
w 2009 roku przez członków działającego przy FRDL MISTiA Forum Sekretarzy Samorządów Polski Południowej i, w naszym przekonaniu, wyczerpuje zakres teoretycznego przygotowania stawiany przez znowelizowaną Ustawę o pracownikach samorządowych. Jesteśmy przekonani, że proponowana forma szkolenia, będzie pomocna w przeprowadzeniu służby przygotowawczej w Państwa urzędach,
a przesłane na Państwa ręce oryginały testów wypełnianych przez uczestników będą mogły zostać uznane za dokument poświadczający zdobytą przez wydelegowanych pracowników wiedzę teoretyczną.

Koszt uczestnictwa w cyklu szkoleniowym wynosi 950 zł (zw. z VAT) od osoby (cena promocyjna 900 zł przy zgłoszeniu do 28 stycznia 2019 r.), a opłata ta obejmuje:

– 24 godziny zajęć dydaktycznych oraz materiały szkoleniowe,

– przeprowadzenie testu sprawdzającego wiedzę oraz certyfikat ukończenia kursu,

– catering serwowany w czasie przerw kawowych oraz przerw na lunch.

Zgłoszenia do udziału w XLVII edycji intensywnego kursu dla osób odbywających służbę przygotowawczą przyjmujemy do  4 lutego 2019 roku pod adresem:

 FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji,
Floriańska 31, 31-019 Kraków, tel./fax. 12 623 72 44, e-mail: szkolenia@mistia.org.pl

 

Program zajęć

Dzień I – 11 lutego 2019 r.

9.45 -10.00

Wprowadzenie do kursu – informacje ogólne

10.00 – 13.15

Akty prawne i ich hierarchia, podstawy prawne funkcjonowania samorządu

13.15 – 14.00

Lunch

14.00 -15.30

Urzędnik – zawód czy służba?

15.30 -17.30

Ustawa o dostępie do informacji publicznej, ustawa o ochronie danych osobowych, ochrona tajemnicy prawnie chronionej

 

Dzień II – 12 lutego 2019 r.

9.30 – 13.30

Kodeks postępowania administracyjnego

13.30 – 14.15

Lunch

14.15 – 15.45

Ustawa o finansach publicznych

16.00 -17.30

Zarządzanie dokumentacją w samorządowej jednostce organizacyjnej

 

Dzień III – 13 lutego 2019 r.

9.30 – 11.00

Bieżący okres programowania funduszy unijnych 2014-2020 

11.15 – 12.45

Instytucje Unii Europejskiej i organizacje międzynarodowe

12.45 – 13.30

Lunch

13.30 – 15.00

Komunikacja interpersonalna i praca w zespole

15.15 – 16.45

Ustawa prawo zamówień publicznych

17.00 – 17.30

Test sprawdzający wiedzę

 

Dzień I – poniedziałek 11 lutego 2019 r.

Wprowadzenie do kursu – informacje ogólne

Akty prawne i ich hierarchia, podstawy prawne funkcjonowania samorządu

 • Konstytucyjna koncepcja otwartego systemu źródeł prawa
 • Powszechnie obowiązujące źródła prawa (art. 87 ust.1 Konstytucji)
 • Konstytucja, ratyfikowane umowy międzynarodowe, ustawy, rozporządzenia
  – źródła prawa miejscowego
  – źródła prawa miejscowego stanowione przez organy samorządu terytorialnego
  – źródła prawa miejscowego stanowione przez wojewódzkie organy administracji rządowej
 • Prawo wewnętrzne
 • Zasady publikacji i promulgacji źródeł prawa

Podstawy prawne funkcjonowania samorządu (ustawy ustrojowe)

 • Podmioty administracji publicznej – organy administracji publicznej, urzędy administracji publicznej, organ – urząd (rodzaje zależności), jednostki organizacyjne administracji publicznej, ich rodzaje
 • Samorząd terytorialny, jako szczególna forma ustrojowa realizacji zadań administracji publicznej
 • Pojęcie samorządu, rodzaje samorządu (samorząd w gminie, powiecie i w województwie)
 • Administracja rządowa (centralna i wojewódzka administracja rządowa)
 • Wykonywanie zadań administracji publicznej przez podmioty niepubliczne

Wykładowca: prawnik, doświadczony urzędnik samorządowy, trener, długoletni  Sekretarz Miasta Władysławowa.

Urzędnik – zawód czy służba?

 • Urzędnik – jego rola i miejsce w systemie demokratycznego państwa prawa
 • (zapisy ustaw o pracownikach państwowych, o pracownikach samorządowych)
 • Etyka pracy urzędnika, przestrzeganie zasad zawartych w Kodeksie etycznym służby cywilnej, to jest:
  – rzetelności
  – bezstronności
  – neutralności politycznej
 • Dbałość o rozwijanie kompetencji
 • Europejski Kodeks Dobrej Administracji
 • Zachowanie i wygląd zewnętrzny

Wykładowca: prawnik, doświadczony urzędnik samorządowy, trener,  długoletni Sekretarz Miasta Władysławowa.

Ustawa o dostępie do informacji publicznej, ustawa o ochronie danych osobowych, ochrona tajemnicy prawnie chronionej

 • Ochrona danych osobowych
  – podstawowe pojęcia
  – GIODO
  – przetwarzanie danych osobowych, dane sensytywne (wrażliwe)
  – udostępnianie i odmowa udostępnienia danych osobowych, prawa osoby, której dane dotyczą
  – zabezpieczenie danych osobowych
  – rejestracja zbiorów danych osobowych i wykreślenie z rejestru
  – odpowiedzialność karna
 • Dostęp do informacji publicznej
  – podstawy prawne
  – informacja publiczna – pojęcia
  – Biuletyn Informacji Publicznej
  – zasady dostępu do informacji publicznej
  – formy udostępniania informacji – udostępnianie informacji na wniosek
  – ograniczenia w dostępie do informacji publicznej
  – odpowiedzialność karna
 • Ochrona informacji niejawnych
  – podstawy prawne
  – zasady klasyfikowania informacji niejawnych
  – postępowanie sprawdzające
  – postępowanie z dokumentami zawierającymi informacje niejawne
  – sposób przechowywania i przekazywania dokumentów niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”
  – środki ochrony fizycznej informacji niejawnych
  – bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych
  – odpowiedzialność karna.

Wykładowca: pracownik administracji publicznej, doświadczony trener.

Dzień II – wtorek 12 lutego 2019 r.

Kodeks postępowania administracyjnego

 • Zakres stosowania Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Wszczęcie postępowania administracyjnego: z urzędu i na wniosek
 • Strona w postępowaniu administracyjnym
 • Wniosek – zakres formalny – uzupełnienie wniosku
 • Środki dowodowe w postępowaniu administracyjnym (rozprawa, oględziny, protokoły, adnotacje)
 • Zawieszenie postępowania: z urzędu i na wniosek
 • Umorzenie postępowania
 • Postępowanie „uzgodnieniowe” art. 106 Kpa
 • Decyzje – wymogi formalne
 • Obowiązki organów I instancji po wniesieniu odwołania
 • Postępowanie przed organem II instancji
 • Zmiany decyzji ostatecznej (art. 154, 155 Kpa)
 • Wznowienie postępowania
 • Stwierdzenie nieważności decyzji
 • Wydanie zaświadczeń przez organy administracji publicznej.

Wykładowca: prawnik, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie

Ustawa o finansach publicznych

 • Zagadnienia ogólne finansów publicznych
 • Jednostka samorządu terytorialnego i jej jednostka organizacyjna w sektorze finansów publicznych – podobieństwa, różnice i zależności
 • Formy organizacyjne sektora finansów publicznych
 • Istota i zakres rachunkowości budżetowej w świetle ustawy o finansach publicznych
 • Planowanie i wykonanie budżetu; klasyfikacja budżetowa, klasyfikacja wydatków strukturalnych, dochody i wydatki, w tym środki z bezzwrotnej pomocy przekazywanej
  z budżetu Unii Europejskiej lub innych mechanizmów finansowych
 • Istota i znaczenie rachunkowości w świetle ustawy o rachunkowości
 • Podstawy prawne rachunkowości, ogólne zasady rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych
 • Funkcje rachunkowości, obowiązki kierowników jednostek w zakresie rachunkowości
 • Główny księgowy jednostki sektora finansów publicznych – rola, zadania, obowiązki
  i uprawnienia w stosunku do innych pracowników jednostki
 • Naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • Kontrola wewnętrzna w jednostce sektora finansów publicznych, rola i znaczenie w realizacji budżetu jst i planów finansowych jednostek sektora finansów publicznych.

Wykładowca: ekonomista, specjalista z zakresu gospodarowania finansami w jednostkach sektora finansów publicznych.

 

Zarządzanie dokumentacją w samorządowej jednostce organizacyjnej

 • Prawo archiwalne i przepisy wewnętrzne dotyczące postępowania z dokumentacją
 • Systemy kancelaryjne
 • Rodzaje dokumentacji współczesnej
 • Jednolity rzeczowy wykaz akt i jego prawidłowe stosowanie

Wykładowca: starszy archiwista w Oddziale VI Archiwum Narodowego w Krakowie.

 

Dzień III – środa 13 lutego 2019 r.   

Bieżący okres programowania funduszy unijnych 2014-2020 

 • Ogólne zasady i podział na programy operacyjne
 • Regionalny Program Operacyjny dla województwa małopolskiego – założenia
 • Programy wspólnotowe:
  – Erasmus+
  – Kreatywna Europa
  – Obywatele dla Europy.

Wykładowca: niezależna trenerka, konsultantka, autorka projektów społecznych współfinansowanych ze środków publicznych, funduszy unijnych i funduszy międzynarodowych.

Instytucje Unii Europejskiej i organizacje międzynarodowe

 • Instytucje Unii Europejskiej:
  – Rada Unii Europejskiej
  – Komisja Europejska i Dyrekcje Generalne
  – Parlament Europejski
  – Europejski Trybunał Obrachunkowy
  – Europejski Trybunał Sprawiedliwości
 • Organizacje międzynarodowe:
  – Rada Europy
  – ONZ i jej agendy
  – NATO
 • Podstawy polskiej polityki zagranicznej.

Wykładowca: niezależna trenerka, konsultantka, autorka projektów społecznych współfinansowanych ze środków publicznych, funduszy unijnych i funduszy międzynarodowych.

Komunikacja interpersonalna i praca w zespole

 • Komunikacja interpersonalna – charakterystyka procesu, czynniki i cechy skutecznej komunikacji
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna – zasady słuchania, mówienia, zachowywania się
  w kontakcie indywidualnym i publicznym, postrzegania innych osób
 • Współpraca z innymi – style pracy grupy, synergia grupowa,  techniki  pracy grupowej
 • Zakłócenia kontaktów interpersonalnych – trudne sytuacje, trudni klienci, konflikt, ekspozycja społeczna, radzenie sobie ze stresem
 • Pozytywne wzorce zachowań – typologia reakcji na sytuacje społeczne, zachowania asertywne we współdziałaniu, w stosunkach pod-  i nadrzędności oraz w  komunikacji.

Wykładowca: psycholog, były pracownik dydaktyczny w Instytucie Socjologii UJ, doświadczony trener prowadzący szkolenia z zakresu pracy w zespole i relacji międzyludzkich.

Ustawa prawo zamówień publicznych

 • Planowanie zamówień
 • Progi ustawowe
 • Szacowanie wartości zamówienia
 • Zakaz dzielenia zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy
 • Zasady dzielenia zamówienia na części i udzielania zamówień w częściach
 • Prowadzenie postępowań z dopuszczeniem składania ofert częściowych
 • Obowiązki zamawiającego w odniesieniu do zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro
 • Zmiany treści ogłoszenia i specyfikacji
 • Opis przedmiotu zamówienia
 • Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające ich spełnienie
 • Zasady poprawiania omyłek w ofertach i informowania wykonawców
 • Dokumentowanie postępowań
 • Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy

Wykładowca: specjalista praktyk w zakresie zamówień publicznych, doświadczony trener.

Test sprawdzający wiedzę

Font Resize
Kontrast Tytułów