+ 48 12 6335154    
 szkolenia@mistia.org.pl
  facebook
  twitter
Slider

KURS: Inspektor Ochrony Danych Osobowych w JST – Poziom podstawowy

27-29 listopada 2018, godz. 9.30-15.30

FRDL MISTiA

 

Szanowni Państwo,

 

Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (RODO) wymaga dostosowania w organizacjach wszystkich procesów, systemów informatycznych i dokumentacji do nowych wymagań w obszarze danych osobowych osób fizycznych. Wymaga również nabycia nowych kompetencji do pełnienia funkcji Inspektorów Ochrony Danych Osobowych w jednostkach oraz funkcji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji
i przetwarzanie danych.

Bazując na naszym doświadczeniu szkoleniowym, ale także doświadczeniu doradczym
w kompleksowym wdrażaniu RODO w JST i jednostkach podległych, w związku z bardzo dużym zainteresowaniem naszym autorskim 3-dniowym kursem pt. „Inspektor Ochrony Danych Osobowych w JST – poziom podstawowy”, mamy przyjemność zaprosić Państwa  do udziału w jego trzeciej edycji
.

Prezentowany kurs jest doskonałą okazją praktycznego przygotowania do samodzielnego wykonywania obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych w JST i/lub jednostkach podległych oraz  nabycia nowych, potrzebnych na rynku kompetencji.

 

ADRESACI:

Kurs jest skierowany do przyszłych Inspektorów Ochrony Danych Osobowych w jednostkach samorządu terytorialnego i jednostkach podległych oraz obecnych Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, którzy docelowo przejmą funkcję Inspektorów Ochrony Danych Osobowych, a także osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji, osób upoważnionych do przetwarzania danych, jak również Administratorów Danych Osobowych.

W kursie mogą wziąć udział także osoby indywidualne, które chcą nabyć całkiem nowe kompetencje związane z ochroną danych osobowych w JST.

CEL KURSU:

Celem 18 godzinnego kursu jest zapoznanie z przepisami określonymi w nowym Rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (RODO) oraz praktyczne przygotowanie do samodzielnego wykonywania obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych w JST
i jednostkach podległych.

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA:

 • Zapoznanie z przepisami Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO),
 • Nabycie/poszerzenie wiedzy i rozwinięcie kompetencji w zakresie dostosowania jednostek samorządu terytorialnego i/lub jednostek podległych do nowych przepisów
  o ochronie danych osobowych,
 • Nabycie/poszerzenie wiedzy i rozwinięcie kompetencji w zakresie realizacji zadań przypisanych Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych,
 • Nabycie umiejętności opracowania i wdrożenia wewnętrznych polityk bezpieczeństwa,
 • Nabycie umiejętności szacowania ryzyka,
 • Nabycie wiedzy dot. warunków jakie powinien spełniać system informatyczny na gruncie RODO,
 • Nabycie umiejętności rozwiązywania typowych problemów związanych z danymi osobowymi.

CO WYRÓŻNIA NASZĄ OFERTĘ:

 1. TRENERZY PRAKTYCY – kurs realizowany jest przez trenerów-praktyków, którzy specjalizują się w ochronie danych osobowych i bezpieczeństwie informacji oraz wdrożeniach RODO w jednostkach samorządu terytorialnego i jednostkach podległych (instytucjach kultury, szkołach i placówkach oświatowych, ośrodkach pomocy społecznej, zakładach gospodarki komunalnej i innych):

 

 • radca prawny specjalizujący się w zakresie przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych. Koordynatorka zespołów wdrażających RODO w JST i jednostkach podległych, a także instytucjach prywatnych i organizacjach pozarządowych. Jej zaletą jest multidyscyplinarność zdobyta podczas kilkuset godzin szkoleń i konsultacji prowadzonych dla przedstawicieli różnych instytucji w całej Polsce.

 

 • audytorzy z międzynarodowymi uprawnieniami, specjaliści w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Członkowie zespołów wdrażających RODO w JST i jednostkach podległych.

 

 • informatyk, specjalista z zakresu ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz bezpieczeństwa teleinformatycznego. Współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego
  w takich dziedzinach jak: ochrona danych osobowych, bezpieczeństwo informacji, administracja oraz wdrażanie systemów informatycznych. Członek zespołów wdrażających RODO w JST i jednostkach podległych.

 

 1. PODEJŚCIE KOMPLEKSOWE – program kursu łączy tematykę z zakresu prawa, audytu wewnętrznego i systemów IT, co odpowiada całemu cyklowi wdrożenia RODO.

 

PROGRAM KURSU:

DZIEŃ I

27.11.2018 r.

ZGODNOŚĆ PODMIOTU Z RODO NA GRUNCIE PRZEPISÓW PRAWA

Program dnia:

 1. Instytucja Inspektora Ochrony Danych Osobowych – regulacje prawne, możliwości, tryby powołania. Wytyczne w sprawie inspektorów ochrony danych osobowych przygotowane przez Grupę Roboczą 29 jako podstawa dokonania przez podmioty analizy pozycji IOD, czasu pracy i jego zadań:
 • Obowiązkowe wyznaczenie DPO (inspektora ochrony danych osobowych),
 • Wyznaczenie jednego IOD dla wielu podmiotów, zawieranie umów z IOD, rodzaje umów,
 • Dostępność i lokalizacja IOD,
 • Poziom wiedzy fachowej i kwalifikacje zawodowe IOD,
 • Publikowanie i zawiadomienie o danych kontaktowych IOD,
 • Pozycja IOD,
 • Udział IOD we wszystkich zagadnieniach związanych z ochroną danych osobowych,
 • Odwołanie lub kara za wykonywanie zadań IOD,
 • Konflikt interesów,
 • Zadania IOD (monitorowanie zgodności z RODO, rola IOD w ocenie skutków dla ochrony danych),
 • Współpraca z organem nadzorczym i pełnienie funkcji punku kontaktowego.
 1. Nowe obowiązki informacyjne na gruncie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (art. 12, 13 i 14 Rozporządzenia). Jak realizować obowiązek informacyjny po 25.05.2018? Jakie obowiązki ma ADO, a jakie IOD (inspektor ochrony danych ) w zakresie realizacji obowiązku informacyjnego?
 2. Rejestr udostępnień.
 3. Procedura realizacji uprawnień osób fizycznych, a zadania IOD.
 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, wytyczne Grupy Roboczej 29.
 5. Dokumentacja przetwarzania danych osobowych, szczegółowe omówienie dokumentacji. Jak ją stworzyć krok po kroku?
 6. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych i ewidencja upoważnień.
 7. Ocena skutków dla ochrony danych i jej elementy. Kto zobowiązany jest do jej sporządzenia? Co powinna zawierać Ocena skutków dla ochrony danych?
 8. Naruszenia ochrony danych osobowych, w jaki sposób zrealizować obowiązek notyfikacyjny po 25.05.2018 r. Procedura zgłoszenia naruszeń jako dokumentacja ochrony danych. Jak sporządzić procedurę?
 9. Powierzenie danych osobowych, co zmienić w obowiązujących umowach. Omówienie klauzul w umowach.
 10. Rejestr czynności przetwarzania. Rejestr kategorii przetwarzania. Praktyka tworzenia.
 11. Pytania i odpowiedzi.
 12. Ewaluacja I dnia kursu.

DZIEŃ II

28.11.2018 r.

PLANOWANIE I PRZEPROWADZENIE AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

W BEZPIECZEŃSTWIE INFORMACJI Z ZAKRESU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Program dnia:

 1. Kompetencje i rola audytora.
 2. Standardy audytu.
 3. Programowanie audytu i dokumentowanie działań.
 4. Testowanie i ocena wyników audytu.
 5. Przeprowadzenie skutecznego audytu wewnętrznego.
 6. RODO w aspekcie kontroli zarządczej i KRI (Krajowe Ramy Interoperacyjności).
 7. Analiza ryzyka.
 8. Ocena skutków dla ochrony danych.
 9. Rejestr czynności przetwarzania i rejestr kategorii przetwarzania.
 10. Pytania i odpowiedzi.
 11. Ewaluacja II dnia kursu.

DZIEŃ III

29.11.2018 r.

ZGODNOŚĆ APLIKACJI I SYSTEMÓW IT Z WYMOGAMI RODO

Program dnia:

 1. Warunki, jakie powinien spełniać system informatyczny na gruncie RODO:
 • Procedury nadawania uprawnień do przetwarzania danych,
 • Metody i środki uwierzytelnienia,
 • Procedury rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia pracy,
 • Procedury tworzenia kopii zapasowych zbiorów danych,
 • Sposoby, miejsca i okres przechowywania elektronicznych kopii zapasowych,
 • Sposoby zabezpieczania systemu informatycznego przed działalnością złośliwego oprogramowania,
 • Sposoby odnotowywania informacji o odbiorcach danych, którym dane zostały udostępnione,
 • Procedury wykonywania przeglądów i konserwacji systemów.
 1. Praktyczne wskazówki – najczęściej spotykane błędy.
 2. Pytania i odpowiedzi.
 3. Ewaluacja III dnia kursu.
 4. Zakończenie i wręczenie imiennych zaświadczeń potwierdzających ukończenie kursu pt. „Inspektor Ochrony Danych Osobowych w JST”.

 

OPINIE UCZESTNIKÓW I EDYCJI KURSU:

 • „Całość KURSU super! Wszystkie punkty programu bardzo interesujące i przydatne.”
 • „Bardzo dobry, praktyczny KURS! Obszerne materiały zawierające wzory dokumentów – SUPER!”
 • „Świetny KURS! Świetni trenerzy! Żywe przykłady!”
 • „Super KURS! Rewelacyjni prowadzący!”
 • „SUPER KURS! Praktyczne przykłady! Doświadczeni i rzetelnie przygotowani trenerzy.”.

CENA:

1800 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób finansowanych ze środków publicznych: 1800 zł brutto.

Cena zawiera:

Udział w 3-dniowym kursie prowadzonym przez trenerów-praktyków, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu, bufet kawowy i obiad każdego dnia trwania kursu.

 

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

Do 22.11.2018 r. (bądź wyczerpania miejsc).

 

REZYGNACJA Z KURSU:

Rezygnacji z udziału w kursie można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia kursu.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem kursu, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów kursu.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na kurs, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na kurs.

Opis i program kursu chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Szkolenie zlecone:

Prezentowany kurs możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej) np. dla pracowników jednostek konkretnej gminy, miasta, powiatu. Wszystkie kwestie związane
z przeprowadzeniem kursu zamkniętego (czas, miejsce, cena, itp.) ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

 

Karta zgłoszenia

Font Resize
Kontrast Tytułów