+ 48 12 6335154    
 szkolenia@mistia.org.pl
  facebook
  twitter
Slider

KURS: Inspektor ochrony danych osobowych w jednostkach pomocy społecznej – praktyczne wykonywanie zadań wraz ze wzorami dokumentów

6 grudnia 2018, godz. 9.00-17.00

FRDL MISTiA

 

Szanowni Państwo,

Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (RODO) wymaga dostosowania
w organizacjach, w tym jednostkach pomocy społecznej wszystkich procesów, systemów informatycznych i dokumentacji do nowych wymagań w obszarze danych osobowych osób fizycznych. Wymaga również nabycia nowych kompetencji do pełnienia funkcji Inspektorów Ochrony Danych Osobowych w jednostkach pomocy społecznej oraz funkcji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji i przetwarzanie danych.

Bazując na naszym doświadczeniu szkoleniowym, ale także doświadczeniu doradczym
w kompleksowym wdrażaniu RODO w JST i jednostkach podległych (w tym
w jednostkach pomocy społecznej), mamy przyjemność zaprezentować Państwu autorską ofertę 1-dniowego kursu pt. „Inspektor Ochrony Danych Osobowych w jednostkach pomocy społecznej – praktyczne wykonywanie zadań wraz ze wzorami dokumentów”
i zaprosić do udziału w jego grudniowej edycji
.

Prezentowany kurs jest doskonałą okazją praktycznego przygotowania do samodzielnego wykonywania obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych w jednostkach pomocy społecznej oraz  nabycia nowych, potrzebnych na rynku kompetencji.

ADRESACI:

Kurs jest skierowany do dyrektorów, kierowników, pracowników, przyszłych Inspektorów Ochrony Danych Osobowych w jednostkach pomocy społecznej oraz obecnych Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, którzy docelowo przejmą funkcję Inspektorów Ochrony Danych Osobowych, a także osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji, osób upoważnionych do przetwarzania danych, jak również Administratorów Danych Osobowych.

W kursie mogą wziąć udział także osoby indywidualne, które chcą nabyć całkiem nowe kompetencje związane z ochroną danych osobowych w jednostkach pomocy społecznej.

CEL KURSU:

Celem kursu jest zapoznanie z przepisami określonymi w nowym Rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (RODO) oraz praktyczne przygotowanie do samodzielnego wykonywania obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych w jednostkach pomocy społecznej.

PROGRAM:

 1. Instytucja Inspektora Ochrony Danych Osobowych w jednostkach pomocy społecznej – regulacje prawne, możliwości, tryby powołania. Wytyczne w sprawie inspektorów ochrony danych osobowych przygotowane przez Grupę Roboczą 29 jako podstawa dokonania przez podmioty analizy pozycji IOD, czasu pracy i jego zadań:
 • Obowiązkowe wyznaczenie DPO (inspektora ochrony danych osobowych),
 • Wyznaczenie jednego IOD dla wielu podmiotów, zawieranie umów z IOD, rodzaje umów,
 • Dostępność i lokalizacja IOD,
 • Poziom wiedzy fachowej i kwalifikacje zawodowe IOD,
 • Publikowanie i zawiadomienie o danych kontaktowych IOD,
 • Pozycja IOD,
 • Udział IOD we wszystkich zagadnieniach związanych z ochroną danych osobowych,
 • Odwołanie lub kara za wykonywanie zadań IOD,
 • Konflikt interesów,
 • Zadania IOD (monitorowanie zgodności z RODO, rola IOD w ocenie skutków dla ochrony danych),
 • Współpraca z organem nadzorczym i pełnienie funkcji punku kontaktowego.
 1. Nowe obowiązki informacyjne na gruncie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (art. 12, 13 i 14 Rozporządzenia). Jak realizować obowiązek informacyjny po 25.05.2018? Jakie obowiązki ma ADO, a jakie IOD (inspektor ochrony danych ) w zakresie realizacji obowiązku informacyjnego? Konstruowanie klauzul informacyjnych w jednostkach pomocy społecznej.
 2. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w jednostkach pomocy społecznej. Omówienie podstaw z RODO. Jak je stosować?
 3. Zgoda jako jedna ze specyficznych podstaw przetwarzania danych w jednostkach pomocy społecznej. Konstruowanie przykładowych zgód.
 4. Obowiązkowa dokumentacja z zakresu ochrony danych osobowych w jednostkach pomocy społecznej na gruncie RODO. Wzory dokumentów:
 • Polityka Ochrony Danych Osobowych
 • Upoważnienia i rejestr upoważnień
 • Rejestr udostępnień
 • Oświadczenia dla pracowników
 • Obszary przetwarzania danych
 • Umowy powierzenia – wzory, rejestr procesorów w jakich sytuacjach je zawierać
  w jednostkach pomocy społecznej
 • Zabezpieczenia w systemach informatycznych
 • Monitoring w jednostkach pomocy społecznej
 • Czy w jednostkach pomocy społecznej zachodzi konieczność oceny skutków ochrony danych?
 1. Procedura realizacji uprawnień osób fizycznych, a zadania IOD. Wzór procedury.
 2. Naruszenia ochrony danych osobowych, w jaki sposób zrealizować obowiązek notyfikacyjny po 25.05.2018 r. Procedura zgłoszenia naruszeń jako dokumentacja ochrony danych. Jak sporządzić procedurę? Wzory. Rejestr naruszeń.
 3. Rejestr czynności przetwarzania. Rejestr kategorii przetwarzania. Praktyka tworzenia. Wzory plus wskazanie czynności przetwarzania danych w jednostkach pomocy społecznej.
 4. Pytania i odpowiedzi. Zakończenie kursu.

KORZYŚCI:

 • Zapoznanie z przepisami Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO),
 • Nabycie/poszerzenie wiedzy i rozwinięcie kompetencji w zakresie dostosowania jednostek pomocy społecznej do nowych przepisów o ochronie danych osobowych,
 • Nabycie/poszerzenie wiedzy i rozwinięcie kompetencji w zakresie realizacji zadań przypisanych Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych w jednostkach pomocy społecznej,
 • Nabycie umiejętności opracowania i wdrożenia wewnętrznych polityk bezpieczeństwa,
 • Nabycie wiedzy dot. zabezpieczeń w systemach informatycznych,
 • Nabycie umiejętności rozwiązywania typowych problemów związanych z danymi osobowymi.
 • Pakiet materiałów, w tym wzory dokumentów z zakresu ochrony danych osobowych w jednostkach pomocy społecznej na gruncie RODO.
 • Możliwość konsultacji z trenerem problemów/wątpliwości pojawiających się przy stosowaniu omawianych zasad/przepisów.

TRENERZY:

 • radca prawny specjalizujący się w zakresie przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych. Koordynatorka zespołów wdrażających RODO w JST i jednostkach podległych (w tym jednostkach pomocy społecznej), a także instytucjach prywatnych i organizacjach pozarządowych. Jej zaletą jest multidyscyplinarność zdobyta podczas kilkuset godzin szkoleń i konsultacji prowadzonych dla przedstawicieli różnych instytucji w całej Polsce.
 • audytorzy z międzynarodowymi uprawnieniami, specjaliści w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Członkowie zespołów wdrażających RODO w JST i jednostkach podległych.

OPINIE UCZESTNIKÓW DOTYCHCZASOWYCH EDYCJI KURSÓW IODO:

 • „Super KURS! Cały program bardzo interesujący i przydatny”.
 • „Bardzo dobry, praktyczny KURS! Obszerne materiały zawierające wzory dokumentów”.
 • „Świetny KURS! Rewelacyjna prowadząca!”

 

CENA:

650 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób finansowanych ze środków publicznych: 650 zł brutto.

Cena zawiera:

Udział w kursie prowadzonym przez trenerów-praktyków, materiały szkoleniowe (w tym wzory dokumentów z zakresu ochrony danych osobowych w jednostkach pomocy społecznej na gruncie RODO), imienne zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu, bufet kawowy, lunch.

 

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

do 30.11.2018 r.

(bądź wyczerpania miejsc).

REZYGNACJA Z KURSU:

Rezygnacji z udziału w kursie można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia kursu.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem kursu, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów kursu.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na kurs, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na kurs.

 

Opis i program kursu chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

Szkolenie zlecone:

Prezentowany kurs możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej). Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem kursu zamkniętego (czas, miejsce, cena, itp.) ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Karta zgłoszenia

Font Resize
Kontrast Tytułów