Slider

KURS DOSKONALENIE KOMPETENCJI W ZAKRESIE POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

8,  18 marca, 2, 17, 26 kwietnia, 14, 22 maja 2019

godz. 10.00-15.00

KRAKÓW

Szanowni Państwo,

Kodeks postępowania administracyjnego stanowi jedno z podstawowych narzędzi pracy organów administracji publicznej.
W celu szczegółowego zapoznania się z kluczowymi przepisami kodeksu oraz praktycznego uporządkowania wiedzy z zakresu postępowania administracyjnego Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji oraz Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego zapraszają Państwa na 7-dniowy kurs „Doskonalenie kompetencji w zakresie postępowania administracyjnego”.

W trakcie trwania kursu trenerzy w szczegółowy i przejrzysty sposób omówią kolejne etapy postępowania administracyjnego. Uczestnicy kursu będą także mieli okazję do zadawania pytań i wspólnej analizy konkretnych przykładów zastosowania omawianych przepisów w praktyce. Nasi trenerzy posiadają wieloletnie doświadczenie praktyczne w stosowaniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

 ADRESACI:

 • Pracownicy organów administracji rządowej
 • Pracownicy organów administracji samorządowej

 CEL KURSU:

 • Przekazanie uczestnikom kompleksowej wiedzy prawnej i praktycznych umiejętności pozwalających na odpowiedzialne wykonywanie obowiązków pracownika jednostki publicznej w zakresie procedury administracyjnej,
 • Pozyskanie przez uczestników szkolenia, wiedzy w zakresie istniejących w polskim prawie regulacji w obszarze procedury administracyjnej,
 • Zapoznanie uczestników z aktualnie obowiązującym stanem prawnym,
 • Wyjaśnienie wątpliwości natury prawnej związanej z brzmieniem znowelizowanych przepisów KPA oraz propozycja ich prawidłowej i bezpiecznej wykładni,
 • Przedstawienie sposobów radzenia sobie z przewidywanymi problemami praktycznymi, które będą powstawały w trakcie prowadzenia postępowań administracyjnych według znowelizowanych przepisów KPA.


PROGRAM:

Dzień 1:

8.03.2019 r.

 1. Zakres regulacji KPA,
 2. Znaczenie pojęć stosowanych w KPA,
 3. Zasady ogólne postępowania administracyjnego i ich praktyczne znaczenie,
 4. Zasada praworządności,
 5. Zasada prawdy obiektywnej,
 6. Zasada rozstrzygania wątpliwości interpretacyjnych,
 7. Zasada adekwatności. Zasada proporcjonalności,
 8. Zasada pogłębiania zaufania,
 9. Zasada udzielania informacji,
 10. Zasada wysłuchania stron,
 11. Zasada wyjaśniania zasadności przesłanek,
 12. Zasada szybkości i prostoty postępowania,
 13. Zasada polubownego rozstrzygania kwestii spornych,
 14. Zasada pisemności,
 15. Zasada dwuinstancyjności,
 16. Zasada trwałości decyzji
 17. Przepisy końcowe KPA. Upoważnienie do załatwiania spraw. Prawomocność.

Dzień 2:

18.03.2019 r.

 1. Organy wyższego stopnia i organy naczelne,
 2. Właściwość organów,
 3. Wyłączenie pracownika oraz organu,
 4. Pojęcie strony postępowania,
 5. Załatwianie spraw na gruncie KPA,
 6. Doręczenia- tryb i prawidłowość ich dokonywania,
 7. Wezwania,
 8. Terminy w postępowaniu administracyjnym.

Dzień 3:

2.04.2019 r.

 1. Wszczęcie postępowania administracyjnego,
 2. Metryki, protokoły i adnotacje. Notatki urzędowe i służbowe,
 3. Udostępnianie akt,
 4. Dowody w postępowaniu administracyjnym,
 5. Rozprawa administracyjna,
 6. Mediacja w postępowaniu administracyjnym,
 7. Zawieszenie postępowania,
 8. Postępowanie uproszczone,
 9. Opłaty i koszty postępowania.

Dzień 4:

17.04.2019 r.

 1. Decyzje administracyjne,
 2. Forma załatwienia sprawy,
 3. Umorzenie postępowania,
 4. Współdziałanie organów. Posiedzenie w trybie współdziałania,
 5. Składniki decyzji administracyjnej,
 6. Uzasadnienie decyzji,
 7. Rygor natychmiastowej wykonalności,
 8. Doręczenie, ogłoszenie decyzji administracyjnej i jego skutki,
 9. Uzupełnienie decyzji administracyjnej. Błędne pouczenie,
 10. Prostowanie błędów i omyłek decyzji administracyjnej,
 11. Ugoda administracyjnej,
 12. Milczące załatwienie sprawy,
 13. Postanowienia administracyjne.

Dzień 5:

26.04.2019 r.

 1. Odwołania- dopuszczalność, forma i treść,
 2. Zrzeczenie się prawa odwołania przez stronę,
 3. Terminy na wniesienie środków odwoławczych,
 4. Wpływ odwołania na wykonanie,
 5. Wykonalność, ostateczność i prawomocność decyzji administracyjnych,
 6. Działania organu I instancji,
 7. Niedopuszczalność odwołania, uchybienie terminu na jego wniesienie,
 8. Wstrzymanie wykonania,
 9. Uzupełnienie dowodów,
 10. Cofnięcie odwołania,
 11. Decyzje organu odwoławczego,
 12. Zakaz orzekania na niekorzyść,
 13. Zażalenia.

Dzień 6:

14.05.2019 r.

 1. Tryby nadzwyczajne w postępowaniu administracyjnym,
 2. Wznowienie postępowania,
 3. Podstawy wznowienia. Żądanie wznowienia postępowania. Właściwość organu,
 4. Ograniczenia uchylenia decyzji administracyjnej w postępowaniu wznowieniowym,
 5. Termin na wznowienie postępowania. Wznowienie z urzędu i na wniosek,
 6. Ponowne rozpoznanie sprawy,
 7. Wstrzymanie wykonania,
 8. Zmiana i uchylenie ostatecznej decyzji administracyjnej,
 9. Stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej,
 10. Podstawy stwierdzenia nieważności decyzji. Ograniczenia,
 11. Właściwość organu, termin i forma. Wstrzymanie wykonania,
 12. Szczególne uprawnienia ministra i wojewody. Odszkodowanie,
 13. Wygaśnięcie decyzji administracyjnej.

Dzień 7:

22.05.2019 r.

 1. Udział prokuratora w postępowaniu administracyjnym,
 2. Administracyjne kary pieniężne. Pojęcie i skutki prawne kary administracyjnej
 3. Reguły kolizyjne w zakresie nakładania administracyjnych kar pieniężnych,
 4. Przesłanki nakładania administracyjnej kary pieniężnej,
 5. Przesłanki odstąpienia od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej,
 6. Przedawnienie ukarania. Bieg terminu,
 7. Pojęcie zaległej administracyjnej kary pieniężnej,
 8. Przedawnienie egzekucji administracyjnej kary pieniężnej,
 9. Ulgi w zakresie wykonania administracyjnej kary pieniężnej,
 10. Wydawanie zaświadczeń. Odmowa wydania zaświadczenia,
 11. Podstawa prawna żądania zaświadczenia lub oświadczenia,
 12. Skargi i wnioski. Podmioty uprawnione i właściwość organów,
 13. Przeciwdziałania hamowaniu skarg,
 14. Przedmiot skargi. Adresat skargi. Badanie właściwości organu,
 15. Skarga w sprawie indywidualnej. Skarga w toku postępowania i po jego zakończeniu,
 16. Terminy załatwiania skarg,
 17. Ponowne złożenie skargi,
 18. Wnioski. Właściwość organów i podmioty uprawnione. Terminy,
 19. Udział prasy i organizacji społecznych w postępowaniu skargowym,
 20. Przyjmowanie skarg i wniosków,
 21. Nadzór i kontrola,
 22. Europejska współpraca administracyjna.

KORZYŚCI:

 • Przedstawienie przepisów prawa regulujących tryb postępowania administracyjnego,
 • Nabycie praktycznych umiejętności w zakresie postępowania administracyjnego,
 • Przedstawienie stanowiska sądów administracyjnych w sprawach należących
  do przedmiotu szkolenia, budzących poważne wątpliwości interpretacyjne,
 • Możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z ekspertem w zakresie KPA,
 • Prezentacja przez trenerów doświadczeń zawodowych oraz proponowanych rozwiązań prawnych i dobrych praktyk.

TRENERZY:

 • Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim, doktorantka nauk prawnych w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej UJ, ukończyła Podyplomowe Studium Prawa Autorskiego, Prasowego i Wydawniczego na UJ, a także organizowany przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie kurs „Małopolski Radca Prawny przed Sądami Unii Europejskiej- edycja II”. Od 2011 roku członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie.
 • Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim, ukończył studia podyplomowe „Kontrola jakości stosowania prawa przez organy samorządu terytorialnego” na Uniwersytecie Łódzkim. Od 2009 roku członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. Były doradca ministra i ekspert w Ministerstwie Sprawiedliwości. Doświadczony trener i wykładowca szkoleniowy.

 

CENA:

1 800 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób finansowanych ze środków publicznych: 1 800 zł brutto.

Cena zawiera:

Udział w kursie prowadzonym przez trenerów-praktyków, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu, bufet kawowy, lunch.

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

do 1.03.2019 r.

(bądź wyczerpania miejsc).

REZYGNACJA Z KURSU:

Rezygnacji z udziału w kursie można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia kursu.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem kursu, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów kursu.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na kurs, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na kurs.

Opis i program kursu chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Font Resize
Kontrast Tytułów