Slider

Kształcenia specjalne – uczeń niepełnosprawny oraz uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole ogólnodostępnej wg obowiązujących przepisów

Data i miejsce: 25 kwietnia 2019 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków

Termin zgłoszenia do: 18 kwietnia 2019 r.

Adresaci: dyrektorzy, nauczyciele-specjaliści szkół ogólnodostępnych i przedszkoli w tym integracyjnych oraz szkół specjalnych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, koordynatorzy szkolni odpowiedzialni za kształcenie uczniów
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  a także organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: pozyskanie wiedzy nt. skutecznej, systematycznej organizacji kształcenia specjalnego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej w kontekście ustaw oraz rozporządzeń MEN,
w tym m.in. organizacja zajęć prowadzonych przez specjalistów, prowadzenie dokumentacji realizacji zajęć specjalistycznych; planowanie pracy szkoły i przedszkola oraz pogłębiona wiedza z tematycznego zakresu ustaw. Uczestnicy otrzymają
w materiałach szkoleniowych Karty Pracy z wybranymi fragmentami rozporządzeń i prezentacje z pełnym zakresem przepisów dotyczących kształcenia specjalnego w zakresie obowiązujących ustaw.

Prowadzący:  ekspert z listy MEN w zakresie kształcenia specjalnego, organizacji pomocy psychologicznej, sprawował nadzór pedagogiczny nad szkołami integracyjnymi i ogólnodostępnymi, aktualnie specjalnymi, wieloletni dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej i współpracownik FDRL MISTiA, Studium Pedagogicznego UJ, Instytutu Pedagogiki Specjalnej UP Kraków, aktualnie prowadzi na trenie województw południowo-wschodnich szkolenia na zlecenie ORKE WSiP S.A.; autor licznych publikacji Hejnał Oświatowy, Wychowawca, Horyzonty Wychowania; współpracuje także z jst.

Program:            

  1. Regulacje prawne dotyczące kształcenia specjalnego w zakresie pięciu ustaw:
  • Finansowanie zadań oświatowych
  • Prawo oświatowe
  • Przepisy wprowadzające ustawę
  • Karta Nauczyciela
  • Ustawa o systemie oświaty

      2. Uczeń niepełnosprawny oraz specjalnych potrzeb edukacyjnych w szkole ogólnodostępnej i przedszkolu

      3. Kwalifikacje nauczycieli specjalistów pracujących z uczniami specjalnych potrzeb edukacyjnych

      4. Wyjaśnianie wątpliwości, odpowiedzi na pytania

Cena: 440 zł + VAT (23% lub zw.). Dla osób, które zgłoszą się do 11.04.2019 r. – cena promocyjna 390 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

Cena obejmuje:  materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.

Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. Członkowie Forów Samorządowych mogą korzystać z kuponów rabatowych. Promocje nie łączą się. W przypadku niezgłoszenia się uczestnika
w dniu szkolenia lub  niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Szkolenie zlecone: szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

Opiekun szkolenia: Jolanta Przejczowska, e-mail: jolanta.przejczowska@mistia.org.pl

Font Resize
Kontrast Tytułów