Slider

Księgowanie wydatków rozliczanych w projektach unijnych w odniesieniu do różnych form prowadzenia księgowości przez beneficjentów

17 lipca 2019, godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w szkoleniu, którego celem jest wskazanie poprawności w zakresie księgowania wydatków rozliczanych w projektach unijnych.

ADRESACI:

pracownicy pionów finansowo-księgowych, którzy księgują wydatki rozliczane w projektach unijnych.

PROGRAM:

 1. Zasady prowadzenia księgowości projektu:
  1. beneficjenci prowadzący pełną księgowość
  2. uproszczone formy ewidencji
  3. wymagania przewidziane RPO
 2. Zakładowy plan kont
 3. Dostosowanie polityki rachunkowości
  1. zasady wynikające z uregulowań o rachunkowości, wytycznych oraz zawartych umów
  2. dostosowanie polityki (zasad) rachunkowości w związku z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy europejskich
  3. wyodrębniona ewidencja środków trwałych oraz ich umorzenie
  4. wyodrębniona ewidencja środków pieniężnych
  5. wyodrębniona ewidencja rozrachunków
  6. wyodrębniona ewidencja kosztów
  7. wyodrębniona ewidencja przychodów
  8. zasady (metody) księgowania dotacji, przychodów projektu oraz zwrotów niewykorzystanych środków
  9. ewidencja pomocnicza pozabilansowa oraz w arkuszu kalkulacyjnym – przykłady zastosowań
  10. prezentacja dotacji w sprawozdaniu finansowym jednostki oraz jej wpływ na ocenę działalności jednostki w danym okresie sprawozdawczym
 4. Zasady dokumentowania i ewidencjonowania kosztów w projekcie
 5. Instrukcja obiegu i archiwizowania dokumentów księgowych związanych z realizacją projektów unijnych:
  1. dokumenty finansowo-księgowe
  2. dokumenty merytoryczne
  3. kontrola wewnętrzna i zewnętrzna projektu
  4. kontrola merytoryczna
  5. kontrola formalna
  6. kontrola rachunkowa
  7. przykłady nieprawidłowości i nadużyć w trakcie realizacji i dokumentacji rozliczeniowej projektów
 6. Koszty bezpośrednie i pośrednie
 7. Personel projektu
 8. Rozliczanie delegacji personelu projektu
 9. Księgowanie zaliczek, kosztów umów cywilno-prawnych personelu projektu, wydatków refakturowanych
 10. Wspólne warunki kwalifikowalności wydatków w odniesieniu do przykładowych kategorii wydatków kwalifikowanych:
  1. kwalifikowalność podatku VAT
  2. wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację PO
  3. zakup środków trwałych
  4. zakup używanych środków trwałych
  5. zakup gruntu lub nieruchomości zabudowanej
  6. wartości niematerialne i prawne
  7. wkład niepieniężny
  8. opłaty finansowe
  9. koszty przygotowania projektu
  10. leasing
  11. amortyzacja
 11. Poprawność kwalifikowania w projekcie podatku VAT – m.in. na podstawie statusu podatnika, możliwości odzyskania podatku VAT, sporządzanej dokumentacji w zakresie podatku VAT.

KORZYŚCI:

poznanie zasad prowadzenia księgowości projektu, poprawnego dokumentowania i ewidencjonowania kosztów w projekcie, instrukcja obiegu i archiwizowania dokumentów księgowych związanych z realizacją projektów unijnych.

PROWADZĄCA:

doświadczona wykładowczyni z wieloletnią praktyką, niezależny konsultant z dziedziny rachunkowości, finansów i analizy finansowej oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Współpracownik naukowy Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Stały współpracownik wielu firm, urzędów marszałkowskich, Ministerstwa Gospodarki w zakresie rachunkowości finansowej, finansów, rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej, finansów przedsiębiorstw, oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, prowadzenia działalności gospodarczej, księgowości projektów unijnych, przygotowywania biznes planów w celu pozyskania środków unijnych, zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania finansami w firmie. Audytor realizacji projektów unijnych. Autorka artykułów na temat rachunkowości i finansów. Współautorka książki „Rachunkowość projektów współfinansowanych ze funduszy Unii Europejskiej”. 

CENA:

480 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się do 3 lipca 2019 r., cena promocyjna 440 zł + VAT (23% bądź zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

do 10 lipca 2019 r.

bądź wyczerpania miejsc

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej).  Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena) ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Opiekun szkolenia: Jolanta Przejczowska adres email: jolanta.przejczowska@mistia.org.pl

Font Resize
Kontrast Tytułów