Slider

Księgowanie i rozliczanie inwestycji w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach podległych (jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych) po zmianie przepisów

21 sierpnia 2019 r., godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA 

Szanowni Państwo,

zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu, którego celem jest podniesienie wiedzy uczestników w zakresie praktycznych zasad przeprowadzania i rozliczania inwestycji od strony finansowo-księgowej w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach podległych po zmianach przepisów prawa w tym zakresie

ADRESACI:

pracownicy działów księgowości oraz pracownicy odpowiedzialni za rozliczanie inwestycji w jednostkach samorządu terytorialnego i jego jednostkach podległych.

PROGRAM:

 1. Omówienie aktualnych przepisów rachunkowości budżetowej dotyczących ewidencji źródeł finansowania i kosztów inwestycji
 2. Przygotowanie inwestycji – procedura inwestycji w dokumentacji jednostki
 3. Omówienie źródeł finansowania inwestycji, w tym: z rachunku bieżącego (plan wydatków), z dotacji celowej, z budżetu środków europejskich i z innych źródeł – oraz sposób ich księgowania
 4. Ulepszenie jako wydatek inwestycyjny a remont
 5. Inwestycje, a zakupy z wydatków bieżących środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 6. Klasyfikacja budżetowa inwestycji i remontów
 7. Sposób księgowania kosztów inwestycji (konto 080) i remontów według ich źródeł finansowania i rozliczenie tych kosztów
 8. Omówienie przygotowania do zapłaty faktur za wykonane inwestycje, remonty (faktury przejściowe, faktury końcowe, protokoły OT, PT)
 9. Zasady ujęcia nowo powstałego środka trwałego lub ulepszenia środka trwałego w ewidencji środków trwałych
 10. Inwestycje, a zakupy z wydatków bieżących środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 11. Amortyzacja
 12. Pytania i odpowiedzi.

KORZYŚCI:

Uczestnicy  uporządkują i uzupełnią wiedzę w zakresie różnych, często trudnych lub niestandardowych sytuacji ewidencyjnych spotykanych w trakcie procesu inwestycyjnego w jednostkach i zakładach budżetowych. Poznają istotę oraz praktyczne aspekty efektywnego opracowania przepisów wewnętrznych dla uporządkowania procesu inwestycyjnego w jednostce.

PROWADZĄCA: 

specjalista z zakresu rachunkowości, wieloletni skarbnik gminy, szkoleniowiec i doradca z zakresu finansów publicznych, budżetu zadaniowego, kontroli zarządczej, rachunkowości budżetowej.

CENA:

480 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się do 7 sierpnia 2019 r., cena promocyjna 440 zł + VAT (23% bądź zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

do 14 sierpnia 2019 r.

bądź wyczerpania miejsc

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej).  Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena) ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Opiekun szkolenia: Jolanta Przejczowska adres email: jolanta.przejczowska@mistia.org.pl

Font Resize
Kontrast Tytułów