Slider

Kpa ze zmianami sektorowymi w związku z RODO

10 czerwca 2019, godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

Szanowni Państwo,

Jedna z najważniejszych zmian wprowadzonych ustawą wdrażającą RODO dotyczy Kodeksu postępowania administracyjnego.W związku z uchwaloną nowelizacją dot. ochrony danych osobowych w administracji, zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu pt. „Kodeks postępowania administracyjnego ze zmianami sektorowymi w związku z RODO”.  

ADRESACI:

Kadra zarządzająca i pracownicy administracji publicznej, inspektorzy ochrony danych osobowych, osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacji i przetwarzanie danych w jednostkach oraz inne osoby zainteresowane zakresem merytorycznym szkolenia.

PROGRAM:

 1. Funkcje postępowania administracyjnego. Zasady postępowania administracyjnego
  w orzecznictwie sądów.
 2. Prawa strony postępowania. Rola pełnomocników i przedstawicieli strony. Jak ma postępować organ
  w stosunku do pełnomocników strony?
 3. Kiedy pismo administracyjne jest prawidłowo doręczone?  Doręczenia na gruncie orzecznictwa sądów administracyjnych.
 4. Doręczenia między organami publicznymi na gruncie KPA.
 5. Terminy załatwiania spraw. Bezczynność i przewlekłość postępowania jakie rodzi skutki dla organu. Załatwianie spraw w terminie a instytucja ponaglenia (pouczenie w zawiadomieniu o nowym terminie załatwienia sprawy).
 6. Jak prawidłowo dokonać wszczęcia postępowania administracyjnego? Obowiązki organu. Wszczęcie postępowania w trybie i na zasadach obowiązujących po nowelizacji KPA (sposoby wszczęcia postępowania, instytucja odmowy wszczęcia postępowania, data i forma wszczęcia postępowania, pojęcie i wymogi formalne podania, pozostawienie podania bez rozpoznania, przekazanie podania według właściwości).
 7. W jaki sposób udostępniać akta sprawy? Dostęp do akt sprawy dla stron a dostęp na gruncie ustawy o udostępnianiu informacji publicznej. RODO a udostępnianie akt sprawy.
 8. Dowody w postępowaniu administracyjnym. Jakie błędy popełniają organy w ramach postępowania dowodowego?
 9. Poświadczanie przez pracownika zgodności odpisu dokumentu z oryginałem.
 10. 79 a KPA a wskazywanie przesłanek zależnych od strony, które nie zostały spełnione lub wykazane.
 11. Decyzja – elementy struktury decyzji podstawowe i dodatkowe.
 12. Prawidłowe konstruowanie decyzji.
 13. Najczęstsze błędy przy sporządzaniu decyzji.
 14. Jak uzupełnić, sprostować i wyjaśnić treść decyzji.
 15. Zrzeczenie się prawa do odwołania przez stronę a ostateczność i prawomocność decyzji i jej wykonalność.
 16. Metryka sprawy administracyjnej.
 17. Odwołania. Czy organ odwoławczy będzie musiał przeprowadzić postępowania wyjaśniające i rozstrzygać merytorycznie? Uchylanie decyzji do ponownego rozpatrzenia – czy coś się zmieni? Dokonywanie wykładni przepisów przez organy odwoławcze
  w decyzjach do ponownego rozpatrzenia.
 18. Tryby nadzwyczajne, wznowienie, stwierdzenie nieważności, uchylenie i zmiana decyzji administracyjnej.
 19. Milczące załatwianie spraw. Postępowanie uproszczone.
 20. Ugoda a mediacja.
 21. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE a KPA.
 • Realizacja obowiązku informacyjnego w stosunku do stron postępowania
 • Pierwsza czynność organu a obowiązek z art. 13 i 14 RODO.
 • Wezwania.
 • Zawiadomienie o przekazaniu sprawy.
 • Wgląd w akta sprawy.
 • Milczące załatwienie sprawy.
 • Skargi i wnioski.
 • Tryby nadzwyczajne.
 1. Najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych dotyczące procedury administracyjnej.
 2. Pytania i odpowiedzi.
 3. Zakończenie szkolenia.

KORZYŚCI:

 • Poszerzenie wiedzy i rozwinięcie kompetencji z zakresu prowadzenia postępowania administracyjnego.
 • Omówienie Kodeksu postępowania administracyjnego ze zmianami sektorowymi w związku z RODO.
 • Możliwość konsultacji z trenerem wszelkich kwestii dot. zakresu merytorycznego szkolenia.

PROWADZĄCA: 

Radca prawny z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy oraz przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych. Doświadczona konsultantka, trenerka, ekspertka prowadząca szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej. Autorka programów szkoleniowych oraz opracowań z zakresu prawa dla jednostek samorządu terytorialnego. Autorka komentarzy i opinii prawnych.  Koordynatorka zespołów wdrażających RODO w JST i jednostkach podległych, a także instytucjach prywatnych i organizacjach pozarządowych. Jej zaletą jest multidyscyplinarność zdobyta podczas kilkuset godzin szkoleń i konsultacji prowadzonych dla przedstawicieli różnych instytucji w całej Polsce.

 

CENA:

440 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się do 27.05.2019 r. cena promocyjna 390 zł + VAT (23% bądź zw.)

Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

 

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

do 03.06.2019 r.

bądź wyczerpania miejsc

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej). Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena)ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Font Resize
Kontrast Tytułów